Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 325 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Juvela ja Ojalankylä, Ojala I, uusi asemakaava, asemakaava nro 8637 

TRE:2451/10.02.01/2016

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Katarina Surakka, puh. 040 806 3935, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Anneli Harjuntausta, puh 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 29.5.2017 päivätyn ja 13.11.2017 tarkistetun asemakaavan nro 8637. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätitetoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8637

Dno: TRE: 2451/10.02.01/2016, pvm 7.4.2016

Tiivistelmä

Ojala-Lamminrahakan asuinalue
Ojala suunnitellaan ja rakennetaan samanaikaisesti Kangasalan puolella olevan Lamminrahkan alueen kanssa. Yhdessä Ojala ja Lamminrahka muodostavat vuoteen 2040 mennessä noin 11.000 asukkaan uuden asuinalueen, joka toimii rajan ylittävänä kokonaisuutena.

Ojalan ensimmäinen asemakaava tarjoaa kodin 2000 asukkaalle
Asemakaavalla mahdollistetaan uuden asuinalueen rakentaminen Ojalaan, Ojalankylän ja Kumpulan läheisyyteen. Ojala toimii rakenteellisesti yhdessä Kangasalan puolelle suunnitteilla olevan Lamminrahkan asuinalueen kanssa ja valmistuttuaan nämä asuinalueet tarjoavat kodin noin 11.000 asukkaalle. Ojalan ensimmäinen asemakaava tuo alueelle noin 2000 asukasta. Ensimmäinen asemakaava aloittaa alueen rakentumisen. Suunnittelua jatketaan myöhemmin seuraavilla asemakaavoilla, joiden myötä alueesta kasvaa noin 4500 asukkaan alue.

Asemakaavalla mahdollistetaan uuden kokoojakadun rakentaminen Aitolahdentieltä Kangasalan rajalle, josta se tulee jatkumaan aina Lamminrahkan eritasoliittymään asti. Rakentaminen sijoittuu kallioisille selänteille, ja luontoarvoiltaan rikkaat laaksoalueet jäävät lähivirkistysalueiksi. Ojalan keskus sijoittuu Mossin puistokadun (pääkatu) ja Mossinkaaren risteyksen ympärille. Keskustassa rakentaminen on suhteellisen tehokasta, kerrostalovaltaista. Tärkeimmät palvelut sijoittuvat keskustaan.

Uutta rakennusoikeutta noin 95 500k-m2
Asemakaava-alueella uutta rakennusoikeutta muodostuu noin 95 500 k-m2, josta AK-tonteilla on 29 300 k-m2, A-tonteilla noin 38 600 k-m2 ja AO-tonteilla noin 23 300 k-m2.

98 uutta omakotitonttia, kerrostaloja, yhtiömuotoisia pientaloja ja paljon puistoa
Asemakaava-alueelle muodostuu 98 uutta omakotitonttia, mikä vastaa noin vuoden tarvetta. Lähes puolet kaavan kerrosalasta sijoittuu yhtiömuotoisten pientalotonttien kortteleihin. Keskustaan tulee myös kerrostalokortteleita. Valtaosa kaava-alueen pinta-alasta jää viheralueeksi.

Asemakaavan toteuttaminen
Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman.

Metsäinen kaava-alue Kumpulan itäpuolella
Suunnittelualue sijaitsee Koillis-Tampereella, Kangasalan rajalla, Kumpulan asuntoalueen itäpuolella ja se on laajuudeltaan noin 77 ha. Suunnittelualue käsittää Ojalan kylän ja sen viereistä metsäaluetta. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Tavoitteena mahdollistaa uuden kaupunginosan muodostuminen
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden Ojalan kaupun-ginosan rakentamisen aloittamisen.
Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan vuosille 2017 - 2021 (kohde numero 4 vuodelle 2017).

Asemakaavaprosessin vaiheet
Asemakaavatyötä on valmisteltu tekemällä vuonna 2015 koko Oja-lan alueelle yleissuunnitelmatasoinen asemakaavarunko, joka tarkentaa tehtyä osayleiskaavaa ja toimii asemakaavasuunnittelun pohjana eri asemakaavahankkeissa.

Aloitusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 3.11 - 24.11.2016 sekä lähettiin tiedoksi osallisille. Asemakaavamuutosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 8.11.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 3 viranomaiskommenttia sekä 4 mielipidettä.

Valmisteluvaihe
Asemakaavan valmisteluaineisto - kaavaluonnos, siihen liittyvä havainnekuva, selostus ja selvitysaineistoa - olivat nähtäville 1.6. - 22.6.2017. Valmisteluaineistoa esiteltiin yleisölle 6.6. pidetyssä asukastilaisuudessa. Valmisteluaineistosta saatiin 9 viranomais-kommenttia ja 6 mielipidettä.

Ehdotusvaihe
Asemakaavaa on tarkistettu mm. kaavaluonnoksesta tulleen palautteen ja tarkentuvan suunnittelun myötä kaavaehdotukseksi. Asemakaavaehdotus siihen liittyvine aineistoineen asetetaan julkisesti nähtäville 30.11.2017 - 2.1.2018. Myös kaavaehdotusta on mahdollisuus kommentoida.

Viranomaislausunnot pyydetään seuraavilta tahoilta:

• Pirkanmaan ELY-keskus
• Pirkanmaan maakuntamuseo
• Kangasalan kunta
• Pirkanmaan liitto

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

29.5.2017 päivätty ja 13.11.2017 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8637 hyväksytään asetettavaksi nähtäville ja

esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaavoitusarkkitehti Katarina Surakka esitteli asian kohdassa Ajankohtaiset asiat.

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)