Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 326 Asemakaavan hyväksyminen, Viinikka (XXIII), Ahlmannintie, Kaartotie, nk. rullakioskin ja muuntamon kiinteistön muodostaminen sekä katualueen ja puiston nimeäminen, asemakaava nro 8631 

TRE:107/10.02.01/2016

Aikaisempi käsittely

Perustelut

TIIVISTELMÄ

Kaava-alue
Suunnittelualue sijaitsee Viinikan kaupunginosassa, noin 2 kilometriä etelään kaupungin keskustasta. Alue koostuu nimeämättömästä puistoalueesta ja katualueella sijaitsevan kioskirakennuksen ympäristöstä Ahlmanintien ja Kaartotien risteyksessä Viinikan kirkon pohjoispuolella ja kuuluu Viinikan valtakunnallisesti merkittävään kaupunkiympäristöön. Kioskin katualue rajautuu idässä urheilukenttään. Risteyksen länsipuolella puistoalueella on tuntemattoman suunnittelijan jakelumuuntamorakennus 1910- ja 1920-luvun vaihteesta. Risteyksen itäpuolella katualueella on 1931 valmistunut, kaupunginarkkitehti Bertel Strömmerin suunnittelema nk. lankarullakioski.

Asemakaavan tavoitteet
Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt Tampereen Tilakeskuksen Liikelaitos 4.1.2016. Kaavamuutoksen hakijan ja kaupunkiympäristön suunnittelun tavoitteena on nk. rullakioskin ja muuntamon kiinteistöjen muodostaminen sekä katualueen ja puiston nimeäminen.

Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavan muutos tuli vireille 17.8.2017 kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 17.8.-7.9.2017 väliseksi ajaksi. Aineistosta pyydettiin kommentit kaupungin asianomaisilta toimialoilta. OAS:sta ja valmisteluaineistosta saatiin 4 mielipidettä ja 4 kommenttia. Mielipiteet tulivat ympäristön asukkailta ja niissä pohdittiin kioskin aiheuttamaa epäsiisteyttä ja ympäristön pusikoitumista: Kioskin huono kunto ja vaarallisuus tulisi korjata ja parantaa. Pyörätie on vaarallinen ja turha. Kioskia ympäröivät pensaat tulisi poistaa kokonaan, mm. siksi, että ne peittävät näkymän kirkolle. Graffitit pitäisi poistaa, koska ne eivät kuulu klassismin henkeen. Tulevan toiminnan toivotaan soveltuvan arvokkaaseen ja viihtyisään ympäristöön. Pirkanmaan maakuntamuseon mukaan lankarullakioskista tehty rakennushistoriaselvitys riittää kioskista, mutta muuntamorakennuksesta tarvitaan lisää tietoa ja museo vaatii erillisen selvityksen tekemistä.

Kaavoituksen vastine: Kioskia ympäröivät pensaat voidaan poistaa ja kioskia pyritään kunnostamaan turvalliseksi. MRL:n 9 §:n mukaan (vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa) asemakaavassa pitää olla riittävät selvitykset. Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutuksia muuntamon rakennukseeen, koska asemakaavassa rakennus esitetään suojeltavaksi.

Asemakaavan keskeinen sisältö
Asemakaavamuutoksella kioskirakennukselle muodostetaan oma tontti. Tontin käyttötarkoitus muuttuu katualueesta liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa ja huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialueeksi (KYV). Rullakioskin tontin pinta-alaksi tulee 249 m². Rakennusoikeutta myönnetään 40 k-m². Kioskirakennukselle asetetaan suojelumääräys sr-17. Muuntamolle muodostetaan oma tontti. Käyttötarkoitus pysyy yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueena (ET-3). Muuntamon tontin pinta-alaksi tulee 93 m2 ja rakennusoikeutta myönnetään 30 k-m2. Muuntamorakennukselle asetetaan suojelumääräys sr-17. Rakennukset merkitään rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi sekä kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeiksi. Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennusten kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Korjaus- ja muutostöillä ei saa turmella rakennusten rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja (sr-17). Puisto nimetään Vaaramäen kulmaksi ja kävelyn ja pyöräilyn reitti Paksunmullanpoluksi. Katunäkymä ei tule muuttumaan nykyisestä. Asemakaavaan lisätään suojelumerkinnät suunnittelualueen rakennuksille, ja kaava edellyttää mahdollisten muutostöiden tekoa niin, että rakennusten kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Rakennukset tukeutuvat olemassa olevaan kunnallistekniikkaan sekä katuverkkoon. Rakennuksia varten ei osoiteta autopaikkoja. Asemakaavamuutoksella on myönteinen vaikutus yritystalouteen, koska kioski saa oman tontin. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman. Tonttijako laaditaan sitovana ja kaavan yhteydessä. Kiinteistötoimella ei ole kaavaan huomauttamista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

17.8.2017 päivätty ja 18.9.2017 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8631 hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Aulikki Graf, puh 040 8007211, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Anneli Harjuntausta, puh 0408063149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavan hyväksyminen Viinikka (XXIII), Ahlmannintie, Kaartotie. Nk. Rullakioskin ja muuntamon kiinteistön muodostaminen sekä katualueen ja puiston nimeäminen.  Kaupunkiympäristön suunnittelu on valmistellut 17.8.2017 päivätyn, 18.9.2017 ja 13.11.2017 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8631. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 12.-26.10.2017. Muistutuksia ei tullut. Ely-keskus kommentoi, että kaavaehdotukseen ei ole huomautettavaa. Pirkanmaan maakuntamuseon kommentissa esitettiin selostuksen täydentämistä. Maakuntamuseon kommentin perusteella selostuksen tavoitteita (”Kaupunkiympäristön suunnittelun tavoitteena on rakennusten suojeleminen.”) ja muuntamon kulttuurihistorian ja arvojen selostusta täydennettiin (”1924 höyryvoima-asema ei enää riittänyt sähköverkolle Viinikassa. Tällöin oli tarve tuoda Viinikkaan pienjänniteverkko, josta johtui tarve muuntamolle. Rakennettiin 100kVA jakelumuuntamo, josta jakeluverkko haarautui rakennuksille. Muuntamolla on sekä historiallista arvoa että ympäristöarvoja. Rakennus on ollut paikoillaan jo n. 100 vuotta ja se on merkittävä rakennus katukuvassa." )

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

17.8.2017 päivätty, 18.9.2017 ja 13.11.2017 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8631 hyväksytään.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Pirkanmaan Ely-keskus, Jalo Tarja/tupa

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-aatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.