Yhdyskuntalautakunta, kokous 29.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 34 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Kaarila, Ojustenkatu 7, asemakaava nro 8714 

TRE:9044/10.02.01/2017

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 040 806 3284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tamprere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 16.8.2018 päivätyn ja 14.1.2019 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8714. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8714
Diaarinumero: TRE: 9044/10.02.01/2017
Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Marjukka Huotari.

Asemakaavan muutoksessa tontille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 620 k-m2. Kerrosala lisääntyy 120 k-m2. Tonttitehokkuus e= 0,31. Tontti osoitetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP).

Kaava-alueen sijainti ja luonne
Suunnittelualue sijaitsee Kaarilan kaupunginosassa noin 6 km länteen kaupungin keskustasta osoitteessa Ojustenkatu 7. Pohjoispuoleltaan se rajautuu asuinpientaloon ja Ojustenkatuun, etelässä rantakaistaleeseen, joka erottaa alueen Pyhäjärvestä. Lähiympäristön tonttitehokkuudet vaihtelevat välillä 0,17–0,32.

Tontin 5805–1 pinta-ala on 1981 m2, ja sillä on rakennusoikeutta yhteensä 500 k-m2. Tehokkuusluku e=0,25. Tontilla sijaitsee vuonna 1990 valmistunut asuinrakennus, jota on laajennettu vuonna 2005. Se on tarkoitus purkaa. Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.

Asemakaavan tavoitteet
Tavoitteena on tontin rakennusoikeuden lisääminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 16.8. - 6.9.2018. Aineistosta saatiin neljä kommenttia sekä yksi mielipide.

Viheralueet ja hulevedet -yksiköstä kommentoitiin, että esitetty asemakaavamääräys huleveden osalta on ok.
Pirkanmaan maakuntamuseolla, ELY-keskuksella ja Kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa.

Mielipiteessä kirjoitetaan suurimman osan rakennuksista olevan 1-2-kerroksisia matalia rantamaisemaan sopivia rakennuksia. Nykyisellä ratkaisulla on turvattu muidenkin kuin rantatontilla olevien rakennusten oikeudesta nauttia järvinäkymästä. As Oy Kaarilan Tapio on osaksi 2-kerroksinen rakennus, josta toisesta kerroksesta avautuu järvinäköala. Asemakaavan muutosta hakevan Ojustenkatu 7:n nykyinen rakennus on massiivinen muihin rantatonteilla sijaitsevien rakennusten joukossa poikkeuksellisen korkea. Aiemmin tähän on myös haettu rakennusoikeuden lisäystä, mikä pienensi As Oy Kaarilan Tapion näkymää osaltaan.

As Oy Kaarilan Tapion rakentuessa vuonna 1998 asuntojen ostajilla oli käsitys, että järvinäkymät pysyvät sellaisenaan ja asuntojen arvo säilyy. As Oy Kaarilan Tapio pitää kerrosalaa nykyisellään riittävänä, eikä näe tarpeellisena hyväksyä rakennusoikeuden lisäystä. As Oy:n mielestä ei ole oikeudenmukaista antaa yhdelle tontinomistajalle oikeutta enempään kuin muillakaan tonteilla.

Kaavoittajan vastine:
Rakennusoikeuden lisäämisellä tonttitehokkuus sopeutetaan lähiympäristön tehokkuuslukuihin, mitkä vaihtelevat välillä 0,29–0,32. Uusi asuinrakennuksen rakennusala sijoittuu olemassa olevaa rakennusalaa hieman kauemmaksi naapuritontista järvelle päin.

Voimassa olevassa asemakaavassa nro 6067 (vahvistunut 14.9.1983) kerrosluku on määritelty olevaksi ½ I ¾.

½ I= Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten alapuolelle olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
I 3/4= Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tiloiksi.

Päivitettyjen kaavamääräysten mukaan tämä tarkoittaa kerroslukumerkintää r50% III y75%, mikä ei suuresti poikkea asemakaavaehdotuksessa olevasta määräyksestä r50% III y60%.
Vuonna 2016 tontille on haettu rakennuslupaa nykyisen talon laajentamiselle, mitä ei kuitenkaan toteutettu. Nyt rakennusoikeus suunnitellaan nousevaksi 120 k-m2.

Suunniteltu uudisrakennus sopeutuu paikalle ulkonäöltään paremmin kuin olemassa oleva. Lähtökohtaisesti jokaisella kiinteistön omistajalla on vastaava oikeus hakea asemakaavanmuutoksia omistamilleen kiinteistöille.

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8714 (päivätty 16.8.2018, tarkistettu 14.1.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)