Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.8.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 230 Kävelyn ja pyöräilyn erottelun ja ajoratamerkintöjen periaatteet 

TRE:4395/08.01.02/2019

Valmistelija

  • Seimelä Timo, Liikenneinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Timo Seimelä, puh 040 758 2104, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki on asettanut strategiassaan tavoitteeksi lisätä kestävien kulkumuotojen kulkutapaosuutta. Kaupungin alueella suunnitellaan ja rakennetaan sekä parannetaan merkittävät määrät katuja lähivuosien aikana. Suunnitteluhankkeissa nousee usein kysymykseksi jalankulun ja pyöräliikenteen erottelun tarve ja toteutustapa. Yleisen linjauksen puuttumisesta johtuen hankkeissa esitetyissä kävelyn ja pyöräilyn erottelutarpeissa ja –ratkaisuissa on päädytty erilaisiin ratkaisuihin ja niistä on puuttunut yhtenevyys. Maaliskuussa 2019 yhdyskuntalautakunta käsitteli raitiotiekatujen katusuunnitelmia ja siinä yhteydessä lautakunta linjasi, että nyt on tarpeellista linjata periaatteet pyöräteiden ja jalkakäytävien erottelemisesta, erottelun keinoista sekä värillisen asfaltin käytöstä.

Kävelyn ja pyöräliikenteen suuremman kulkumuoto-osuuden tavoittelu kasvavassa Tampereen kaupungissa edellyttää väistämättä kävelyn ja pyöräliikenteen suunnitteluperiaatteiden tarkistusta. Jotta lisääntyvä kävely ja pyöräliikenne voidaan ottaa vastaan kaupungin katuverkolle, tulee polkupyöriä käsitellä ajoneuvoina ja kävelyä omana kulkumuotona sekä suunnitella sen mukaisia liikenneratkaisuja. Aikaisempaa kevyen liikenteen ajatusmaailmaa ei voida vilkkaassa kaupungissa soveltaa ilman, että ajaudutaan ongelmallisiin tilanteisiin pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kesken.

 Pyöräteiden ja jalkakäytävien laatukysymykset ovat nousseet keskusteluun erityisesti viime vuosien aikana. Pyöräliikenne halutaan nostaa todelliseksi vaihtoehdoksi arjen matkoilla ja keskusta-alueita halutaan kehittää kävelijän ehdoilla. Pyöräliikennettä pyritään edistämään, mutta samanaikaisesti kasvava pyöräliikenne uhkaa kadun viihtyisyyttä siellä, missä jalankulun katutilaa ei ole riittävällä tavalla turvattu kasvavalta pyöräliikenteeltä. Suunnittelun lähtökohtana tulee olla, että jalankulku on oma kulkumuotonsa, jolla on tietyt ominaisuudet ja tarpeet, samoin kuin pyöräliikenteellä on omansa. Periaatteellisella tasolla pyöräliikenne tulee rinnastaa ensisijaisesti muuhun ajoneuvoliikenteeseen ymmärtäen kuitenkin mahdolliset turvallisuusongelmat, jotka johtuvat suuresta nopeus- ja massaerosta suhteessa moottoriajoneuvoliikenteeseen.

Kävelijä- ja pyöräilijämäärien kasvu on tuonut esille tarpeen erotella käyttäjäryhmät jatkossa omille väylilleen. Pyöräliikenteen ja jalankulun erottelukeinot voidaan jakaa rakenteellisiin ja kevyisiin erottelukeinoihin. Etenkin esteettömyyden erikoistason reiteillä laadukas erottelu on välttämätöntä ja pelkkä maaliviiva ei riitä laadukkaaksi ja toimivaksi erotteluksi. Jatkossa suunnittelun lähtökohtana tulisi olla, että lisääntyvä pyöräliikenne ei saa heikentää jalankulkijoiden kaupunkikokemusta. Keskustan strategisen osayleiskaavan mukaisesti pyöräilyn pääreiteillä kävely ja pyöräily erotellaan omille väylilleen ja erottelu toteutetaan materiaalieroilla ja rakenteellisesti. Muilla keskustan pyöräilyreiteillä pyöräily tapahtuu ajoradalla ja siten toteutuu myös kävelyn ja pyöräilyn erottelu rakenteellisesti. Vanhoilla asuinalueilla arvioidaan jalankulun ja pyöräliikenteen sekä pyöräliikenteen ja autoliikenteen erottelutapa tapauskohtaisesti. Jalkakäytävä ja pyörätie erotellaan lähtökohtaisesti toisistaan uusissa tai parannettavissa kohteissa.

