Yhdyskuntalautakunta, kokous 29.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 35 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Ruotula, Jaakonmäenkatu 6, asemakaava nro 8673 

TRE:800/10.02.01/2017

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön suunnittelu on valmistellut 12.4.2018 päivätyn ja 21.1.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8673. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8673
Dno: TRE:800/10.02.01/2017

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, erikoissuunnittelija Juha Riihelä ja toimistoarkkitehti Merja Kinos.

Asemakaavan muutos koskee Ruotulan kaupunginosan tonttia 4884-2. Asemakaavanmuutoksella tontin käyttötarkoitus muutetaan yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalon korttelialueesta (ALK) rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). Tontille osoitetaan rakennusoikeutta 400 k-m2, rakennusoikeus lisääntyy 98 k-m2.

Suunnittelualue sijaitsee noin 5 km itään kaupungin keskustasta, Ruotulan kaupunginosassa. Kaava-alue  rajautuu itäpuolelta Jaakonmäenkatuun. Pohjoispuolella sijaitsee viheralue Pokolanmetsä. Länsi- ja eteläpuolta reunustaa pientaloalue ja Jaakonmäenkadun itäpuolelle sijoittuu Ruotulan kerrostaloalue. Ruotulan alue muodostaa yhtenäisen kaupunginosakokonaisuuden, joka on ensimmäisiä elementtirakenteisia lähiöalueita Pirkanmaalla.

Suunnittelualueen pinta-ala on 1512 m², rakennusoikeutta tontilla on 302 k-m², tehokkuusluku on e=0,2. Käytetty kerrosala on 370 k-m².

Kaavahanke tuli vireille 12.4.2017, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 12.4.–3.5.2018 väliseksi ajaksi Palvelupiste Frenckelliin sekä kaavoituksen Internet-sivuille. Aineisto lähetettiin nähtävilläoloaikana tiedoksi osallisille. Siitä pyydettiin aloitusaikana kommentit tarvittavilta kaupungin toimialoilta ja viranomaistahoilta.

Nähtävilläoloaikana valmisteluaineistosta jätettiin neljä mielipidettä ja viisi kommenttia. Mielipiteissä otettiin kantaa asuinrakennuksen sijaintiin, korkeuteen, kattomuotoon sekä ikkunoiden ja istutusten sijaintiin.

Kommenteissa otettiin kantaa johtoalueeseen, asuinrakennuksen korkeuteen, istutusten sijaintiin sekä rakennusinventoinnin ja vaikutusten arvioinnin täydentämiseen.

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa kaavamuutoksesta.

Viranomaislausunto pyydetään Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8673 (päivätty 12.4.2018, tarkistettu 21.1.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Lehtonen Sirpa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)