Yhdyskuntalautakunta, kokous 29.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 41 Akulatinkadun katusuunnitelma, Lahdesjärvi 

TRE:8752/10.03.02/2017

Valmistelija

  • Palmu Pasi, Katuinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Katuinsinööri Pasi Palmu, puh. 040 801 6812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Akulatinkatu, suunnitelmanumero 1/20161, katusuunnitelma Lahdesjärven kaupunginosassa.

Katusuunnitelma on laadittu asemakaavan 8534 mukaisen Akulatinkadun toteuttamista varten. Katusuunnitelmassa on esitetty mm. kadun tuleva sijainti, korkeusasema, katuvalaistus sekä pintavesien kuivatus.

Leppästensuonkadun kiertoliittymästä etelään lähtevä Akulatinkatu palvelee pääasiassa tulevan kaava-alueen kiinteistöille suuntautuvaa ajoneuvoliikennettä sekä jalankulkua ja pyöräilyä.

Katusuunnitelman mukaan Akulatinkadun pituus on noin 820 metriä. Kadun asfalttibetonipäällysteisen ajoradan leveys on pääosin 7,0 metriä. Ajoradan itäpuolelle on suunniteltu ajoradasta 4,0 metriä leveällä viherkaistalla erotettu asfalttibetonipäällysteinen 4,5 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Kevyen liikenteen väylä toteutetaan eroteltuna jalkakäytävänä ja pyörätienä, jolla jalkakäytävän leveys on 2,0 metriä ja pyörätien leveys on 2,5 metriä. Jalkakäytävä erotetaan pyörätiestä ajoratamaalauksen avulla. Pyörätien kulkusuunnat erotetaan toisistaan niin ikään asianmukaisien ajoratamerkintöjen avulla. Ajoradan länsipuolella on osalla matkaa kadun keskiosassa ajoradasta 4,0 metriä leveällä viherkaistalla erotettu asfalttibetonipäällysteinen 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Ajoradan molemmille puolille suunniteltuja viherkaistoja hyödynnetään avo-ojien, katupuiden ja katuvalaistuksen tilatarpeisiin.

Katusuunnitelman mukaan asemakaavassa esitettyjen tonttiliittymien kohdille on suunniteltu kiertoliittymät. Kiertoliittymien kiertosaarekkeiden ja keskisaarekkeiden materiaalina on harmaata nupu- ja betonikiveystä.

Katujen pintavedet johdetaan avo-ojien, reunakivien ja pinnan kallistusten avulla hulevesikaivoihin.

Akulatinkadun toteuttaminen sisältyy Kaupunkiympäristön palvelualueen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan.

Akulatinkadun katusuunnitelman kustannusarvio on noin 3 372 000 euroa (245 €/m2).

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 4.6.–18.6.2018. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan jätettiin yksi muistutus.

Muistutus:

Tampereen polkupyöräilijät ry esittävät muistutuksessaan, että Leppästensuonkadun ja Akulatinkadun nykyiseen kiertoliittymään tehtäisiin pyöräilyä edistäviä ja liikenneturvallisuutta lisääviä muutoksia.

Yhdistyksen muistutuksessa on myös esitetty, että Akulatinkadulla olevissa kiertoliittymissä suojatien ylityksissä kiinnitettäisiin parempaa huomiota pyöräilijän ohjautumiseen.

Muistutuksessa on lisäksi esitetty, että jalkakäytävät merkittäisiin liikennemerkein ja ajoratamaalauksin.

Vastine:

Leppästensuonkadun ja Akulatinkadun kiertoliittymä on nykyinen liittymä ja se toimii kevyen liikenteen väylineen asianmukaisesti. Akulatinkadun toteuttaminen tuo ko. liittymään yhden uuden liittymähaaran. Tämän kiertoliittymän muuttaminen kokonaisuudessaan toisenlaiseksi ei ole taloudellisesti kannattaa suhteessa saatuun hyötyyn. Katusuunnitelmaehdotusta on kuitenkin tarkistettu siltä osin, että välittömästi katusuunnitelmasta johtuvan kiertoliittymässä olevan uuden suojatien liikenneturvallisuutta on parannettu jyrkentämällä ko. suojatien kohdalla olevan ajoradan ns. poistumishaaran geometriaa. Tämän uuden suojatien yhteyteen on myös lisätty ajoradalla liikkuville väistämisvelvollisuudesta ja risteävästä pyörätiestä kertovat liikennemerkit. Tämän suojatien kohdalla olevat reunakivet on myös madallettu pyörätien kohdalla 0 senttimetrin korkeuteen.

Pyörätien ja suojateiden keskinäisiä geometrioita on korjattu sujuvampaan suuntaan Akulatinkadun kiertoliittymissä.

Akulatinkadun jalkakäytäville on lisätty jalkakäytävistä kertovia ajoratamaalauksia. Jalkakäytävistä kertovia liikennemerkkejä ei sen sijaan ole katsottu tarpeelliseksi laittaa Akulatinkadulle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Akulatinkadun, suunnitelmanumero 1/20161, katusuunnitelma hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta seuraavin muutoksin:
Leppästensuonkadun ja Akulatinkadun kiertoliittymässä on tehty liikenneturvallisuutta ja pyöräilyn sujuvuutta edistäviä muutoksia.
Akulatinkadun kiertoliittymissä on tehty pyöräilyn sujuvuutta edistäviä muutoksia.
Akulatinkadun jalkakäytäville on lisätty jalkakäytävistä kertovia ajoratamaalauksia.

Akulatinkadun ajoradan kunnossapitoluokaksi määrätään 3 ja Akulatinkadun kevyen liikenteen väylän kunnossapitoluokaksi määrätään B1.

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttaja, Pasi Palmu, Petri Leppänen, Petri Kujala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.