Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 172 Saunalauttojen käytön periaatteet Tampereen kaupungin satamissa 

TRE:3899/10.00.03/2021

Valmistelija

  • Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Satamavastaava Tuomas Salovaara, puh. 041 731 0639, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Saunalauttojen määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Tampereen satamissa on tällä hetkellä useita kymmeniä saunalauttoja, ja uusille saunalautoille tiedustellaan satamapaikkaa jatkuvasti. Saunalauttoja on sekä yksityiskäytössä että myös risteilykäytössä.

Saunalautoille asetetaan saunalautan koon, iän tai konetehon perusteella erilaisia vaatimuksia. Alle viisi vuotta vanha saunalautta on CE merkittävä. Kun lautan koneteho ylittää 20 hv tai lautan koko on yli 5,5 metriä, lautta on rekisteröitävä. Näiden vaatimusten lisäksi saunalautan on oltava turvallinen. Saunalautat on varustettava kattavalla jätevesien keräilyjärjestelmällä. Jätevedet johdetaan septijärjestelmän avulla jätevesiviemäriin (satamapäällikön päätös 1 § 29.06.2012).

Tällä hetkellä saunalauttoja on lähes kaikissa Tampereen kaupungin satamissa. Saunalauttojen ja veneiden määrän kasvu aiheuttaa paineita rakentaa lisää aluspaikkoja. Tämän lisäksi varsinkin Mustalahden ja Laukontorin satamissa on erittäin tärkeä turvata matkailulle tärkeät laivaliikenteen ja isompien risteilyveneiden edellytykset. Saunalauttojen käyttöön on liittynyt yleiseen järjestykseen liittyviä ongelmia. Tampereen kaupungin satamajärjestyksen mukaan saunominen tai kylpeminen satamissa on kielletty, mutta tällä kiellolla ei ole ollut riittävää vaikutusta. Saunalauttojen kuljettaminen ja varsinkin uiminen, joka on satamissa kielletty, ovat aiheuttaneet vaarallisia tilanteita vesiliikenteessä Ratinan suvannossa.

Satamatoimisto on valmistellut Laukontorin nykyisen saunalauttalaiturin muuttamista vierasvenelaituriksi, jossa laiturin päässä olisi erilaisille risteilyaluksille ml. saunalautat asiakkaiden nouto- ja jättöpaikka.

Isompien aluspaikkojen määrän rajallisuus, vierasvenesataman tarpeet, vesiliikenteen turvallisuus satamassa, viihtyisyys ja yleinen järjestyksen pitäminen edellyttävät saunalauttojen satamapaikkojen periaatteiden tarkistamista. Saunalauttojen kotisatamapaikoiksi parhaiten soveltuvat Pyhäjärven satamissa Rantaperkiö ja risteilyjä järjestävien saunalauttojen osalta myös osin Soutukeskuksen laituri. Vastaavasti Näsijärven puolella parhaiten saunalauttojen kotisatamaksi soveltuu Santalahti. Muut satamat vaativat tarkempaa harkintaa. Yksittäisissä tapauksissa erityisillä perusteilla satamatoimisto voisi myöntää saunalautalle kotisatamapaikan myös muissa satamissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Tampereen satamissa Pyhäjärvellä saunalauttojen kotisatamat osoitetaan Rantaperkiön satamaan ja risteilysaunalauttojen osalta myös Soutukeskuksen laituriin. Näsijärvellä saunalauttapaikat osoitetaan Santalahden satamaan.

Lisäksi satamatoimisto voi erityisillä ja painavilla perusteilla myöntää saunalautalle kotisatamapaikan myös muissa Tampereen satamissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Tuomas Salovaara oli paikalla asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Matti Höyssä teki seuraavan muutosehdotuksen: "Tampereen satamissa Pyhäjärvellä saunalauttojen kotisatamat osoitetaan Rantaperkiön satamaan ja risteilysaunalauttojen osalta myös Soutukeskuksen laituriin. Näsijärvellä saunalauttapaikat osoitetaan Santalahden satamaan.

Lisäksi yhdyskuntalautakunta voi erityisillä ja painavilla perusteilla myöntää saunalautalle kotisatamapaikan myös muissa Tampereen satamissa."

Ossi Aho kannatti Höyssän ehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Äänestysesitys: esittelijän päätösehdotus = JAA, Höyssän muutosehdotus = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9 - 3, 1 poissa.

 

Äänestystulokset

  • Jaa 9 kpl 75%

    Erik Lydén, Katja Nisumaa-Saarela, Kaisa Vatanen, Jouni Sirén, Matti Järvinen, Ulla Kampman, Ilpo Sirniö, Ville Tynkkynen, Reeta Ahonen

  • Ei 3 kpl 25%

    Matti Höyssä, Aleksi Jäntti, Ossi Aho

Tiedoksi

Tuomas Salovaara, satamatoimisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.