Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.8.2020

§ 204 Poikkeamishakemus tilalle Askele 837-709-4-52, Jokivalkamantie 79, asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen 

TRE:4466/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa kerrosalaltaan 199 m2 suuruinen asuinrakennus ja kerrosalaltaan 65 m2 suuruinen talousrakennus 1850 m2 suuruisella tilalla Askele 837-509-4-52.

POIKKEAMINEN

Alueella ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakentamisen erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella on ratkaistava (MRL 137 §) erillisellä päätöksellä.                                            

Rakennuspaikan koko vaatii poikkeamista Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksessä määrätystä rakennuspaikan 5000 m2 vähimmäiskokovaatimuksesta (5 §). Jos rakentamisella ei vaikeuteta tulevaa asemakaavoitusta ja alueella on yhteinen vesihuoltojärjestely, rakennuspaikan pinta-ala voi olla pienempi, kuitenkin vähintään 2000 m2.

Kiinteistön pinta-ala on 1850 m2 ja sen on rekisteröity 8.4.1957. Hakijat ovat 15.6.2018 päivätyn lainhuudon mukaan kiinteistön omistajia.

Rakentaminen vaatii poikkeamisen rakennusjärjestyksessä määrätystä rakennuksen etäisyysvaatimuksesta (7 §), jonka mukaan rakennuksen etäisyys toisen omistamasta maasta on oltava yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus, kuitenkin vähintään 5 metriä. Rakennuksen etäisyyden on oltava vähintään 12 metriä yksityistien keskilinjasta. Rakentaminen on osoitettu lähimmillään 2,6 metrin etäisyydelle kiinteistön etelärajasta, 4 metrin etäisyydelle itärajasta ja 8 metrin etäisyydelle Jokivalkamantien keskilinjasta.

KUULEMINEN

Hakijat ovat kuulleet rajanaapureita. Muilta osin alue on Tampereen kaupungin omistuksessa. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta, mutta kiinteistön 837-509-4-36 omistaja huomauttaa, että suurikokoinen kahden auton talousrakennus sijoittuu maisemaa hallitsevasti lähelle tietä. Rakennusta pienennettiin 12 m2 alkuperäisestä suunnitelmasta. Kiinteistötoimi hyväksyy rajaetäisyyspoikkeamiset Jokivalkamantiestä ja sen jatkeesta. Tiekunnalla ei myöskään ole huomautettavaa poikkeamisista. Itäpuolen rajanaapuri on antanut suostumuksensa rakentamiselle.

Yleiskaavoitus:

Aiottu rakennuspaikka sijaitsee noin 950 metrin etäisyydellä Sorilan kyläkeskuksesta lounaaseen lähellä Sorilanjokea. Alueelle on muodostunut vajaan 30 lomarakennuspaikan tiivis lomayhteisö.

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alue on merkitty ehdolliseksi taajamatoimintojen alueeksi. Tampereen Nurmi-Sorilan alueella ehdollinen merkintä/alueen toteuttaminen edellyttää, että alueen kulttuuriympäristöjen arvot otetaan huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa ja että Kaitavedentien ympäristön taajamatoimintojen alueen suunnittelu ja toteuttaminen on riittävän pitkällä, jotta ehdollinen alue tai sen osa voidaan kytkeä yhdyskuntarakenteeseen.

Kaupunginvaltuuston 17.8.2015 hyväksymässä Nurmi-Sorilan osayleiskaavassa alue on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-9). Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen vaihtelevaan pinnanmuodostukseen ja ympäristökuvaan sekä sijoittaa tiet ja muu rakentaminen mahdollisimman maastonmukaisesti. Tarkemmassa suunnittelussa tulee varmistaa asuntoalueilta pääsy rantaan ja riittävät virkistysalueet rannoilla.

Lähimmät päivittäispalvelut sijaitsevat noin 0,9 km etäisyydellä Sorilassa (koulu) tai 2,9 km etäisyydellä Nurmissa (kauppa, koulu, päiväkoti). Paikallisbussi liikennöi Kaitavedentien (1,2 km) kautta sekä Kämmenniemeen että Tampereen keskustaan.

Tilalle on rakennettu 14 m2 suuruinen saunarakennus, joka on tarkoitus säilyttää. Se siirretään uuteen paikkaan. Vanha lomarakennus (33 m2) puretaan. Rakennuspaikan käytetty kerrosala asuinrakennuksen (199 kem2) ja talousrakennuksen (65 kem2) rakentamisen hyväksymisen jälkeen olisi 278 kem2 (rakennusjärjestyksen mukainen max rakennusoikeus tilalla 277,5 kem2).

Ottaen huomioon olemassa olevalle rakennuspaikalle aiotun käyttötarkoituksen muutoksen ja uudisrakentamisen voidaan todeta, että aiottu hanke ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen, liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta. Se on myös sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakennus liitetään olemassa oleviin kunnallisteknisiin verkostoihin. AP-alueelle myöhemmin laadittavan asemakaavan myötä muodostuvat korttelit kytketään Tampereen Veden toiminta-alueeseen, mistä saattaa aiheutua kiinteistöille kustannuksia.

Käyttötarkoituksen muutos lomarakennuspaikasta vakituiseksi asuinpaikaksi sekä poikkeamiset rakennusjärjestyksen määräyksistä on myönnettävissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Poikkeamishakemus koskien lupaa muuttaa lomarakennuspaikan käyttötarkoitus asuinrakennuspaikaksi sekä lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan  kerrosalaltaan 199 m2 suuruinen asuinrakennus ja kerrosalaltaan 65 m2 suuruinen talousrakennus 1850 m2 suuruisella tilalla Askele 837-509-4-52 myönnetään ja poikkeamiset rakennusjärjestyksen määräyksistä hyväksytään.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty asemakaavoituksen, ympäristönsuojelun sekä kiinteistötoimen lausunnot. Näillä ei ole huomauttamista hankkeesta.

Tiedoksi

Hakija, muistuttaja, Pirkanmaan ely-keskus                 

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat