Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 327 Muistutukset, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Vuores, Isokuusi III, asemakaavan laatiminen ja asemakaavamuutos nro 8639 

TRE:2398/10.02.01/2016

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 3.10.2016 päivätyn ja 14.11.2016 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 8639. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteesta: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8639

Diaarinumero: TRE:2398/10.02.01/2016 pvm. 5.4.2016

Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee Särkijärven eteläpuolella, noin seitsemän kilometriä Tampereen ydinkeskustasta etelään ja alle 1,5 kilometriä Vuoreskeskuksesta pohjoiseen. Alue sisältää Isokuusen yleissuunnitelman pohjoiset korttelialueet ja Vuoreksen puistokatua.

Noin 20 ha laajuinen suunnittelualue on Tampereen kaupungin omistuksessa olevaa pääosin rakentamatonta kuusivaltaista sekametsää. Alueen pohjoisosa on alavaa, itä- ja etelä-osat kaakkois- luoteissuuntaista harjannetta.

Tavoite

Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksessa 2040 Isokuusi III:n alue on osoitettu yhdyskuntarakenteeltaan tiiviiksi tehokkaaseen ja joustavaan joukkoliikennejärjestelmään tukeutuvaksi alueeksi.

Kaavoitusohjelmaan vuosille 2016–2018 on Isokuusi III:n tavoitteeksi merkitty 28 000 k-m² ja 80 pientaloasuntoa.

Asemakaavan tavoitteiksi on kirjattu:

•                    viihtyisä pikkukaupunkimainen asuinpainotteinen alue luonnon helmassa

•                    kattavat luontoyhteydet

•                    monipuoliset asuinrakennus- ja asuntotyypit

•                    rakentamisen sovittaminen monimuotoiseen maastoon

•                    mahdollisimman monipuoliset palvelut saavutettavissa kävellen

•                    pienten lasten yksikkö sekä monikäyttötila

•                    päivittäistavarakauppa

•                    puurakentamisen edistämisen yhteistyösopimuksen huomioiminen (Tampereen kaupunki, TTY, TAMK, TEM, METLA)

•                    hulevesien laadullinen ja määrällinen hallinta

•                    osa-alueiden tehokkuuksien ja rakennustyyppien alustava optimoiminen kaukolämpöverkon ja muiden teknisten verkostojen näkökulmasta

Kaavaprosessin vaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 28.4.–19.5.2016 väliseksi ajaksi sekä lähettiin tiedoksi osallisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 4 viranomaiskommenttia sekä 3 mielipidettä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätetyissä mielipiteissä tuotiin esiin huoli asunto-kannan sopeuttamisesta Särkijärven luonto-maisemaan ja rakennuskannan korkeuden ja tonttien rakennustehokkuuden pitämisestä kohtuullisina. Mielipiteissä toivottiin kaavojen nro 8502 ja 8587 pikaista valmistelua ja Särkijärven rantojen vapaa-ajan kiinteistöjen alkuperäisen rakennusoikeuden palauttamista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätetyissä kommenteissa tuotiin esiin, että ympäristöarvojen turvaamiseksi hulevesien hallinta edellyttää toimenpiteitä etenkin rakentamisen aikana ja alueen ulkoilureitistön suunnittelussa tulee huomioida rannan luontoarvot. Lisäksi tuotiin esiin huoli Tervaslammenpuiston rakentamisen vaikutuksista. Todettiin, että hulevesiselvitys on laadittava. Todettiin, että alueelle aikaisemmin tehdyt arkeologiset inventoinnit ovat riittävät eikä rakennetun kulttuuriperinnön osalta ole huomautettavaa. Kaavan tavoitteita pidettiin kannatettavina, lukuun ottamatta pikkukaupunkimaisuutta ja kylämäistä rakennetta. Asemakaavan toivottiin tehostavan Isokuusen yleissuunnitelmassa alueelle esitettyä maankäyttöä ja todettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden olevan Pirkanmaan 1. maakuntakaavan mukaisia.

Valmisteluvaiheessa tilattiin selvitykset alueen lepakkotilanteesta, rakennettavuudesta ja kiviaineksen laadusta. Lisäksi käynnistettiin suunnittelu hulevesien ja liikennemelun hallinnasta sekä katualueista ja kunnallistekniikasta ja käytiin neuvotteluja mm. ympäristönsuojelun kanssa. Valmisteluvaiheen suunnitelmia tarkasteltiin ja kehitettiin palautteessa esitetyt asiat huomioiden.

Valmisteluvaiheen aineisto asetettiin nähtäville 6.10–27.10.2016 mielipiteiden jättämistä varten. Nähtävilläolosta tiedotettiin kuulutuksella 6.10.2016.

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 6.10–27.10.2016 väliseksi ajaksi ja lähettiin tiedoksi osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistettiin mm. nimen ja suunnittelijoiden yhteystietojen osalta.

Valmisteluvaiheen aineistosta jätettiin 2 mielipidettä ja 3 lausuntoa.

Ensimmäisessä mielipiteessä tuotiin esiin, että Särkijärven rantakiinteistöjen tietoimitus on kesken ja että Särkijärven rantaa koskevassa asemakaavassa tulee vahvistaa alueella olevien rakennuspaikkojen rakennusoikeudet ja lisärakennusoikeudet. Todettiin vuosia jatkuneen epävarmuuden aiheuttavan rantakiinteistöjen omistajille kohtuutonta haittaa. Vaadittiin asemakaavan nro 8502 edistämistä ja rakennuspaikkojen rakennusoikeuksien voimaan saattamista sekä tietoimituksen loppuun saattamista ennen kaavan nro 8639 hyväksymistä.

Toisessa mielipiteessä esitettiin Hervannan ja Vuoreksen välille sijoittuvan pyöräilyn pääreitin linjaamista Särkijärven sillan suuntaan, sillä sen nähtiin olevan merkityksellinen läpikulkuliikenteelle Hervannasta Lahdesjärven, keskustan ja Pirkkalan suuntiin. Lisäksi esitettiin pyöräliikenteen sijoittamista ajoradalle nopeusrajoitukseltaan 30 km/h määritellyillä kaduilla.

Pirkanmaan liiton lausunnossa esitettiin asemakaavaluonnoksen maankäyttöä tehostettavaksi, sillä tehokkaampi rakenne lisäisi joukkoliikenteen käyttäjiä, mahdollisuuksia monipuolisempiin palveluihin ja suurempaan ekotehokkuuteen. Asemakaavaluonnoksen todetaan olevan Pirkanmaan 1. maakuntakaavan mukainen. 

Ympäristönsuojelun lausunnossa tuotiin esiin, että Vuoreksen puistokadun varren asunnot on voitava tuulettaa myös rakennuksen hiljaiselle puolelle ja ulko-oleskelualueilla on huolehdittava riittävästä melusuojauksesta. Kaavassa esitettiin määrättäväksi erillispientalotonteille toteutettava rinnerakentaminen ja tonttien luiskausten rajoittaminen tonteille. Todettiin, että maaston muodot aiheuttavat erityisiä vaatimuksia hulevesien hallinnalle ja esitettiin huoli pienten tonttien rakennusaikaisesta hulevesien hallinnasta. Esitettiin Tervaslammenpuiston rakentamista ylärinteeseen suoalueen pehmeikön sijaan. Lisäksi puiston rakentamisen vaikutuksia esitettiin arvioitavaksi kaavassa.

Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut hankkeeseen huomautettavaa.

Palautteesta tehtiin yhteenveto ja laadittiin vastineet.

Valmisteluvaiheessa saadun palautteen mukaisesti kaavaan korttelialueet tarkasteltiin alueen rakennustehokkuuden parantamiseksi. Kaavaan lisättiin vaatimus asuntojen pääikkunoiden avautumisesta ainakin liikennemelulta suojatun pihan puolelle sekä rakennusten ketjuttamisesta liikennemelulta suojatun piha-alueen muodostamiseksi korttelin sisäosiin ja ulko-oleskelualueiden melun ohjearvojen huomioimisesta myös korttelia vaiheittain toteutettaessa. Erillispientalojen ja asuinrakennusten korttelialueille osoitettiin määräys rakennusten porrastamisesta luonnollisen maanpinnan mukaisesti. Lisäksi kerrosluvut tarkistettiin rakennusratkaisujen sovittamiseksi katukorkoihin ja maaston korkeuksiin. Tonttien rajaus yleisiä alueita vasten määriteltiin kaavamääräyksin. Lisäksi määrättiin rakentamisaikaisen hulevesienhallintasuunnitelman esittämisestä asianosaiselle viranomaiselle.

Ehdotusvaiheessa viimeisteltiin alueen melu- ja hulevesiselvitykset sekä katujen ja vesihuollon yleissuunnitelmat sekä liikenneverkkosuunnitelma. Kaava-asiakirjat tarkistettiin asemakaavaehdotukseksi.

Asemakaavan keskeinen sisältö

Asemakaavalla mahdollistetaan Isokuusen keskusaukion, pienten lasten yksikön, keskustan asuinkerrostalokorttelien sekä keskustan laidoille sijoittuvien asuinkerrostalojen ja rivitaloja ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueiden sekä erillispientalovaltaisten korttelialueiden rakentaminen. Pohjoisimmat korttelialueet muodostavat porttimaisen saapumisen Vuorekseen Särkijärven sillan jälkeen. Keskusaukion yhteyteen mahdollistetaan 2000 k-m² päivittäistavarakaupan ja pienempien liike-, toimisto- ja työtilojen sijoittuminen. Keskusta-alue toimii tulevaisuudessa Isokuusen noin 4000 asukkaan kohtaamispaikkana.

Korttelialueiden itä- ja luoteispuoleiset luontoarvoja sisältävät metsäalueet säilytetään osana Suolijärven ja Rautalepänrannan metsäaluetta ja lehmusmetsiköt määritellään suojelumerkinnöin. Tervaslammenpuisto täydentyy kaavan myötä ja tulee tarjoamaan Isokuusen asukkaille mm. pelikentän ja leikkialueen. Virkistysreitistö kytkeytyy Vuoreksen muuhun reittiverkostoon.

Rakentamistapaa ohjaavin ja tontinkäyttösuunnitelmia koskevin määräyksin varmistetaan Isokuuseen aikaisemmin vahvistetuissa kaavoissa linjatun kaupunkikuvallisen ilmeen jatkuminen asemakaava-aluetta rakennettaessa. Puurakentamisen edistämisen -hankkeen tavoitteita huomioidaan kaava-alueella julkisivu- ja runkomateriaalia ohjaavin määräyksin.

Kaava-alueen rakentamisen ympäristövaikutusten rajoittamiseksi, kaavamääräyksissä määritellään tonttikohtaiset hulevesien viivytysvaatimukset ja osoitetaan yleisille alueille hulevesien viivytykselle riittävät alueet. Lisäksi edellytetään rakentamisaikaisten hulevesien hallinnasta riittäviä suunnitelmia ja maanrakennukseen käytettävän kiviaineksen arseeni- ja rikkipitoisuuden selvittämistä ennen kiviaineksen käyttöä.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 20 ha. Asemakaava-alueen kokonaiskerrosala on 46 250 m². Kerrosalan suhde kaava-alueen alaan eli aluetehokkuus on 0,23. Erillispientalotontteja kaava-alueelle muodostuu 84 kpl. Alueen asukasmääräksi arvioidaan esitetyllä kerrosalalla muodostuvan noin 885 asukasta.

Asuinkerrostalokortteleihin sijoittuu liike-, toimisto- ja työtilaa yhteensä 2900 k-m² ja julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueelle on varattu 3650 k-m². Alueelle arvioidaan syntyvän 90-100 työpaikkaa.

Asemakaavan keskeiset vaikutukset

- tukee kaupungin täydennysrakentamistavoitetta

- lisää ja monipuolistaa asumisvaihtoehtojen tarjontaa Isokuusen alueella

- mahdollistaa lähipalvelujen, päivittäistavarakaupan ja pienten lasten yksikön rakentamisen alueelle

- profiloi Isokuusen teollisen puurakentamisen mallialueeksi Suomessa

- vastaa ilmastotavoitteisiin, joihin Tampere on sitoutunut

- vaikuttaa Vuoreksen yritystalouteen paikallisesti lisäten kaupan, ravintoloiden ja lähipalvelujen kilpailua alueella väestöpohjan lisäystä vastaavasti

- lisää liikennettä Vuoreksen puistokadulla

- tehostaa joukkoliikenteen ja kuntateknisen verkoston hyödyntämistä

- toteuttaminen johtaa olemassa olevan luonnonympäristön merkittävään muutokseen

- täydentää alueen ulkoilu- ja kevyenliikenteenverkkoa

- huomioi Rautalepänrannan ja Niinimetsän lehmusmetsiköt suojelumerkinnöin

- huomioi Särkijärven vedenlaadun sekä rannan tervaleppäkorvet näiden säilyttämiseen tähtäävin hulevesimerkinnöin sekä edellyttämällä rakentamiseen käytettävästä kiviaineksesta riittäviä haitta-ainetutkimuksia

Toteuttaminen

Mikäli asemakaavan hyväksymisprosessi etenee ilman valituksia, on asemakaava lainvoimainen keväällä 2017. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman. Rakentaminen alkaa katujen ja kuntatekniikan toteuttamisella. Kaavan mahdollistama uuden asuinalueen ja palvelujen rakentuminen on todennäköistä 2020-luvulla.

Kiinteistötoimella ei ole huomauttamista asemakaavasta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Elina Karppinen, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8639 (päivätty 3.10.2016 ja tarkistettu 14.11.2016) hyväksytään asetettavaksi nähtäville ja

esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Toivonen, puh 040 5169741, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Anneli Harjuntausta, puh 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 3.10.2016 päivätyn ja 14.11.2016 ja 20.11.2017 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 8639. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteesta: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8639

Diaarinumero: TRE:2398/10.02.01/2016 pvm. 5.4.2016

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen asetettavaksi yleisesti nähtäville ajalle 1.12.2016–2.1.2017.

Nähtävilläoloaikana asemakaavaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus. Muistutuksessa vaadittiin Särkijärven rannalla sijaitseville Messukylän tiloille 8:65, 8:66, 8:67, 8:68 ja 8:104 johtavan tien tietoimituksen loppuun saattamista ennen asemakaavan 8639 hyväksymistä. Yksityistietoimitus on merkitty kiinteistörekisteriin 10.5.2017 ja rantakiinteistöille perustettu tieoikeudet. Muistutus ei vaikuttanut asemakaavaan.

Nähtävilläoloajan jälkeen saapui kaksi muistutusta, joissa kritisoitiin kiviaitojen rakentamista puukaupunginosaan ja ristikkoikkunoiden kieltämistä rakentamistapaohjeessa. Rakentamistapaohjetta tarkennettiin ikkunoiden osalta kieltämällä vanhaa rakentamistapaa imitoivien pienijakoisen ruudutuksen käyttäminen alueella, jonka ilme on määrätty moderniksi.

Asemakaavaehdotukseen tehtiin tarkastus Konkelonkadun päähän, josta poistettiin itäisempi slep-määräyksen alainen alue. Lepakkoselvityksessä esitetään Särkijärven rannan tuntumaan suunniteltavan ulkoilureitin linjaamista siten, että rantaan rajoittuva metsäalue ei liiaksi kaventuisi. Ulkoilureitin tarkemman tarkastelun yhteydessä se linjattiin rinteeseen lähelle Konkelonkadun pään korttelialuetta. Korttelialueen ja ulkoilureitin väliin jäävän alueen slep-määräyksen mukaisen puiden hoidon todettiin olevan epärealistista, mutta rantaan rajoittuvan metsäalueen säilyvän muuttumattomana.

30.12.2016 valmistuneessa Vuoreksen puistokadun raitiotien tilavarauksen ja maankäyttötarkastelujen aluevaraussuunnitelmassa oli todettu raitiotiepysäkin Isokuusentanhuan kohdalla tarvitsevan suuremman tilavarauksen. Tilavaraus huomioitiin asemakaavasuunnitelmassa tarkistamalla korttelin 7745 rajausta.

Isokuusen keskustan asuinkerrostalojen korttelialueet muutettiin asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueiksi, kun kortteleihin suunniteltiin tarkempi tonttijako Kiinteistötoimen pyynnöstä. Samalla tarkistettiin korttelien rakennusalat, kerrosluvut ja rakennusoikeudet tonteille. Vuoreksen Puistokadun varren korttelialueiden kulmiin määriteltiin korkeusasema, jonka tasolle rakennuksen julkisivun yläreuna on vähintään rakennettava. Lisäksi Vuoreksen Puistokadun päätteeksi muodostuvan rakennuksen julkisivu merkittiin kaupunkikuvan kannalta merkittävä julkisivuksi.

Putkikeräyksen verkostojen tarkennuttua tarkistettiin julkisten lähipalvelurakennusten korttelia ja rakennusalaa suuremmaksi. Lisäksi Sydänpuuntanhualla tarkennettiin aluetta, jolla tonttiajo on sallittua ja nimettiin Mahlatiehye, Pihkatiehye ja Lauhapolku.

Sydänpuunkadun varren ET-korttelialuetta laajennettiin siten, että sille mahtuu paitsi muuntamo myös tietoverkon aluejakamo. Hallinharjanteen varren ET-korttelialuetta laajennettiin siten, että siihen mahtuu muuntamon lisäksi myös puhelinmasto ja laitesuoja.

Asemakaavan yleismääräystä ja rakentamistapaohjetta tarkistettiin muuttuneiden korttelialueiden osalta.

Tarkistukset ovat kokonaisuudessa vähäisiä eivätkä edellytä asemakaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8639 (päivätty 3.10.2016 ja tarkistettu 14.11.2016 ja 20.11.2017) hyväksytään ja esitetään edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Toivonen esitteli asian kokouksen alussa kohdassa Ajankohtaiset asiat.

Tiedoksi

Muistuttaja, valtuuston jälkeen; Pirkanmaan ELY-keskus, muistuttaja, kiinteistötoimi

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)