Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.8.2020

§ 202 Poikkeamishakemus rakennuspaikalle, joka muodostuu tiloista 837-704-1-1, 837-704-1-7 ja 837-704-1-144, Teiskon kirkkotie 113, käyttötarkoituksen muutos 

TRE:2774/10.03.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö, Pia.Hastio@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa viisi (kerrosalaloiltaan 120 m2-150 m2) suuruista omakotitaloa (yhteensä 660 m2) noin 9500 m2 suuruiselle rakennuspaikalle, joka muodostuu määräaloista tiloista Kirkkomaa 837-704-1-1, Tapulinmäki 837-704-144 ja Hautausmaa 837-704-1-7.

POIKKEAMINEN

Alueella ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakentamisen erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella on ratkaistava (MRL 137 a §) erillisellä alueellisella päätöksellä.

Poikkeamista haetaan Teiskon kirkonseudun osayleiskaavan PY-alueelle, jossa ei ole määritelty rakennusoikeutta. Rakennusjärjestyksen (6 §:n 1 mom.) mukaisesti alueella olevalle rakennuspaikalle rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 15 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 kerrosalaneliömetriä. Rakennuspaikan pinta-ala on noin 9500 m2.

Kiinteistörekisterin mukaan rakennuspaikka koostuu kolmesta kiinteistön määräalasta Kirkkomaa 837-704-1-1 (noin 1,8 ha; rek. 1.10.1875), Tapulinmäki 837-704-144 (noin 1,0 ha; rek. 31.5.1956) ja Hautausmaa 837-704-1-7 (noin 0,6 ha, rek. 6.11.1920) Kiinteistöt omistaa Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä.

KUULEMINEN

Kaupunki on kuullut viran puolesta rajanaapureita. Muita osallisia on tiedotettu Aamulehden ja Teisko-Aitolahti -lehden kuulutuksilla 2.4.2020. Saadusta palautteesta on tehty erillinen kooste sekä vastineet niihin. Palautteissa korostuivat suunnitellun rakentamisen määrä ja tiiveys, uudisrakentamisen sijoittuminen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaan alueen viereen sekä Teiskon kirkon pysäköinti ja liikenne.

Hakijan perustelut:

”Rakennuspaikan muuttaminen asuinkäyttöön. Olemassa oleva seurakuntakeskus on huonokuntoinen ja kallis ylläpitää. PY-alueen ympärillä Teiskon kirkkotien pohjoispuoli on osayleiskaavassa merkitty AO-alueeksi ja alueella on pysyvää asutusta tiiviinä keskittymänä, esitetty rakentamisen volyymi on alueelle tunnusomaista. Alueen palveluverkko on kohtuullisen hyvä. Esitetyllä rakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta. Rakentaminen tullaan sovittamaan osaksi kulttuurimaisemaa.”

Yleiskaavoitus:                      

Rakennuspaikka sijaitsee kyläalueella Teiskon kirkon pohjoispuolella.

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alueen eteläpuoli on merkitty maaseutualueeksi ja valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (Teiskon kirkko ja Teiskolan kartano). Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön alueet (RKY). Uudisrakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. Kirkkotien pohjoispuoli on maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa.

Ympäristöministeriön 31.5.1999 hyväksymässä Teiskon kirkonseudun osayleiskaavassa rakentamiseen aiottu alue sijoittuu julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle (PY) sekä länsiosuudeltaan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M), jossa on tilapäiseen pysäköintiin esitetty osa-alue.

Alue kuuluu vireillä olevaan Pohjois-Tampereen strategiseen yleiskaavaan, jonka luonnos on ollut nähtävillä keväällä 2019. Luonnoksessa alue on osoitettu kyläalueeksi ja maatalouden ydinalueeksi. Teiskon kirkko on osoitettu historiallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Rakennuspaikan eteläpuolelle on osoitettu itä-länsisuuntainen ohjeellinen ulkoilureitti.

Tilalla on kerrosalaltaan 471 m2 suuruinen, vuonna 1972 rakennettu seurakuntatalo, joka on tarkoitus purkaa. Uudisrakentaminen purettavan rakennuksen tilalle vaatii poikkeamisen rakennusoikeuden määrästä, joka rakennusjärjestyksen mukaan on 500 m2. Aiottu rakentamisen määrä on 660 m2, mikä ylittää sallitun 160 m2:llä.

Rakennuspaikalla tapahtuvan käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi ja nykyisen pysäköintipaikan poistuessa, Teiskon kirkossa ja hautausmaalla kävijöitä varten varataan uusi pysäköintialue rakennuspaikan länsireunalle. 

Seurakuntatalon tilalle aiottujen omakotitalojen rakentamisen voidaan todeta, että aiottu hanke ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se on myös sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Se ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Haettu rakennusoikeuden määrä on hyväksyttävissä.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty Pirkanmaan ELY -keskuksen, Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan maakuntamuseon, ympäristönsuojelun sekä kiinteistötoimen lausunnot. Saaduista lausunnoista on tehty erillinen kooste sekä vastineet niihin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Alueellinen suunnittelutarvehakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan viisi (kerrosalaloiltaan 120 m2-150 m2) suuruista omakotitaloa (yhteensä 660 m2) noin 9500 m2 suuruiselle rakennuspaikalle, joka muodostuu määräaloista tiloista Kirkkomaa 837-704-1-1, Tapulinmäki 837-704-144 ja Hautausmaa 837-704-1-7 hyväksytään sillä edellytyksellä, että rakentamisessa noudatetaan suunnitelmissa esitettyjä rakentamistapaohjeita. Vesihuolto toteutetaan alueella ympäristönsuojeluviranomaisten vaatimalla tavalla. Poikkeaminen Teiskon kirkonseudun osayleiskaavan käyttötarkoituksesta sekä rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä hyväksytään.  

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavia rakennuslupia on haettava luvan voimassaoloaikana. Rakennuslupa-aineistot on lähetettävä lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon. Kasvistollisesti arvokkaat alueet ja säästettävät kolopuut juuristoalueineen sekä puut, joissa on mahdollisia liito-oravan risupesiä sekä riittävä suojapuusto niille on rajattava työmaa-alueen ulkopuolelle ennen rakentamisen aloittamista.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Esteellisyys

Katja Karintaus ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Karintaus poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Jouni Sirén ja Erik Lydén kannattivat Jäntin ehdotusta. Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Valmistelija

Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö, Pia.Hastio@tampere.fi

Perustelut

Asia jätettiin pöydälle 23.6.2020.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty Pirkanmaan ELY -keskuksen, Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan maakuntamuseon, ympäristönsuojelun sekä kiinteistötoimen lausunnot. Saaduista lausunnoista on tehty erillinen kooste sekä vastineet niihin.

Oikaisupyyntö ja kannanotto lakiosastolta on ollut yhdyskuntalautakunnan nähtävillä kokousportaalissa 6.8.2020 alkaen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Alueellinen suunnittelutarvehakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan viisi (kerrosalaloiltaan 120 m2-150 m2) suuruista omakotitaloa (yhteensä 660 m2) noin 9500 m2 suuruiselle rakennuspaikalle, joka muodostuu määräaloista tiloista Kirkkomaa 837-704-1-1, Tapulinmäki 837-704-144 ja Hautausmaa 837-704-1-7 hyväksytään sillä edellytyksellä, että rakentamisessa noudatetaan suunnitelmissa esitettyjä rakentamistapaohjeita. Vesihuolto toteutetaan alueella ympäristönsuojeluviranomaisten vaatimalla tavalla. Poikkeaminen Teiskon kirkonseudun osayleiskaavan käyttötarkoituksesta sekä rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä hyväksytään.  

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavia rakennuslupia on haettava luvan voimassaoloaikana. Rakennuslupa-aineistot on lähetettävä lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon. Kasvistollisesti arvokkaat alueet ja säästettävät kolopuut juuristoalueineen sekä puut, joissa on mahdollisia liito-oravan risupesiä sekä riittävä suojapuusto niille on rajattava työmaa-alueen ulkopuolelle ennen rakentamisen aloittamista.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Reeta Ahonen kannatti Jäntin ehdotusta.

Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Elina Karppinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh 040 801 6917 ja kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jätettiin pöydälle 11.8.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Alueellinen suunnittelutarvehakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan viisi (kerrosaloiltaan 120 m2-150 m2 suuruista) omakotitaloa (yhteensä 660 m2) noin 9500 m2 suuruiselle rakennuspaikalle, joka muodostuu määräaloista tiloista Kirkkomaa 837-704-1-1, Tapulinmäki 837-704-144 ja Hautausmaa 837-704-1-7 hyväksytään sillä edellytyksellä, että rakentamisessa noudatetaan suunnitelmissa esitettyjä rakentamistapaohjeita. Vesihuolto toteutetaan alueella ympäristönsuojeluviranomaisten vaatimalla tavalla. Poikkeaminen Teiskon kirkonseudun osayleiskaavan käyttötarkoituksesta sekä rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä hyväksytään.  

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavia rakennuslupia on haettava luvan voimassaoloaikana. Rakennuslupa-aineistot on lähetettävä lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon. Kasvistollisesti arvokkaat alueet ja säästettävät kolopuut juuristoalueineen sekä puut, joissa on mahdollisia liito-oravan risupesiä sekä riittävä suojapuusto niille on rajattava työmaa-alueen ulkopuolelle ennen rakentamisen aloittamista.

Päätös

Alueellinen suunnittelutarvehakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan neljä (kerrosaloiltaan 120 m2-150 m2 suuruista) omakotitaloa (yhteensä 540 m2) noin 9500 m2 suuruiselle rakennuspaikalle, joka muodostuu määräaloista tiloista Kirkkomaa 837-704-1-1, Tapulinmäki 837-704-144 ja Hautausmaa 837-704-1-7 hyväksytään sillä edellytyksellä, että rakentamisessa noudatetaan suunnitelmissa esitettyjä rakentamistapaohjeita. Vesihuolto toteutetaan alueella ympäristönsuojeluviranomaisten vaatimalla tavalla. Poikkeaminen Teiskon kirkonseudun osayleiskaavan käyttötarkoituksesta sekä rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä hyväksytään. 

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavia rakennuslupia on haettava luvan voimassaoloaikana. Rakennuslupa-aineistot on lähetettävä lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon. Kasvistollisesti arvokkaat alueet ja säästettävät kolopuut juuristoalueineen sekä puut, joissa on mahdollisia liito-oravan risupesiä sekä riittävä suojapuusto niille on rajattava työmaa-alueen ulkopuolelle ennen rakentamisen aloittamista.

Esteellisyys

  • Katja Karintaus ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Karintaus poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Pia Hastio oli paikalla asiantuntijana ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Ari Vandell poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Aleksi Jäntti teki seuraavan muutosehdotuksen: "Poikkeamislupa hyväksytään siten muutettuna, että rakennusoikeuden määrä lasketaan esitetystä 660 m2:sta 540 m2:een ja rakennuspaikkojen määrä viidestä neljään."

Ossi Aho ja Erik Lydén kannattivat Jäntin muutosehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu muutosehdostus jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:

Esittelijän päätösehdotus = JAA, Jäntin muutosehdotus= EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja totesi Jäntin muutosehdotuksen tulleen hyväksytyksi äänin 2 - 10, 1 poissa.
 

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty Pirkanmaan ELY -keskuksen, Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan maakuntamuseon, ympäristönsuojelun sekä kiinteistötoimen lausunnot. Saaduista lausunnoista on tehty erillinen kooste sekä vastineet niihin.

Oikaisupyyntö ja kannanotto lakiosastolta on ollut yhdyskuntalautakunnan nähtävillä kokousportaalissa 6.8.2020 alkaen.

Äänestystulokset

  • Jaa 2 kpl 17%

    Matti Höyssä, Matti Järvinen

  • Ei 10 kpl 83%

    Kaisa Vatanen, Erik Lydén, Jouni Sirén, Aleksi Jäntti, Sonja Harmaala, Reeta Ahonen, Katja Nisumaa-Saarela, Ilpo Sirniö, Ulla Kampman, Ossi Aho

Tiedoksi

Hakija, muistuttajat, Pirkanmaan Ely-keskus

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat