Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 279 Poikkeamishakemus tontille Suuruspäänkatu 19, Tahmela, autotallin muuttaminen asuintilaksi 

TRE:4818/10.03.01/2021

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta sekä MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Osittain maanpäällisessä kellarikerroksessa sijaitseva autotalli muutetaan osittain asuinkäyttöön ja yhdistetään yläpuoliseen asuntoon. Tontin rakennusoikeus ja kerrosluku ylittyvät.  Lisäksi poiketaan rakennuskiellosta ja autopaikkamääräyksestä.

HAKIJAN ANTAMAT PERUSTELUT 

”Rakennuksen kellarikerroksessa sijaitseva kadun puoleinen autotalli muutetaan osittain asuintilaksi ja liitetään osaksi 1. kerroksessa sijaitsevaa asuntoa A 2. Julkisivuun avataan julkisivuremontin yhteydessä uusia ikkunoita ja ovia koillisen, lounaan ja luoteen puolelle, asuntojen parvekkeet lasitetaan ja kattoterassi katetaan osittain ja lasitetaan. Poiketaan rakennuskiellosta. Kerrosala ylittyy jo nykyisessä tilanteessa 33 m2:llä (23 m2:llä 250 mm:n mukaan) + autotallin muuttamisesta syntyvä kerrosala 24 m2 (23 m2 250 mm:n mukaan). Kerrosalaan kuuluvaa tilaa sijoitetaan rakennuksen kellarikerrokseen. Autopaikkoja 2 kpl oman tontin puolella (kaavamääräys 3 kpl).

Halutaan ottaa kapea autotalli (ei sovi nykyautoille) parempaan käyttöön, koska ajo autotalliin on mahdotonta talviaikaan jyrkän rinteen vuoksi. Talossa runsaasti varastotilaa muualla kellarikerroksessa. Kellarikerros sijaitsee korkealla katuun nähden, joten asuintilojen sijoittaminen sinne on luontevaa. Kaikkien autopaikkojen (3 kpl) sijoittaminen tontille mahdotonta tontin korkeuserojen vuoksi. Autopaikkojen sijoittaminen tontin korkeuseroista johtuen luontevaa kadun varteen talon edustalle. Halutaan myös parantaa asuntojen näkymiä sekä kohentaa talon ulkoasua pienillä muutoksilla.”

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Paikalla järjestettiin maastokatselmus 23.8.2021. Hakemuksesta saatiin kolme muistutusta, joista kaksi oli täysin samansisältöisiä. Muistutuksissa vastustettiin mm. rakennusoikeuden ylitystä, autopaikkamääräyksestä ja ajoneuvoliittymän leveydestä poikkeamista sekä autojen sijoittamista kadun varteen. Yhdessä muistutuksessa esitettiin pysäköinnin järjestämistä liikennemerkein ja katua kaventamalla. Muistutuksissa otettiin kantaa myös hakijan tontin lumien varastointiin sekä todettiin, että tontin ja kadun raja sekä ajoneuvoliittymä tulee selkeästi merkitä ja osoittaa. Pysäköintiä rajoittavan liikennemerkin vaikutus vain kiinteistön omalla tontilla tulee myös selkeyttää. Muistutuksessa vedottiin myös yhdenvertaisuusperiaatteeseen.

Muistutukset ovat hakemuksen liitteenä. Henkilötietoja sisältävien muistutusten verkkojulkisuutta on rajattu. Muistutukset näkyvät yhdyskuntalautakunnan jäsenille.

Asemakaavoituksen vastine:

Naapuri vastustaa rakennusoikeudesta poikkeamista yhdenvertaisuuteen vedoten. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan samassa asemassa olevia maanomistajia tulee kohdella yhdenvertaisesti. Naapuri oli vuonna 2011 tiedustellut lupaa saada poiketa rakennusoikeudesta autokatoksen muuttamiseksi asuintilaksi. Tontin koko rakennusoikeus oli jo käytetty tonttitehokkuuden e=0,50 mukaisesti. Asemakaavoitus ei puoltanut hanketta, koska rungon ulkopuolisen laajennuksen aiheuttamaa rakennusoikeuden ylitystä ei katsottu mahdolliseksi. Tuohon aikaan oli jo kauan ollut käytössä periaate, että Pispala-Tahmelassa ei sallittu rungon ulkopuolisia rakennusoikeuden ylityksiä, koska mm. katsottiin kaavan salliman tonttitehokkuuden e=0,50 olevan liian korkea pientalovaltaisille alueille. Pispalan suojelukaavojen yleismääräyksen mukaan olemassa olevassa suojellussa rakennuksessa rakennuksen vaipan sisällä kerrosalaan kuulumattomia tiloja voi muuttaa kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi siitä riippumatta, mitä asemakaavassa on määrätty tontin rakennusoikeudesta ja kerrosluvusta. Suuruspäänkatu 19 rakennus on Pirkanmaan maakuntamuseon inventoinnissa vuodelta 2012 inventoitu luokkaan 1. Suojelukaavassa rakennus saisi tällä perusteella suojelumerkinnän ja sen myötä mahdollisuuden laajentaa rakennuksen vaipan sisällä. Naapurin rakennukset ovat vuodelta 2002, niitä ei ole inventoitu, eivätkä rakennukset siis saisi suojelumääräystä. Rungon sisäpuolisella laajennuksella ja sen aiheuttamalla rakennusoikeuden ylityksellä ei ole vaikutusta naapuritonttien käyttöön tai niiden mahdolliseen täydennysrakentamiseen.

Autopaikkamääräyksestä poikkeaminen ei merkittävästi muuta alueen kadunvarsipysäköinnin tilannetta. Kadunvarsipysäköinti ei saa haitata naapurikiinteistöjen pysäköintiä ja Suuruspäänkatu 19:ssä onkin syytä selvittää, onko tontin edessä tilaa niin monelle autolle kuin siinä on nykyisin säilytetty. Mikäli halutaan muutoksia katutilaan, esim. kaventaa katua muistutuksessa esitetyllä tavalla tai sijoittaa alueelle pysäköintiä rajoittavia liikennemerkkejä, tulee muistutuksen jättäjän olla asiasta yhteydessä kaupungin liikennesuunnitteluun. Tontinrajan merkitseminen maastoon esim. kiveyksellä helpottaisi pysäköintiä ja paikan mitoituksen hahmottamista ja tästä on päätökseen annettu ehto.

Suuruspäänkatu 19 edessä olevaa tilaa ei voida tulkita autopaikaksi tontinosan kapeuden vuoksi, joten, toisin kuin naapurinkuulemiskirjeessä mainittiin, kadun varteen ei voida virallisesti osoittaa autopaikkoja eikä paikkaan siten myöskään muodostu ylileveää ajoneuvoliittymää. 

Suuruspäänkatu 19:ssä on kaksi eri kokoista autotallia. Muutoksenalainen autotalli on kahdesta tallista kapeampi ja sen sisäleveys on kuvien mukaan n. 2,76 m, mikä talon rakennusaikana 1960-luvulla on todennäköisesti ollut riittävä. Tämän päivän mitoitusnormien mukaan autotallin minimileveys on 3,6 m.

Suuruspäänkatu 19 lumensäilytys ei ole poikkeamislupaan liittyvä asia.

POIKKEAMINEN

Tontti on asetettu asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon 17.9.2022 asti. Siitä poiketen kerrosalaa lisäävä toimenpide halutaan toteuttaa ennen rakennuskiellon päättymistä.

Tontin rakennusoikeus on 344 k-m2. Siitä poiketen autotallimuutoksen myötä tontilla käytetty kerrosala on yhteensä 401 k-m2, jolloin rakennusoikeus ylittyy 57 k-m2 (16,5 %).

Tontin suurin kerrosluku on kaksi (II). Siitä poiketen kerrosalaan laskettavia tiloja tulee nyt myös kellarikerrokseen, jolloin kerrosluku ylittyy.

Asemakaavan autopaikkavaatimus on yksi autopaikka 150 k-m2 kohti (3 ap). Siitä poiketen tontille jää yksi autopaikka vähemmän.

Poikkeaminen voidaan erityisestä syystä myöntää, mikäli se ei MRL 171 § mukaisesti

1) aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

3) vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

4) johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

ASEMAKAAVOITUS

Suuruspäänkatu 19 sijaitsee Tahmelan kaupunginosassa rajautuen koillisessa pientalotonttiin, kaakossa ja lounaassa puistoon sekä luoteessa Suuruspäänkatuun. Pienkerrostalo on valmistunut vuonna 1963. Rakennuksessa on osittain maanpäällinen kellarikerros, kaksi asuinkerrosta sekä ullakko. Kellarikerroksessa on kaksi autotallia, joista toinen muutetaan osittain asuintilaksi. Muutos vaatii poikkeamisluvan. Autotallimuutoksen lisäksi muualla rakennuksessa tehdään julkisivumuutoksia, jotka ovat rakennusvalvonnan toimivallassa.

Tontti on ollut asuinkäytössä ainakin 1960-luvulta lähtien. Tampereen kaupungilla olevien tietojen mukaan tontilla ei ole tiedossa arvokkaita luontokohteita.

Tontin rakennusoikeus on 344 k-m2. Aiemmin tontilla on käytetty kerrosalaa 377 m2, jolloin rakennusoikeus on ylitetty jo rakennusaikana 33 k-m2. Autotallimuutoksen, 24 k-m2, myötä tontilla käytetty kerrosala on yhteensä 401 k-m2, jolloin rakennusoikeus ylittyy yhteensä 57 k-m2 (16,5 %). Rakennusoikeuden ylitys tapahtuu rakennuksen rungon sisällä, jolloin rakennuksen tilavuus ei kasva.

Pienkerrostalossa on osittain maanpäällinen kellarikerros, kaksi asuinkerrosta sekä ullakkokerros. Muutoksen myötä kerrosalaan laskettavia tiloja tulee myös kellarikerrokseen, jolloin muutoksenalainen osa lasketaan kerrokseksi ja asemakaavassa osoitettu kerrosluku (II) ylittyy.

Muutoksen myötä kellarikerroksen Suuruspäänkadun puoleisessa julkisivussa olevat kaksi matalaa ikkunaa suurennetaan vastaamaan asuinhuoneen ikkunaa. Kolmannen matalan ikkunan kohdalle avataan uusi oviaukko sekä korkea ikkuna. Osa autotallista jää varastoksi ja sen ovina olevat nykyiset autotallinovet säilytetään. Kellarikerros sijaitsee n. 2 metriä kadunpinnan yläpuolella. Julkisivun ja kadun välissä on kapea kulkuväylä, jota reunustaa umpikaide. Muutettavat ikkuna-aukot jäävät kadulta katsottaessa osin umpinaisen kaiteen taakse, joten niiden vaikutus maisemassa on varsin vähäinen. Uusista kellarikerroksen ikkunoista näkyy kadun suuntaan, mutta muutos esim. naapurien kannalta ei ole merkittävä, sillä rakennuksessa on jo nyt ikkunoita Suuruspäänkadulle päin.

Terveydensuojelun lausunnon mukaan asunnossa on oltava asianmukainen ja riittävä ilmanvaihto. Tiloissa ei saa olla korjaamattomia kosteus- tai mikrobivaurioita. Rakenteiden kunto ja tarvittavat toimenpiteet selviävät rakenteisiin kajoavilla kuntotutkimuksilla. Tiloissa ei myöskään saa olla terveyshaittaa aiheuttavia haitta-aineita, joita siellä voi esiintyä rakentamisajankohdasta ja tilojen aiemmista käyttötarkoituksista johtuen. Kellarikerrokseen edelleen jäävistä toiminnoista (mm. autotalli, tekninen tila, varastot) ei saa aiheutua terveyshaittaa asunnolle (esim. meluhaitta, epäpuhtauksien kulkeutuminen).

Suuruspäänkatu 19 kuuluu Pispalan ja Tahmelan III-vaiheen kaava-alueeseen. Kaavoitusohjelman mukaan kaava olisi tulossa vireille vuonna 2023. Rakennuskiellon aikana Tahmelan rakennushankkeita on ohjattu soveltuvin osin Pispalan valmistuneiden ja vireillä olevien suojelukaavojen periaatteiden mukaan. Hakemuksen kohteena oleva rakennus on Pirkanmaan maakuntamuseon inventoinnissa vuodelta 2012 inventoitu luokkaan 1. Suojelukaavassa rakennus saisi tällä perusteella suojelumerkinnän. Pispalan suojelukaavojen yleismääräys mahdollistaa olemassa olevassa suojellussa rakennuksessa rakennuksen vaipan sisällä kerrosalaan kuulumattomien tilojen muuttamisen kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi siitä riippumatta, mitä asemakaavassa on määrätty tontin rakennusoikeudesta ja kerrosluvusta. Kun osa autotallista muutetaan asuinkäyttöön, tulee muutoksenalainen osa laskea kerrosalaan ja kerroslukuun. Laajentamisen myötä rakennuksen massa ei kuitenkaan kasva, sillä laajentaminen tapahtuu kokonaan rakennuksen vaipan sisällä. Laajentaminen ei vaikeuta tulevaa kaavoitusta eikä johda merkittävään rakentamiseen. Laajentaminen ei vaikuta haitallisesti kaupunkikuvaan, naapuritonttien käyttöön tai niiden mahdolliseen täydennysrakentamiseen.

Asemakaavamääräyksen mukaan tontille tulee rakentaa autopaikkoja 1 ap/150 km2. Muutoksen jälkeen käytetyn kerrosalan määrä tontilla on 401 k-m2, mikä tarkoittaa kolmea autopaikkaa. Muutoksen jälkeen tontille jää kaksi autopaikkaa, yksi autotalliin ja yksi ylös pihalle rakennuksen eteen. Taloyhtiössä on neljä asuntoa. Kaikkia kiinteistön autoja ei saada mahtumaan tontille, vaikka hakemuksen kohteena olevaa autotallia ei muutettaisikaan asuinkäyttöön. Osaa taloyhtiön autoista on tähänkin asti säilytetty Suuruspäänkadun varressa ja kadunvarsipysäköinti rakennuksen edessä on vakiintunut käytäntö. Taloyhtiö on itse merkinnyt rakennuksen päätyyn paikat kolmelle autolle. Suuruspäänkatu 19 tontti on asfaltoitu kadun tasossa olevalta osaltaan ja autot pystytään pysäköimään isolta osin oman tontin puolelle. Koska paikan, johon autoja pysäköidään, leveys tontilla ei ole autopaikkamitoituksen mukainen (2,5 m), ei kadun varressa olevia epävirallisia paikkoja voida laskea tontin autopaikoiksi. Ne eivät siten muodosta myöskään ylileveää ajoneuvoliittymää. 

Suuruspäänkatu 19 asukkaiden kadunvarsipysäköinti on ajoittain aiheuttanut ongelmia naapureille, mm. siten, että naapuri ei ole päässyt kääntymään autokatokseensa. Elokuussa 2021 pidetyssä maastokatselmuksessa todettiin, että naapurit huomioivalla pysäköinnillä (pysäköinti kadun suuntaisesti, oikeaan paikkaan, mahdollisimman lähelle rakennuksen seinää) ongelmia ei mahdollisesti olisi. Pysäköinnin ja paikan mitoituksen hahmottamisen helpottamiseksi tulee tontin raja tai tonttiin kuuluva alue kadun varressa merkitä esim. kiveyksellä. Yhden autopaikan poistaminen tontilta ei merkittävästi muuta alueen pysäköintiolosuhteissa vallitsevaa nykytilannetta. Kuntatekniikka- ja liikenneyksikön kommentin mukaan kadunvarsipysäköinti on hyväksyttävissä, jos muuta ratkaisua ei ole ja koska kyseessä on kenties vuosikymmeniä jatkunut vallitseva käytäntö. 

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen rakennuskiellosta, rakennusoikeudesta, kerrosluvusta ja autopaikkamääräyksestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu koillisessa pientalotonttiin, kaakossa ja lounaassa puistoon sekä luoteessa Suuruspäänkatuun. Lähialueelle on aiemmin haettu seitsemän poikkeamislupaa, jotka on hyväksytty.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on asunto- tai liikerakennusten korttelialue. Tonttitehokkuus e= 0,50. Rakennusoikeus on 344 k-m2.  Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Autopaikkoja tulee osoittaa 1 autopaikka 150m2 kohti. Tontille on osoitettu yksi rakennusala.

Asemapiirustus: Muutosalue sijaitsee kellarikerroksessa, rakennuksen Suuruspäänkadun puoleisessa päädyssä.

Julkisivut: Rakennuksessa on osittain maanpäällinen kellarikerros sekä kaksi asuinkerrosta. Rakennuksen kolmeen julkisivuun tehdään uusia ikkunoita.

Lausunnot: Maakuntamuseon lausunto, kuntatekniikka- ja liikenneyksikön lausunto, terveydensuojelun lausunto

Muistutukset: Henkilötietoja sisältävien liitteiden verkkojulkisuutta on rajattu.

Pohjapiirustus: Autotallin etuosa jää varastoksi ja takaosaan tulee asuinhuone, pesutilat sekä porras. Uusista asuintiloista on oma uloskäynti.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Henkilötietoja sisältävän liitteen verkkojulkisuutta on rajattu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään tontille 837-215-1482-1 lupa saada poiketa rakennuskiellosta, kerrosluvusta, rakennusoikeudesta ja autopaikkamääräyksestä autotallin muuttamiseksi osittain asuintiloiksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Tahmelan kaupunginosassa, osoitteessa Suuruspäänkatu 19 sillä ehdolla,

että tontin Suuruspäänkadun puoleinen raja merkitään maastoon esim. kiveyksellä,

että rakennuslupavaiheessa julkisivujen suunnittelua kehitetään kaupunkikuva-arkkitehdin ohjauksessa,

että rakennuslupavaiheessa suunnitelmista pyydetään maakuntamuseon lausunto ja,

että autotalli asuintilaksi muutettaessa varmistetaan, että rakenteet vastaavat asuinhuoneistoille asetettuja vaatimuksia mm. terveellisyyden osalta. Muutostyön yhteydessä selvitetään rakenteissa käytetyt ja autotallikäytössä rakenteisiin mahdollisesti päätyneet haitta-aineet ja tehdään tarvittavat korjaukset.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on saatu lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta, kuntatekniikka- ja liikenneyksiköltä sekä terveydensuojelulta. 

Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa lausunnossaan mm.:

”Muutokset vaikuttavat suunnitellun osin kohteen arkkitehtuurin ja ominaispiirteiden ehdoilla. Kellarikerroksen tilamuutoksiin, kellarikerroksen julkisivujen aukotukseen, parvekemuutoksiin tai paikoituksen järjestelyihin Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole huomauttamista. Autotallien ovet vaikuttavat säilyvän, autotallien ikkunoiden tilalle tulevat suuremmat ikkunat noudattavat ylempien kerrosten ikkunoiden rytmitystä ja tyyliä ja kadun reunan portaat ja betoniset ja liuskekivillä päällystetyt tukimuurit vaikuttavat säilyvän. Myöskään väritykseen ei ole huomautettavaa, joskin julkisivujen päävärinä olisi eduksi säilyttää alkuperäinen kermanvaalea sävy. Mikäli rappaus uusitaan, tulisi sen vastata alkuperäistä.

Sen sijaan asuin- ja vinttikerroksen runsaat uudet ikkuna-aukotukset, kattoterassin kattaminen ja materiaalimuutokset eivät täysin istu rakennuksen alkuperäiseen ilmeeseen, sen eleettömään modernismiin. Erityisesti lasitiili-ikkunoiden korvaaminen korkeilla suorakaiteenmuotoisilla pystyikkunoilla, koillissivun uudet ikkuna-aukot, ullakkotilaan puhkaistavat kookkaat ikkunat ja vinttikerroksen julkisivun pellitys ovat osin ristiriidassa kulttuurihistoriallisten ja kaupunkikuvallisten arvojen kanssa. Uusien ikkunoiden tarvetta tulisi vielä harkita, ja mikäli ne ovat aivan välttämättömiä, tulisi niiden muodon, tyylin ja sijoituksen noudattaa paremmin olemassa oleva ikkunoita. Kattoterassin kattaminen tulisi tehdä esitettyä keveämmin, siten että rakennuksen alkuperäinen kattomuoto pysyy selkeästi havaittavissa.

Pirkanmaan maakuntamuseo ei vastusta poikkeusluvan myöntämistä, koska esitetty rakennusoikeuden ylitys tapahtuisi rakennuksen olemassa olevan rungon sisällä, eikä siten muuttaisi rakennuksen perusmuotoa. Maakuntamuseo toivoo kuitenkin suunnitelmia julkisivumuutosten osalta vielä kehitettävän edellä kuvatun mukaisesti. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa. Rakennuslupa liiteaineistoineen pyydetään lähettämään Pirkanmaan maakuntamuseolle lausuntoa varten.” 

Kuntatekniikka ja liikenne: 

”Ei huomautettavaa.”

Terveydensuojelu: 

”Asunnossa on oltava asianmukainen ja riittävä ilmanvaihto. Tiloissa ei saa olla korjaamattomia kosteus- tai mikrobivaurioita. Rakenteiden kunto ja tarvittavat toimenpiteet selviävät rakenteisiin kajoavilla kuntotutkimuksilla. Tiloissa ei myöskään saa olla terveyshaittaa aiheuttavia haitta-aineita, joita siellä voi esiintyä rakentamisajankohdasta ja tilojen aiemmista käyttötarkoituksista johtuen. Kellarikerrokseen edelleen jäävistä toiminnoista (mm. autotalli, tekninen tila, varastot) ei saa aiheutua terveyshaittaa asunnolle (esim. meluhaitta, epäpuhtauksien kulkeutuminen).”

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, muistuttajat, Pirkanmaan maakuntamuseo

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.