Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.8.2020

§ 209 Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta koskien kiinteistöä 837-225-2046-0019  

TRE:3724/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Åkerman Maria, Vesihuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman, puh. 040 801 6946, maria.akerman@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimus koskee kiinteistön 837-225-2046-0019 vuoden 2019 hulevesimaksusta annettua viranhaltijapäätöstä. Viranhaltijapäätöksen mukaan kiinteistöä 837-225-2046-0019 ei vapauteta hulevesimaksusta.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan hulevesimaksusta vapauttamista, koska kiinteistöllä ei ole liitosta hulevesijärjestelmään. Lisäksi asianosainen esittää, että päätös hulevesimaksua koskevasta muistutuksesta on syntynyt virheellisesti, koska päätöksen on tehnyt viranhaltija eikä yhdyskuntalautakunta. Asianosainen esittää myös tyytymättömyytensä siihen, että viranhaltijapäätöksessä vapautushakemukseksi nimetystä asiakirjasta on käytetty käsitettä muistutus, eikä toimitetussa viranhaltijapäätöksessä ole viranhaltijan käsin kirjoittamaa allekirjoitusta.

Oikaisuvaatimuksen johdosta todetaan, että yhdyskuntalautakunta on siirtänyt hulevesimaksua koskevia muistutuksia koskevan päätösvallan suunnittelupäällikölle. Tätä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelee yhdyskuntalautakunta. Maankäyttö- ja rakennuslain 103 §:n mukaan hulevesimaksusta on oikeus tehdä muistutus, ja suunnittelupäällikön päätöksessä on siten käytetty kyseistä lainsäädännön mukaista käsitettä. Päätöksessä on muistutus-käsitteestä huolimatta käsitelty asianosaisen esitys hulevesimaksusta vapauttamisesta. Tampereen kaupunki käyttää sähköistä asiakirjanhallintaa, jolloin päätös on allekirjoitettu sähköisesti, ei käsin.

Hulevesimaksu perustuu vuonna 2014 uudistuneeseen hulevesien hallintaa koskevaan lainsäädäntöön (maankäyttö- ja rakennuslaki 13 a-luku). Tampereen kaupunki teki uudistuneen lainsäädännön edellyttämän päätöksen hulevesien hallinnan järjestämisestä ja rahoittamisesta 13.11.2017 § 307, jolloin Tampereen kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunkiympäristön palvelualue vastaa hulevesien hallinnan kokonaisuudesta, ja että hulevesien hallinnan kustannukset katetaan erikseen kerättävällä hulevesimaksulla.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta on 17.4.2018 § 67 määritellyt hulevesijärjestelmän vaikutusalueeksi Tampereen kantakaupungin asemakaavoitetun alueen lukuun ottamatta ranta-asemakaava-alueet ja Polson asemakaava-alue. Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n §:n mukaan hulevesimaksu peritään hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevilta kiinteistöiltä. Maksu peritään kiinteistön sijainnin, ei mahdollisten liitosten perusteella. Kiinteistö 837-225-2046-0019 sijaitsee asemakaava-alueella ja kuuluu siten Tampereen kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen. Kiinteistön 837-225-2046-0019 hulevesimaksu on muodostunut hulevesitaksan mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Ossi Aho ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Matti Höyssä kannatti Ahon ehdotusta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti pöydällepanoehdotuksen.

Tiedoksi

Asianosainen, Pekka Heinonen, Maria Åkerman, Timo Koski, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat