Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 143 Nimistöasia: Vertuuntieltä erkanevan tien nimeäminen Teiskossa  

TRE:7435/10.01.02/2020

Valmistelija

  • Vesanta Tiina, Paikkatietosuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Paikkatietosuunnittelija Tiina Vesanta, puh. 040 196 1297 ja kadunnimitoimikunnan sihteeri, kaavoitusarkkitehti Dani Kulonpää, puh. 040 6745 311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi                     

Perustelut

Teiskossa Kämmenniemen taajaman länsipuolella on tullut ajankohtaiseksi nimetä Vertuuntieltä erkaneva tie. Normaalin käytännön mukaisesti tien varren maanomistajilta on kysytty mielipidettä sopivasta tiennimestä. Maanomistajilta saatiin kolme vaihtoehtoista nimiehdotusta.

Kaikki nimettävän tien varrella olevat kiinteistöt ovat vanhoja Uskalin maita. Uskali on Teiskon vanhoja kyliä, vaikka ei ollutkaan mainittu kylänä vielä vuonna 1540 maalain tullessa voimaan. Uskalin mukaan ei ole nimetty Teiskossa mitään tietä, joten Uskali-nimen käyttö tässä olisi perusteltua. Uskalinlahti löytyy hieman etelämpää. Pelkkä Uskalintie olisi harhaanjohtava nimi, koska Uskalin tilan päärakennukset sijaitsevat lähes kilometrin etäisyydellä nimettävän tien alkupäästä. Alueen maanomistajat ehdottivat yhtä nimeä, jossa Uskali esiintyi; nimeä Uskalinmetsätie. Kadunnimitoimikunta nimesi tien ehdotuksen mukaisesti nimellä Uskalinmetsätie.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Teiskossa oleva tie nimetään maanomistajilta saatujen ehdotusten ja kadunnimitoimikunnan päätöksen pohjalta nimellä Uskalinmetsätie.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Dani Kulonpää, Anna Mustajoki, Ari Vandell, Nina Berg, Antti Alarotu, Esko Heino, Eino Jaskari, Antti Määttä, Satu Franssila, Jyrki Pohjankylä, Kirsi Häkkinen, Annukka Kuisma, Kaarina Kyllönen, Anna-Maija Mäenpää, Timo Soukka, Päivi Vanhapelto, Tiina Vesanta, Marita Mäenpää, Mikko Rissanen, maanomistajat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.