Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.8.2020

§ 208 Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta koskien kiinteistöä 837-060-5853-0008 

TRE:4177/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Åkerman Maria, Vesihuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman, p. 040 801 6946, maria.akerman@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimuksessa viitataan hulevesimaksusta tehtyyn muistutukseen ja kyseenalaistetaan, katsotaanko tontilla olevan irtaimen omaisuuden omistaja laissa mainituksi ja tarkoitetuksi "kiinteistön omistajaksi tai haltijaksi". Tämän lisäksi esitetään, että hulevesimaksua tulisi maankäyttö- ja rakennuslain mukaan periä ensisijaisesti kiinteistön omistajalta eikä haltijalta.

Oikaisuvaatimuksen johdosta todetaan, että maankäyttö- ja rakennuslain 103 n §:n mukaan kunta voi periä hulevesimaksun kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Oikaisuvaatimuksen tekijä hallitsee tonttia vuokrasopimuksen perusteella. Yhdyskuntalautakunta on siirtänyt hulevesimaksua koskevia muistutuksia koskevan päätösvallan suunnittelupäällikölle. Tätä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelee yhdyskuntalautakunta.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään vielä, että kattopinta-ala tulisi laskea kasvillisuuspeitteiseksi pinta-alaksi, sillä kattovedet imeytetään tontilla. Näin ei kuitenkaan voida hulevesitaksan mukaan toimia, eikä kiinteistön kasvillisuuspeitteinen pinta-ala täytä 40 prosenttia kiinteistön pinta-alasta, joka on huojennuksen edellytyksenä.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kiinteistö on sijoitettu virheellisesti maksuluokkaan 5, sillä kiinteistöllä ei ole teollisuustoimintaa vaan urheiluhalli. Asianosainen vaatii ensisijaisesti, että hulevesimaksu tulisi poistaa tai toissijaisesti maksua tulisi alentaa oleellisesti. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että urheiluhallin maksuluokan tulisi olla maksuluokka 3. Tämän lisäksi asianosainen esittää, että maksu ei ole tasapuolinen eikä kohtuullinen.

Kiinteistön maksuluokaksi on määräytynyt maksuluokka 5 kiinteistön asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen perusteella.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta on 17.4.2018 § 67 määritellyt hulevesijärjestelmän vaikutusalueeksi Tampereen kantakaupungin asemakaavoitetun alueen lukuun ottamatta ranta-asemakaava-alueet ja Polson asemakaava-alueet. Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n §:n mukaan hulevesimaksu peritään hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevilta kiinteistöiltä. Maksu peritään kiinteistön sijainnin, ei mahdollisten liitosten perusteella. Kiinteistö 837-060-5853-0008  sijaitsee asemakaava-alueella ja kuuluu siten Tampereen kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen. Kiinteistön 837-060-5853-0008 hulevesimaksu on muodostunut hulevesitaksan mukaisesti.

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Ossi Aho ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Matti Höyssä kannatti Ahon ehdotusta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti pöydällepanoehdotuksen.

Tiedoksi

Asianosainen, Pekka Heinonen, Heidi Ruonala, Timo Koski, Maria Åkerman

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat