Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 174 Vuoreksen puistokadun eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie Automiehenkadun liittymäalueella, Lahdesjärvi 

TRE:1515/10.03.02/2021

Valmistelija

  • Sivenius Jouni, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Katuinsinööri Pasi Palmu, puh. 040 801 6812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoreksen puistokadun, väli Automiehenkadun liittymäalue, erotellun jalkakäytävän ja pyörätien katusuunnitelma, suunnitelmanumero 1/21235, Lahdesjärven kaupunginosassa.

Katusuunnitelma on laadittu Vuoreksen puistokadun kyseisen katuosuuden erotellun jalkakäytävän ja pyörätien toteuttamiseksi.

Katusuunnitelma pohjautuu vuonna 2019 laadittuun esisuunnitelmaan Vuoreksen puistokadun ja Automiehenkadun liittymäalueesta. Vuoreksen puistokatu on osa merkittävää pohjois-eteläsuuntaista yhteyttä jalankululle ja pyöräliikenteelle Tampereen keskusta-alueen ja Vuoreksen välillä. Katusuunnitelmassa on esitetty mm. muuttuvat katujärjestelyt, korkeusasemat, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Katusuunnitelman mukaan ko. Vuoreksen puistokadun katuosuudella parannetaan jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita rakentamalla uusi suojatieylitys Automiehenkadun liittymään, muuttamalla yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie erotelluksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi sekä parantamalla valaistusta. Samalla parannetaan myös katuympäristön ilmettä ja viihtyvyyttä uusilla katupuilla.

Katusuunnitelman mukaan Vuoreksen puistokadun ko. katuosuuden erotellun jalkakäytävän ja pyörätien kokonaisleveys on 5,5 metriä, josta kaksisuuntaisen pyörätien osuus on 3,0 metriä ja jalkakäytävän 2,5 metriä.

Katusuunnitelman mukaan Vuoreksen puistokadun ja Automiehenkadun liittymässä poistetaan vapaa oikea kaista, joka johtaa Vuoreksen puistokadulta Automiehenkadulle. Valtatien 9 rampin kaistajärjestelyt muutetaan siten, että keskimmäiseltä kaistalta ajetaan suoraan Lahdesjärvelle ja Lakalaivaan. Oikeanpuoleiselta kaistalta käännytään Veisuun ja Nirvaan. Vasemmanpuoleiselta kaistalta käännytään Vuorekseen kuten ennenkin.

Jalkakäytävän ja pyörätien pintavedet johdetaan pinnan kallistusten ja reunakivien avulla hulevesikaivoihin.

Kohde sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan.

Vuoreksen puistokatua koskevan ko. katusuunnitelman kustannusarvio on noin 227 000 euroa.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 18.03. – 01.04.2021. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan jätettiin yksi muistutus.

Muistutus:

Tampereen polkupyöräilijät ry kiittelee suunnitelmasta ja kohteen toteuttamisesta. Yhdistys kuitenkin esittää muistutuksessaan, että jalkakäytävä ja pyörätie tulisi olla eri tasossa koko suunnitelmaosuudella.

Lisäksi Tampereen polkupyöräilijät muistuttaa, että leveämpää eroteltua jalkakäytävää ja pyörätietä tulisi jatkaa selvästi pidemmälle Vuoreksen suuntaan kuin mitä tämä suunnitelma näyttää.

Vastine:

Jalkakäytävän ja pyörätien erottelun toteuttaminen tasoeron keinoin ei koettu olevan sopivaa tämän kohteen puitteissa. Kohde on kovin pieni osa pidemmästä väyläosuudesta ja näin toteutettu erottelu ei olisi kovin luontevaa tässä hankkeessa.

Tämän hankkeen ja katusuunnitelman päätehtävä oli ratkaista Automiehenkadun sujuva ja turvallinen ylittäminen tällä reittiosuudella. Tähän hankkeeseen ei ole varattu resursseja pidempien linjaosuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Laadukkaamman jalkakäytävän ja pyörätien suunnittelua ja toteutusta jatketaan Vuoreksen suuntaan toisen hankkeen puitteissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Vuoreksen puistokadun, väli Automiehenkadun liittymäalue, erotellun jalkakäytävän ja pyörätien katusuunnitelma nro 1/21235 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttaja, Olli Halme, Pasi Palmu, Timo Seimelä, Leena Tala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.