Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 141 Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttömaksut 

TRE:3077/02.04.03/2021

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Timo Seimelä, puh 040 758 2104, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lauri Lylyn pormestariohjelmassa on esitetty yhtenä tavoitteena kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönotto Tampereella osana joukkoliikennejärjestelmää. Kaupunkipyöräjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta,​ joka koostuu kaupunkipyöräkäyttöön tarkoitetuista polkupyöristä,​ niiden lukitukseen tarkoitetuista telakoista,​ kaupunkipyörien hallintajärjestelmästä,​ järjestelmän käytön mahdollistavista ohjelmistoista,​ tietoliikenneyhteyksistä sekä tarvittavista varaosa-​,​ huolto-​ ja korjauspalveluista. Kaupunkipyöräjärjestelmä on lähtökohtaisesti asiakkaiden käytettävissä ympärivuorokautisesti pyöräilykauden 15.4.–31.10. aikana.

Kaupunkipyörät ovat yhteiskäyttöpyöriä,​ jotka ovat kaikkien käytettävissä maksua vastaan. Kaupunkipyörät saa käyttöönsä mobiilisovelluksella. Tampereen kaupunkipyöräjärjestelmän palveluntuottajaksi on valittu CityBike Vantaa ja kaupunkipyörien operoinnista ja asiakaspalvelusta tulee vastaamaan Tampereen Sarka Oy,​ joka on Tampereen kaupungin omistama sosiaalinen ja yhteiskunnallinen yritys. Tampereen Sarka Oy työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä ihmisiä omiin palveluihinsa ja auttaa heitä työhönvalmennuspalvelun avulla eteenpäin jatkotyöllistymisessä.

Kesällä 2021 käynnistyvä Tampereen kaupunkipyöräjärjestelmä muodostuu 700 kaupunkipyörästä,​ 70 kaupunkipyöräasemasta,​ 1050 kaupunkipyörätelineestä ja 70 infotaulusta sekä kaupunkipyörien hallintajärjestelmästä,​ ohjelmistoista,​ tietoliikenneyhteyksistä sekä ylläpito-​ ja asiakaspalvelusta. Kaupunkipyöräjärjestelmän hankintahinta Kaupunkipyörä Vantaalta neljän vuoden sopimuksella on noin 1,​4 miljoonaa euroa. Kaupunkipyöräjärjestelmän operointi eli pyörien siirtäminen, huoltaminen, korjaaminen ja varastointi sekä asiakaspalvelu hankitaan Tampereen Sarka Oy:ltä hintaan 495 000 euroa vuodessa. Tuloja Tampereen kaupunki saa markkinointi- ja mainosyhteistyöstä sekä käyttöoikeusmaksuista. Tampereen kaupunki teki 7.4.2021 hankintapäätöksen Tampereen kaupunkipyöräjärjestelmän brändäys-, markkinointi- ja mainoskumppanuudesta Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa.

Tampereella otetaan käyttöön päivän, viikon ja koko kauden käyttöoikeudet, kuten muissakin Suomen kaupunkipyöräjärjestelmissä.  Myös käyttöoikeuden hinta on saman suuruinen kuin muissa Suomen kaupunkipyöräjärjestelmissä. Kaupunkipyöräilyn hinta koostuu käyttömaksusta, johon sisältyy kerralla puolen tunnin käyttöaika, sekä mahdollisesta lisäaikamaksusta. Käyttöoikeuden kestoksi voi valita päivän (24 h), viikon tai kauden. Käyttöoikeuden hinnaksi esitetään päivälle 5 euroa, viikolle 10 euroa ja koko kaudelle 25 euroa. Ostamalla koko kauden, päivän tai viikon käyttöoikeuden voi tehdä varausaikana rajattoman määrän alle 30 minuutin matkoja. Jos pyörää käyttää yhtäjaksoisesti pidempään kuin 30 minuuttia, niin joutuu maksamaan lisäveloitusta euron kutakin puolta tuntia kohden. Enimmäiskäyttöajaksi on määritelty 5 tuntia. Enimmäismääräajan ylityksestä veloitetaan lisämaksujen ohella 80 euron viivästysmaksu. Käyttöoikeusmaksuista on arvioitu saatavan n. 450 000 euroa kaudessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttömaksut;  päivämaksu 5 euroa, viikkomaksu 10 euroa sekä kausimaksu 25 euroa, hyväksytään. Puolen tunnin käyttökertoja käyttäjälle sisältyy rajaton määrä - kunkin käyttömaksun rajoissa. Hinnoittelu on voimassa 31.10.2021 asti

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Leo Boström poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Ilpo Sirniö teki seuraavan muutosehdotuksen: "Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttömaksut;  päivämaksu 5 euroa, viikkomaksu 10 euroa sekä kausimaksu 25 euroa, hyväksytään. Tunnin käyttökertoja käyttäjälle sisältyy rajaton määrä - kunkin käyttömaksun rajoissa. Hinnoittelu on voimassa 31.10.2021 asti."

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Tiedoksi

Timo Seimelä, Mika Periviita, Jukka Uusitalo, Ari Vandell, Terhi Peltoniemi, Katja Piiksi, Juha Pitkänen, Heidi Jäppinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.