Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.8.2020

§ 207 Oikaisuvaatimus rakennuttamisjohtajan päätökseen autovahingosta Koivikkomäenkadulla 

TRE:3571/03.07.01/2020

Valmistelija

  • Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600 ja lakimies Kim Pråhl, puh. 040 639 7576, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asianosainen on vaatinut Tampereen kaupunkia korvaamaan hänelle Koivikkomäenkadulla aiheutuneen vahingon. Vahingonkärsijän auton renkaat sekä vanne ovat vaurioituneet, kun vahingonkärsijän auto oli kyseisellä kadulla kohdannut vastaantulevan auton, joka veti perävaunua. Vahingonkärsijän autoa kuljettanut henkilö oli väistänyt kyseisessä kohdassa vastaantulevaa autoa siten, että hän oli ohjannut auton kaksi rengasta reunakivetyksen päälle. Jalkakäytävää sekä ajorataa erottava reunakivi on kuitenkin ollut 9-19 cm korkea ja vahingonkärsijän auton renkaat ovat puhjenneet ja vanne vahingoittunut.

Tampereen kaupunki hylkäsi vahingonkärsijän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätöksessä on viitattu siihen, että ajorata on kyseisessä kohdassa 6 metriä leveä ja alueella on 30 km/h nopeusrajoitus. Lisäksi päätöksessä on viitattu vahingonkorvauslain (412/1974) 2 lukuun ja sen 1 §:ään, jonka mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Päätöksessä on myös todettu, että mikäli kyseessä on tapaturma, aiheutunut vahinko jää vahingonkärsijän maksettavaksi.

Lisäksi päätöksessä on viitattu tieliikennelain 23 §:ään, jonka mukaan ajoneuvon kuljettajan on sovitettava ajoneuvon nopeus sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet ja voitava pysäyttää ajoneuvonsa edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvaamattomissa tilanteissa.

Vahingonkärsijä on toimittanut kaupungille oikaisuvaatimuksen yllä mainittuun päätökseen 23.6.2020. Vahingonkärsijä kyseenalaistaa päätöksessä käytetyn sanan ”tapaturma”. Lisäksi vahingonkärsijä ilmoittaa, että vaikka kadun leveys onkin 6 metriä, tulisi kaupungin huomioida, että Koivikkomäenkadulla on Vuoreksen rakentamisenaikaisia pysäköintipaikkoja ja että pysäköidyt ajoneuvot ovat lähes poikkeuksetta pysäköityinä ajoväylän puolelle, minkä johdosta aiheutuu tilanteita, joissa toinen toisensa kohtaavista ajoneuvoista joutuu siirtymään reunakivetyksen päälle. Vahingonkärsijä katsoo, että edellä mainitusta syystä johtuen kadunpitäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että reunakivetys on riittävän matala, jotta sen päälle voi tieliikennelain 8 §:n mukaisesti ajaa. Vahingonkärsijä myös katsoo, että vahinko ei ole johtunut liian suuresta nopeudesta olosuhteet huomioiden.

Oikaisuvaatimus on toimitettu kaupungille määräajassa. Asian oikeudellisessa arvioinnissa tulee huomioida se, että vahingonkärsijän viittaama tieliikennelain 8 § sisältää kaksi edellytystä, joiden kummankin tulee täyttyä, jotta ajoneuvon kuljettaja on oikeutettu käyttämään muuta tien osaa kuin ajoväylää ajoneuvon ajoväylänä. Tieliikennelain 8 §:n 3 momentin mukaan ”kun erityiset syyt siihen pakottavat, ajoneuvoa saa tilapäisesti kuljettaa muullakin kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa”. Ensinnäkin tulee käsillä olla erityiset syyt ja toisekseen noiden erityisten syiden tulee olla laadultaan sellaisia, että ne pakottavat kuljettajan kuljettamaan ajoneuvoa muualla kuin ajoväylällä.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vahingonkärsijä on ilmoittanut, ettei ajoneuvo ole ollut liian suuri kyseisessä tilanteessa. Tällöin katson, että ajoneuvolla ei pitäisi tulla toisen ajoneuvon kohdatessa vastaan tilannetta, jossa hän on pakotettu siirtymään pois ajoväylältä. Ajoneuvon kuljettaja olisi voinut mahdollisesti välttää vahingon syntymisen esimerkiksi pysäyttämällä auton leveämpään kohtaan.

Lisäksi tulee huomioida se, että vaikka reunakivi olisikin ollut joka kohdasta vahingonkärsijän ilmoittamat 10 cm korkea, ei ole poissuljettua, etteikö vahinkoa olisi tuolloinkin aiheutunut, koska lähtökohtaisesti reunakiveä päin ajamisessa on yleisen elämänkokemuksen perusteella riskinsä.

Edellä mainittujen seikkojen johdosta katson, että Tampereen kaupungilla ei ole tuottamusta vahinkotapahtumaan nähden, minkä johdosta vahingonkorvaushakemus voidaan hylätä kokonaisuudessaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Asianosainen, Milko Tietäväinen, Teemu Kylmäkoski (teemu.kylmakoski@tampere.fi), Kimmo Myllynen, Lassi Jokinen (lassi.jokinen@tampere.fi), Tarja Onjukka, Kim Pråhl

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat