Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.8.2020

§ 199 Asemakaava nro 8744, XV (Tammela), Pinninkatu 21, täydennysrakentaminen 

TRE:4254/10.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 9.12.2019 päivätyn ja 20.4.2020 tarkistetun asemakaavan nro 8744. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteesta:www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8744

Diaarinumero: TRE:4254/10.02.01/2018

Kaavan laatija Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

Projektiarkkitehti Raija Mikkola

Asemakaavan muutos koskee Tammelantorin pohjoisreunalla sijaitsevan korttelin 258 tonttia 1. Sitä rajaavat pohjoisessa Kullervonkatu, idässä Tammelan puistokatu, etelässä Tammelantorin ohella naapuritontti 258-34 sekä lännessä Pinninkatu. Asemakaava laaditaan tontin omistajan, asunto-osakeyhtiö Tamronkulman, aloitteesta.

Asemakaavalla mahdollistetaan uuden asuin- ja liikerakennuksen rakentaminen tontille 1. Tontin käyttötarkoitus muutetaan yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueesta (ALK) asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Uutta rakennusoikeutta osoitetaan 7000 k-m², josta 300 k-m² tulee toteuttaa liiketiloina. Tontin kokonaisrakennusoikeus kasvaa noin 6000 k-m².

Uusia asuntoja tontille voidaan rakentaa noin 130 ja liikehuoneistoja noin seitsemän. Tontin eteläreunalla sijaitseva asuinkerrostalo säilyy, mutta Tammelan puistokadun ja Kullervonkadun risteyksessä oleva kaksikerroksinen liikerakennus on tarkoitus purkaa. Pysäköintitilat on suunniteltu pihan alle kahteen kerrokseen. Ajoyhteys pysäköintihalliin järjestetään Tammelan puistokadun puolelta.

Asemakaava on yksi Tampereen kaupunkiympäristön viihtyisyyden ja vehreyden kehittämiseen suunnitellun viherkerroin-työkalun pilottikohteista. Asemakaavasuunnittelun yhteydessä on laadittu pihasuunnitelma, jossa esitetään pihan toiminnot, istutukset ja pintakäsittely. Pihasuunnitelman pohjalta on tehty viherkerroinlaskelma. Kaavan yleismääräyksissä on esitetty viherkerrointa koskeva kaavamääräys.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 28.3.-18.4.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin viisi viranomaiskommenttia. Palaute koski osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkentamista, maakunnallisesti arvokkaan Tammelantorin ja lähiympäristön huomioimista sekä kortteliin muodostuvia asumisen ja ulko-oleskelun olosuhteita.

Asemakaavan valmisteluaineisto - kaavaluonnos, siihen liittyvä havainnekuva, selostus ja selvitysaineistoa - asetettiin nähtäville 12.12.2019 - 20.1.2020. Valmisteluaineistoa esiteltiin yleisölle asukastilaisuudessa 9.1.2020. Aineistosta saatiin kuusi viranomaiskommenttia ja kaksi mielipidettä.

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa todettiin kaupunkikuvaa koskevat kaavamääräykset riittäviksi, mutta esitettiin melua koskevien määräysten tarkentamista. Ely-keskuksen mukaan meluselvitystä tulee täydentää parvekkeiden suuntautumisen ja lasituksen tarkastelulla ja antaa niistä tarvittavat kaavamääräykset kaavaehdotukseen. Tarkastelussa on huomioitava, että melun ohjearvot on saavutettava
parvekkeilla parvekelasitusten ollessa raollaan. Asemakaavoituksessa tulisi taata edellytykset meluongelmien ratkaisemiselle eikä jättää niitä rakennuslupavaiheeseen.

Pirkanmaan maakuntamuseolla ja maakuntaliitolla ei ollut huomauttamista hankkeesta.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön mukaan melumääräyksissä tulisi huomioida VNp:n 993/1992 perustelumuistio ja ympäristöministeriön LIME-työryhmän mietintö. Tampereen kaupungin viheralueet ja hulevedet -yksiköllä ja Tampereen Sähköverkko Oy:llä ei ollut huomauttamista hankkeeseen.

Mielipiteitä esittivät yksi yksityishenkilö ja yksi taloyhtiö. Yksityishenkilön mielipiteenä oli, että Tamronkulman kaavamuutos- ja rakennushanke tulisi huomioida Pinninkadun tulevassa uudistamisessa. Naapuritaloyhtiö ei vastusta hanketta, mutta otti kantaa useisiin rakennussuunnittelua ja rakennusvaihetta koskeviin seikkoihin. Asemakaavaan liittyen uudisrakennuksen kerroslukua toivottiin pienemmäksi Tammelan puistokadun puolella.

Valmisteluvaiheessa saadun palautteen ja ohjausryhmän linjausten pohjalta kaavan yleismääräyksiä tarkennettiin mm. ohjeilla kadun puoleisten parvekkeiden sisäänvedosta ja lasittamisesta, yhtenäisestä vesikaton muodosta, korttelin maanalaisista ajoyhteyksistä ja hulevesien viivytyksestä. Viitesuunnitelmia on kehitetty kaupunkikuvatoimikunnan lausunto huomioiden.

Asemakaavan melumääräykset säilytettiin yhdyskuntalautakunnan melulinjausten mukaisina.

Asemakaavalla ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

Kiinteistötoimen lausunto: Ei huomauttamista asemakaavan sisällöstä. Maankäyttösopimus laaditaan ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä.

Henkilötietoja sisältävän oheismateriaalin verkkojulkisuutta on rajoitettu.

Lausunnot

Pirkanmaan Ely-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo, TUKES

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8744 (päivätty 9.12.2019, tarkistettu 20.4.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Katja Nisumaa-Saarela ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Sonja Harmaala kannatti ehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu palautusehdotus, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:

Asian käsittelyn jatkaminen = JAA

Nisumaa-Saarelan palautusehdotus = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Asian käsittelyn jatkaminen voitti äänin 9 - 3, 1 tyhjä.

Asian käsittelyä jatkettiin.

 

 


 

Äänestystulokset

 • Jaa 9 kpl 69%

  Matti Höyssä, Matti Järvinen, Ilpo Sirniö, Ulla Kampman, Katja Karintaus, Joanna Leino, Reeta Ahonen, Aleksi Jäntti, Ossi Aho

 • Ei 3 kpl 23%

  Erik Lydén, Katja Nisumaa-Saarela, Sonja Harmaala

 • Tyhjä 1 kpl 8%

  Jouni Sirén

Valmistelija

 • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Raija Mikkola, puh. 040 806 3019, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1621, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 9.12.2019 päivätyn, 20.4.2020 ja 10.8.2020 tarkistetun asemakaavan nro 8744. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteesta:www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8744

Diaarinumero: TRE:4254/10.02.01/2018

Kaavan laatija Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus
Projektiarkkitehti Raija Mikkola

Asemakaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville 30.4.-2.6.2020. Kaavaehdotuksesta saatiin kaksi viranomaislausuntoa.
Pirkanmaan Ely-keskus totesi lausunnossaan, että kaavaehdotusta varten ei ole tehty uutta meluselvitystä, josta yksiselitteisesti kävisi ilmi, että parvekelasitusten avulla, mikäli lasitus on raollaan, voidaan päästä valtioneuvoston meluohjearvojen mukaisiin lukemiin. ELY-keskus muistutti, että valvontatehtävässään se arvioi asemakaavoja valtioneuvoston ohjearvojen perusteella, mikä tulee huomioida tilanteissa, joissa kaupungin omat melulinjaukset poikkeavat näistä ja laajemmin vakiintuneista suunnitteluperiaatteista. ELY-keskus muistuttaa myös, että ääneneristys ja koneellinen ilmanvaihto eivät korvaa mahdollisuutta tuulettaa (KHO 1.7.2013), tuuletusikkunan kohdalla tulee saavuttaa melutason ohjearvot.

Pirkanmaan maakuntamuseo totesi, ettei sillä ole huomautettavaa hankkeesta.

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaavan yleismääräyksiin on tehty julkisivujäsentelyä ja hulevesihuoltoa koskevat tekniset tarkistukset. Melumääräykset säilytettiin yhdyskuntalautakunnan melulinjausten mukaisina.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8744 (9.12.2019, tarkistettu 20.4.2020 ja 10.8.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Aleksi Jäntti kannatti Höyssän ehdotusta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti pöydällepanoehdotuksen.

Lausunnot

Kiinteistötoimen lausunto: Ei huomauttamista asemakaavan sisällöstä. Maankäyttösopimus laaditaan ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan Ely-keskus

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat