Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 275 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Lintulampi, Ollinojankatu 28-32, rakennusoikeuden lisääminen ja käyttötarkoituksen muutos, asemakaava 8732 

TRE:5939/10.02.01/2017

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 8.2.2021 päivätyn ja 20.9.2021 tarkistetun asemakaavan nro 8732. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. 

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8732

Diaarinumero: TRE: 5939/01.02.01/20017 

Asemakaavan laatija Merja Kinos

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

Asemakaavan muutoksen kohteena on Lintulammen kaupunginosan korttelin 2538 tontit 3 ja 4. Tontit ovat yksityisomistuksessa. 

Asemakaavan muutoksella tontit yhdistetään ja tontin pääkäyttötarkoitukseksi tulee asuinrakennusten korttelialue. Rakennusoikeutta tulee 2 500 k-m2. Rakennusoikeus kasvaa kaavamuutoksen myötä 1 388 k-m². Uusi tonttitehokkuus e= 0,66. 

Tontille osoitetaan auto- ja pyöräpysäköintipaikkoja Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikan pysäköintinormin mukainen määrä. 

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 11.2.-4.3.2021. Valmisteluaineistosta saatiin neljä viranomaiskommenttia, jotka eivät aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. Pirkanmaan maakuntamuseon kommenttien pohjalta on kaavaselostusta täydennetty.

Valmisteluaineistosta saatiin kymmenen mielipidettä, joissa otettiin kantaa mm. kaavaprosessiin, rakentamisen määrään, rakennusten sijoitukseen tontilla sekä hankkeesta naapurustolle aiheutuvaan haittaan. 

Valmisteluvaiheesta saadun palautteen jälkeen asuinkerrostalon rakennusoikeutta on laskettu 150 k-m2, jolloin tonttitehokkuus laski e=0,70:stä e=0,66:een. Kerrostalon rakennusalaa on siirretty lähemmäksi Possilankatua. Neljäkerroksista osaa on pienennetty ja noin puolet asuinkerrostalosta on nyt kolmekerroksinen. Koillisrajalle on osoitettu vähintään 160 cm korkean rakenteellisen aidan osuus sille kohtaa, jossa rajalla ei nyt ole pensasaitaa. Kaakossa pysäköintialueen ja tontinrajan väliin on merkitty istutettava alueen osa. 

Viitesuunnitelman asuntojen keskipinta-alaa on kasvatettu ja asuntojakaumaa on muutettu monipuolisemmaksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8732 (päivätty 8.2.2021, tark. 20.9.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto.

Tiedoksi

Hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)