Tampereen pyöräliikenteen suunnittelutapa ja siten myös ajoratamerkintäkäytännöt ovat murroksessa. Nykyiset ajoratamerkinnät ovat eri aikakausien tuotoksia ja siitä johtuen merkinnät ovat melko erilaisia ja osittain virheellisiäkin. Ajoratamerkintäkäytännöt tulee yhtenäistää, jotta liikenneympäristö on selkeä ja yhdenmukainen. Tieliikennelain uudistuksen myötä 1.6.2020 syntyy myös muita muutostarpeita ajoratamerkintäperiaatteisiin liittyen esimerkiksi pyörätien jatkeen merkintäkäytäntöihin. Merkintäperiaatteista laaditaan oma ohjeistus ja toimijat koulutetaan niiden käyttöön. Ajoratamerkintöjen korjaukseen ja ylläpitoon varataan vuosittainen rahoitus.

Pyöräteiden tunnistettavuus on tärkeää. Värillinen asfaltti korostaa hyvin kadun osien käyttötarkoitusta ja sillä voidaan parantaa turvallisuutta. Väriasfalttia voidaan käyttää pyörätien tunnistettavuuden parantamiseen korostusvärillä tai  turvallisuuden parantamiseen erityisesti ajoradalla ns. huomiovärillä. Pyöräteille käytettäväksi tulee valita yksi värikokonaisuus, jota ei käytetä muualla katuverkolla. Tampereella ryhdytään käyttämään pyöräilyn pääreiteillä korostus- ja huomioväriä turvallisuuden, reittien jatkuvuuden ja erottelun parantamiseksi.

Suurin osa onnettomuuksista ja konflikteista tapahtuu risteysalueilla. Selkeässä liikenneympäristössä liikenteen osapuolet ymmärtävät toistensa aikeet hyvissä ajoin ja monilta konflikteilta voidaan välttyä. Risteyksessä jalankulkijalle tulee osoittaa selkeä paikka ylittää ajorata ja pyörätie sekä paikka, jossa odottaa sopivaa ylityshetkeä. Erityisesti risteysalueilla jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu on tärkeää jalankulkuympäristön miellyttävyyden kannalta. Esteettömyyden erikoistason reiteillä laadukas kulkumuotojen erottelu on erityisen tärkeää.

Tampere otti keväällä 2017 käyttöön suojateiden tyyppipiirustukset. Saatujen käyttäjäkokemusten ja raitiotien rakentamisen yhteydessä saatujen kokemusten, esteettömyyden erikoistason reittien käyttöönoton sekä kesäkuussa 2020 voimaantulevan tieliikennelainsäädännön aiheuttamien muutostarpeiden pohjalta on tämän työn yhteydessä päivitetty suojateiden tyyppipiirustukset. Tyyppipiirustuksiin on liitetty  suojatien keskisaarekkeen mitoituksen tyyppipiirustus. Päivitetyt tyyppipiirustukset on esitetty raportin liitteessä 4.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kävelyn ja pyöräilyn erottelun ja ajoratamerkintöjen periaatteet hyväksytään  ja otetaan siinä esitetyt  linjaukset heti käyttöön.

Raportin liitteenä 4 olevat suojateiden tyyppipiirustukset korvaavat 30.5.2017 hyväksytyt suojateiden tyyppipiirustukset 1/20034/1 ja 1/20034/2 sekä keskisaarekkeellisen suojatien keskisaarekkeen mitoituksen tyyppipiirustukset 1/14505 ja 1/16095. 

Pilotoidaan keskusta-alueella kävelyn ja  pyöräilyn rakenteellista tasoerottelua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Niko Palo, Timo Seimelä, KAPA/Lisu, Kapa/Raksa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat