Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.8.2020

§ 200 Sorin alueen katusuunnitelmat 

TRE:3839/10.03.02/2020

Valmistelija

  • Tevaniemi Raija, Rakennuttajainsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemi, puh. 050 523 2052 etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626 etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Perustelut

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu alueen liikennejärjestelyjen muutosten toteuttamista varten. Muutokset liittyvät pääasiassa Kansi-Areenan ja eteläkannen rakentamiseen. Katusuunnitelmaehdotus perustuu eri kulkumuotojen (ajoneuvoliikenne, pyöräily, jalankulku) liikennejärjestelyistä aiemmin laadittuun yleissuunnitelmaan, joka on hyväksytty Tampereen yhdyskuntalautakunnassa vuoden 2020 keväällä.

Suunnittelualue on kävelyn osalta hitaan liikkumisen aluetta, jossa liikenneympäristöä pyritään kehittämään kävelyn ehdoilla. Pyöräilyn pääreitti kulkee Vuolteenkadun ja Kalevantien kautta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Sorinaukioon, Tampereen ortodoksiseen kirkkoon ja Tulli Business Parkiin, lännessä Hatanpään valtatiehen, idässä Kanslerinrinteeseen sekä rakenteilla olevaan eteläkanteen, Technopolis-rakennukseen ja Tampereen valtatiehen.

Vuolteenkatu

Vuolteenkatu on osa keskustan kehää. Katuosuuden pituus on n. 145 metriä. Kadun ajorata (2+2) on asfalttipäällysteinen. Vuolteenkadun eteläpuolelle on sijoitettu pysäkki ja odotustila. Nykyinen puurivi on säilytetty ja sen aukion puolelle on sijoitettu kaksisuuntainen pyörätie ja nupukiviraidalla erotettu jalkakäytävä. 2,5 metriä leveä pyörätie päällystetään punasävyisellä asfaltilla ja 2 metriä leveä jalkakäytävä betonikivellä.

Katusuunnitelman kustannusarvio on 287.00 euroa (89 e/m2).

Kalevantie

Kalevantie on yksi keskustan pääkaduista, joka johtaa suunnittelualueelta kohti itää ja ylittää Tampere-Helsinki pääradan. Sorinahteensilta sijoittuu suunniteltavalle katualueelle. Suunniteltu katuosuus on n. 200 metriä. Ajorata on asfalttipäällysteinen. Pyörätie päällystetään punasävyisellä asfaltilla. Kadun pohjoispuolella kulkee yhdistetty kevyen liikenteen väylä, jonka leveys on 2,8 metriä.

Katusuunnitelman kustannusarvio on 164.000 euroa (82 e/m2, sisältää sillan osalta vain ylimmät pinnat).

Sorinkatu

Sorinkatu on 380 metriä. Ajorata on asfalttipäällysteinen. Vuolteenkadun ja tulevan Kansikujan liittymiin tulee korotetut suojatiet. Katusuunnitelman muutokset tapahtuvat lähinnä Vuolteenkadun liittymässä. Kadun nykyiset reunakivet säilyvät paikallaan, mutta kadun varteen on esitetty pyöräpysäköintiä ja Kansi-Areenan Charter-bussi -pysäköintipaikkoja sekä yleistä pysäköintiä.

Katusuunnitelman kustannusarvio on 168.000 euroa (101 e/m2)

Katujen ja kevyen liikenteen väylien pintavedet johdetaan hulevesikaivoihin.

Kohteet sisältyvät kaupunkiympäristön palvelualueen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan.

Katusuunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä 22.6.2020 - 8.7.2020.

Katusuunnitelmista jätettiin kolme muistutusta.

Tampereen polkupyöräilijöinen muistutus:

Muistutuksessa todetaan, että suunnitelmassa on kaksi liikenteellistä ongelmaa: pyöräilijän puolenvaihto Sorinkadun ja Rautatienkadun liittymäalueella ja Kalevantien pohjoisreunalla sekä Sorinahteen sillan kohdalla oleva 2,8 metrin levyinen yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Muuten suunnitelman todettiin edustavan hyvää suunnittelua.

Muistutuksessa arvioidaan, että idän suunnasta saapuva ja Hatanpään valtatietä etelään jatkava pyöräilijä kokee luontevammaksi jatkaa Vuolteenkadun eteläreunan jalkakäytävää sen sijaan, että ylittäisi kadun. Sen vuoksi tämä osuus tulisi tehdä visuaalisesti sellaiseksi, ettei pyöräilijä vahingossa aja jalkakäytäväosuudelle. Ehdotuksena on, että kyseinen osuus rakennettaisiin Hämenkadun vanhoista nupukivistä tai muista ladotuista kivistä.

Vastine:

Katusuunnitelmaratkaisu noudattaa pyöräilyn pääreitin osalta aiemmissa suunnitteluvaiheissa hyväksyttyjä periaatteita. Vuolteenkadulla tapahtuva puolenvaihto on pyritty tekemään suunnitteluohjeita noudattaen, esimerkiksi keskisaarekkeen reunakivet on poistettu pyörätien ylityspaikan kohdalta.

Kalevantien pohjoispuolen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie on valitettavan kapea johtuen siltarakenteesta ja tilan puutteesta.

Pintamateriaaleja pohditaan vielä rakennussuunnitelmavaiheessa erottelun parantamiseksi.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen muistutus:

Muistutuksessa todetaan, että suunnitelma ei muuta Sorinkatua kovin paljon liikenteellisesti poliisilaitoksen näkökulmasta. Linja-autopysäköintiä ei tule toteuttaa Sorinkatu 5:n sisäänajoportin ja siihen liittyvän aidan edustalle, ettei poliisin henkilö- ja ajoneuvoliikenteelle aiheudu toiminnallista estettä. Linja-autosta kadulle purkautuva iso väkimäärä heikentää poliisivankilalla asioivien intimiteettisuojaa. Lisäksi arvioidaan, että Sorinkadun ja Vuolteenkadun risteys sekä Kansikujan suojatie tulevat olemaan ruuhka-aikoina ja Areenan tapahtumien aikaan ongelmallinen liikenteen sujuvuuden kannalta erityisesti, jos hälytysajoneuvon tulisi päästä keskustan suuntaan Sorinkadun pohjoispäästä.

Vastine:

Muistutuksen näkökohdat on pyritty ottamaan huomioon katusuunnitelmaehdotuksessa. Linja-autopysäköinti Sorinkadulle paalulla 140 on tilavaraus. Kyseistä pysäköintipaikkaa ei merkitä kiinteästi vaan linja-autojen pysäköinti luvitetaan tapauskohtaisesti.

Kansikujan kohdalle ei ole esitetty suojatietä. Liikenteen sujuvuuden todetaan noudattavan yleissuunnitelmavaiheissa hyväksyttyjä ratkaisuja.

Yksityishenkilön muistutus:

Muistutuksessa kysytään, koskeeko Kalevantien, Vuolteenkadun ja Rautatienkadun liikennevalo-ohjaus myös Vuolteenkadun ja Sorinkadun liittymää ja liikennevaloliittymiin toivottiin painonappeja myös pyöräväylän oikealle puolelle. Lisäksi huomautettiin, että pyörätiellä reunakiven tulisi olla 0 cm tasossa ja pyöräilyn puolenvaihto lisää pyöräilyä jalkakäytävällä.

Vastine:

Rakennussuunnitelman yhteydessä päivitetään liikennevalosuunnitelma, jossa myös painonappien sijoittelu otetaan huomioon

Katusuunnitelmia on muutettu palautteen osalta seuraavasti:

Vuolteenkadun ylittävää suojatietä ja sen reunakiviratkaisuja on muutettu vastaamaan uuden 1.6.2020 voimaantulleen tieliikennelain mukaisia ja esteettömyyden erityistason ratkaisuja. Näihin kuuluu suojatiemerkinnät ja reunakiviratkaisut.

Puurivi on säilytetty Sorinaukion kohdalla.

Nykyinen bussipysäkin merkki lisätty Vuolteenkadun eteläreunalle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Sorin alueeseen kuuluvat seuraavat katusuunnitelmat:

Sorinkatu, suunnitelmanumero 1/21014

Vuolteenkatu välillä Hatanpään valtatie - Rautatienkatu, suunnitelmanumero 1/21015

Kalevantie, Rautatienkatu - Kanslerinrinne, suunnitelmanumero 1/2016

hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jouni Sivenius oli paikalla asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Muistuttajat, Jouni Sivenius, Markku Ahonen, Pekka Ranta, Raija Tevaniemi, Leena Tala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat