Yhdyskuntalautakunta, kokous 29.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 26 Kadunvarsipysäköintimaksujen, maksuvyöhykkeiden ja pysäköintilupien hintojen tarkistaminen 

TRE:7824/02.04.03/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seimelä Katja, Liikenneinsinööri, katja.seimela@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018 talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2019−2020. Ohjelmaan sisältyi pysäköintimaksujen korottaminen ja maksullisten alueiden laajentaminen vuonna 2020 siten, että tulot lisääntyvät 200 000 €. Toimenpiteen vaikutus-/riskianalyysiin on tunnistettu ”Vaikutukset keskustan vetovoimaan. Nykyiset pysäköintimaksutulot n. 6 milj. euroa (= korotus + 5 % ottaen huomioon kysynnän laskun.)” Kaupunginhallitus käsitteli talousarviokehystä vuodelle 2019 kokouksessaan 20.8.2018 ja päätti, että toimintayksiköiden tulee talousarviovalmistelussaan noudattaa talouden tasapainottamisohjelmaa ja sisällyttää lisäksi liitteenä esitetyt uudet ja vuodelta 2020 aikaistetut tasapainottamistoimenpiteet vuoden 2019 talousarvioesityksiin. Liitteessä olleeseen esitykseen sisältyi vuodelle 2020 esitetyn pysäköintimaksutulojen lisäämisen aikaistaminen vuodelle 2019 sekä vaihtoehtoisena esityksenä ollut tulojen lisääminen vuonna 2019. Kaupunginhallituksen päätöksen perusteella liikennejärjestelmäsuunnittelussa on valmisteltu pysäköintitulojen korottamista tavoitteena lisätä tuloja yhteensä 400 000 € vuonna 2019. Samaan maksuun ei esitetä korotuksia peräkkäisinä vuosina.

Tampereella on voimassa vuonna 2016 hyväksytty pysäköintipolitiikka. Pysäköintipolitiikka on osa ennakoivaa, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kaupunkisuunnittelua. Pysäköintipolitiikassa kuvatuilla pysäköintiratkaisuilla edistetään kestävän kehityksen mukaista liikkumista sekä elinkeinoelämän tarpeita ja keskustan elinvoimaisuutta hyödyntämällä pysäköinnin monipuolista keinovarantoa. Keskeisenä tavoitteena oli myös pysäköinnin käsittäminen palveluna, jonka kustannukset katetaan tasapuolisesti ”käyttäjä maksaa”-periaatteella.

Pysäköintipolitiikassa linjattuja pysäköintituloihin vaikuttavia tavoitteita ovat mm. seuraavat:

  • Keskustassa pysäköintiä keskitetään edelleen ja maanalaista pysäköintiä lisätään.

  • Tavoitteena on maanpinnan pysäköintipaikkojen vähentäminen ja kadunvarsipaikkojen käytön ohjaaminen lyhytaikaiseen asiointipysäköintiin.

  • Keskustan kokonaispaikkamäärä ei lähitulevaisuudessa vähene.

  • Ohjaavalla hinnoittelulla taataan nopea pysäköinnin vaihtuvuus kadunvarsilla.

  • Asukas- ja yrityspysäköintialueet tariffeineen tarkistetaan.

  • Pysäköintiä ohjataan alakeskuksissa samoilla periaatteilla kuin keskustassa, mutta huomioiden ydinkeskustaa pienimuotoisemmat tarpeet ja haasteet.

Pysäköintituloja tulevaisuudessa arvioitaessa on huomioitava, että kadunvarsipaikkojen määrä ja siten niistä kertyvät tulot vähenevät ja ydinkeskustassa pysäköinti tapahtuu entistä useammin pysäköintihalleissa, joista saatavat tulot kohdentuvat Finnparkille. Kadunvarsilla tulisi olla tarjolla riittävästi vapaita paikkoja, jotta lyhytaikainen asiointipysäköinti onnistuu vaivattomasti. Jotta edellä kuvattu toiminta tapahtuisi, tulisi kadunvarsipysäköinnin olla kalliimpaa kuin pysäköinti laitoksissa. Lisäksi keskustan saavutettavuutta joukkoliikenteellä ja pyöräillen parannetaan määrätietoisesti, joten tulevaisuudessa keskustan asiakasvirrasta nykyistä suurempi osa ei tarvitse autopysäköintiä.

Nykytilanne

Tampereella on maksullisia yleisiä pysäköintipaikkoja keskustassa ja Hervannassa. Suurin osa paikoista on kadunvarsipaikkoja ja vain vähäinen osa on kenttäpysäköintiä. Keskustassa on noin 4 000 maksullista pysäköintipaikkaa katutasossa. Lisäksi pysäköintihalleissa on noin 8 000 paikkaa. Kadunvarsipysäköinti on jaettu kolmeen eri maksuvyöhykkeeseen liitteen mukaisesti. Maksullisen pysäköinnin hintoja on tarkistettu viimeksi vuonna 2013. Pysäköintimaksu on nykyisin 1. vyöhykkeellä 3,20 €/h ja maksimipysäköintiaika on 2 h. 2. vyöhykkeellä saa pysäköidä enintään 4 h ja pysäköintimaksu on 1,60 €/h. Maksullisen pysäköintialueen laidoilla olevalla 3. vyöhykkeellä sallitaan pysäköinti 10 h ja pysäköintimaksu on 1,00 €/h. Tällä hetkellä pysäköintipolitiikassa tavoiteltu hintaero kadunvarressa ja laitoksissa toteutuu. Keskustan pysäköintilaitoksissa pysäköinnin hinnat hieman vaihtelevat, mutta yleisimmin pysäköinnin hinta on ensimmäisten kolmen tunnin aikana 0,50 €/10 min eli 3,00 €/h, jonka jälkeen tuntihinta laskee kannustaen pitkäaikaiseen pysäköintiin.

Kadunvarsipysäköinnistä saadut tulot ovat vuosittain lisääntyneet vuoteen 2016 asti, jonka jälkeen pysäköintitulot ovat kääntyneet laskuun. Vuonna 2016 kadunvarsipysäköinnin tulot olivat n. 5 milj. euroa ja vuonna 2017 n. 4,5 milj. euroa. Vuoden 2018 osalta tammi-kesäkuun pysäköintitulojen perusteella arvio koko vuoden pysäköintituloksi on 3,9 milj. euroa. Pysäköintitulojen kasvun taittumista voi selittää käänne kohti tavoiteltua käyttäytymistä. Keskustaan suuntautuvilla matkoilla on mahdollisesti siirrytty kestäviin kulkutapoihin, sillä joukkoliikenteen ja pyöräilyn käyttäjämäärät ovat kasvaneet useita vuosia. Hallipysäköintiin on tullut lisää tarjontaa, jonka kysyntää on rohkaistu ilmaisella pysäköinnillä kahden ensimmäisen tunnin aikana.

Pysäköintituloja saadaan myös asukas- ja yrityspysäköinnistä. Tampereella on ydinkeskustan reuna-alueilla käytössä 10 asukas- ja yrityspysäköintialuetta, joista Onkiniemi on käytössä vain kesäkaudella. Asukas- ja yritysluvista on saatu vuonna 2017 tuloja n. 260 000 €. Pysäköintilupien hintoja on tarkistettu edellisen kerran vuonna 2016. Asukaspysäköintiluvan arvonlisäverollinen hinta on nykyisin 17,98 €/kk tai 186 €/v. Yritysluvan hinta on 434 €/v. Pysäköintilupaehdot päivitettiin lokakuussa 2018, mutta hintojen tarkistus jätettiin päätettäväksi pysäköintitulojen kokonaistarkastelun yhteydessä. Asukaslupia on marraskuussa 2018 voimassa 1701 kpl ja yrityslupia 155 kpl.

Pysäköintitulojen lisäämiselle on tutkittu useita erilaisia keinoja, sillä lisätulotavoitteen saavuttaminen edellyttää monipuolista uudistamista pysäköintimaksuihin. Pysäköinnin hinnoittelu on voimakkain käytettävissä oleva keino kaikille autoilijoille tarkoitettujen pysäköintipaikkojen kysynnän ohjaamiseen. Seuraavassa on kuvattu tarkastelussa mukana olleet keinot ja arvioitu toimenpiteen vaikutus pysäköintikäyttäytymiseen ja pysäköintituloihin. Toimenpide-ehdotukset noudattavat pysäköintipolitiikkaa ja turvaavat tasapainon kadunvarsipysäköinnin ja hallipysäköinnin välillä sekä kadunvarsipysäköinnin kysynnässä ja tarjonnassa. Mikäli kaikki esitetyt toimenpiteet päätetään hyväksyä, arvioidaan pysäköintitulojen lisääntyvän vuodesta 2018 noin 653−668 000 euroa ja vuodesta 2017 noin 260 000 euroa. Kadunvarsipysäköinnistä saatavat tulot olisivat noin 4,44 milj. € ja pysäköintiluvista saatavat tulot noin 370 000 €.

1: Pysäköintimaksujen tuntihinnan korotus 2. ja 3. vyöhykkeillä

Pysäköintimaksun tuntihintaan esitetään korotusta 2. ja 3. vyöhykkeillä. 2. vyöhykkeen maksua esitetään korotettavaksi nykyisestä 1,60 eurosta 2,00 euroon tunnissa ja 3. vyöhykkeellä 1,00 eurosta 1,20 euroon tunnissa. Maksun korotus vähentää kysyntää arviolta 10 %. Pysäköintitulojen arvioidaan lisääntyvän vuositasolla 2. vyöhykkeellä 220 000 € ja 3. vyöhykkeellä 31 000 € eli yhteensä 251 000 €.

1. vyöhykkeen maksuihin ei esitetä muutosta. Pysäköintitulojen vähentyminen ja pysäköinnin kysynnän väheneminen on kohdistunut pääasiassa 1. vyöhykkeelle. Jos pysäköinnin maksua nostettaisiin 3,2 eurosta 3,5 euroon tunnissa, kadunvarsipysäköinnin kysynnän arvioidaan ainakin hetkellisesti vähentyvän nykyisestä 10 % ja pysäköinnin siirtyvän joko laitoksiin tai 2. vyöhykkeelle tai matkojen kohdentuvan pois keskustasta. Pysäköintitulot vähenisivät noin 30 000 euroa vuositasolla. Vuonna 2019 autoilun sujuvuutta ydinkeskustassa haittaa edelleen raitiotien rakentaminen sekä lukuisat muut rakennustyöt. Pysäköintimaksun korotus 1. vyöhykkeellä tulisi olla huomattavan suuri, jotta kaupungin saamat lisätulot ylittäisivät autoilijoiden kokeman haitan. 1. vyöhykkeen pysäköintimaksun korottaminen on perusteltua vuonna 2021, kun raitiotien ensimmäinen vaihe on otettu käyttöön ja autoilulle on tarjolla nykyistä houkuttelevampia vaihtoehtoja. Pysäköintimaksu 1. vyöhykkeellä vuonna 2019 on arvioitava uudelleen, mikäli Finnark toteuttaa maksunkorotuksen pysäköintihalleissa.

Pysäköintimaksujen tuntihinnan muutos edellyttää pienehköjä muutoksia maksuautomaatteihin ja pysäköintimaksusovelluksiin. Muutokset voidaan toteuttaa 1.3.2019 alkaen.

2: 1. vyöhykkeen laajentaminen

1. vyöhykettä esitetään laajennettavaksi liitteen mukaisesti kattamaan koko keskustan kehän sisäpuolinen alue Nalkalaa lukuun ottamatta. Laajennusalueella on noin 600 pysäköintipaikkaa. 1. vyöhykkeen laajentuessa ydinkeskustaan suuntautuva asiointipysäköinti hakeutuu lähemmäs varsinaista kohdetta ja tasoittaa näin kadunvarsipysäköinnin kysyntää 1. vyöhykkeen sisällä. Laajennusalueella kysynnän arvioidaan vähenevän 20 %. Pysäköintitulot kasvavat laajennusalueella arviolta 285 000 € vuodessa. 1. vyöhykkeen laajentaminen on päällekkäinen kohdassa 1. esitetyn 2. vyöhykkeen maksunkorotuksen kanssa. Molempien toimenpiteiden toteutuessa yhteisvaikutus on noin 428 000 € vuodessa.

1. vyöhykkeen laajentaminen edellyttää liikennemerkkimuutoksia sekä pienehköjä muutoksia maksuautomaatteihin ja pysäköintimaksusovelluksiin. Muutokset voidaan toteuttaa 1.3.2019 alkaen.

3: Sunnuntain maksullisuus 1. vyöhykkeellä

Kadunvarsipysäköinti on sunnuntaisin muutamia poikkeuksia lukuunottamatta maksutonta ja pysäköintipaikat ovat pitkäaikaispysäköintikäytössä. Sunnuntai on nykyisin suosittu kauppa- ja asiointipäivä, joten kadunvarsipysäköinnissä olisi hyvä olla vapaata kapasiteettia lyhytaikaisen pysäköinnin tarpeisiin. 1. vyöhykkeellä esitetään otettavaksi käyttöön pysäköinnin maksullisuus sunnuntaisin klo 12−18 välillä. Sunnuntain maksuksi esitetään 50 % arkipäivien maksusta eli 1,60 €/h. Sunnuntain maksullisuudella arvioidaan saatavan pysäköintituloja noin 80 000 € nykyisen 1. vyöhykkeen alueella ja 110 000 € kohdassa 2 esitetyn laajennetun 1. vyöhykkeen alueella.

Sunnuntain maksullisuus edellyttää liikennemerkkimuutoksia sekä pienehköjä muutoksia maksuautomaatteihin ja pysäköintimaksusovelluksiin. Muutokset voidaan toteuttaa 1.3.2019 alkaen.

4. Asukas- ja yrityspysäköintitunnusalueet

Yhdyskuntalautakunta on päättänyt 29.5.2018 ottaa käyttöön pysäköintitunnusalueet Amurin länsiosassa ja Pyynikillä. Alueet on toteutettu 1.11.2018. Tunnuspysäköinnin tavoitteena on vähentää muualta tulevien työmatkapysäköintiä ja tällä tavoin helpottaa alueen asukkaiden, asiakkaiden ja yrittäjien pysäköintiä. Lisäksi autojen pitkäaikaista säilytystä pyritään siirtämään pois katujen varsilta ja helpottamaan katujen talvikunnossapitoa. Amuriin on myyty noin 150 asukastunnusta ja Pyynikille noin 180, joten näiden alueiden pysäköintilupamaksutulot vuonna 2019 ovat n. 60 000 €.

Vuoden 2019 aikana selvitetään tarve siirtyä Onkiniemessä ympärivuotiseen tunnuspysäköintiin, tehdään Armonkallion tunnusalueella muutoksia osittain rajoittamattomaan kadunvarsipysäköintiin sekä arvioidaan Tammelan tunnusalueen laajentamistarve alueen pohjoispuolelle. Keskustan ulkopuolella ensimmäinen asukas- ja yrityspysäköintialueen tarkastelu voidaan aloittaa Hervannasta. Siellä tarkastelu on ajankohtaista aikaisintaan vuonna 2021 kun raitiotie on aloittanut toimintansa ja alueen pääkokoojakatujen saneerauksesta ja sen myötä kadunvarsipysäköinnin käytössä olevista tilaratkaisuista on päätetty.

5. Pysäköintilupamaksut

Vuonna 2016 hyväksytyssä pysäköintipolitiikassa on todettu, että asukas- ja yrityspysäköintilupien hinnat ovat Tampereella halvemmat kuin muissa Suomen kaupungeissa ja esitetty toimenpiteeksi hintojen tarkistamista. Lupien hintoja tarkistettiin vuonna 2016, mutta edelleen Tampereen hinnat ovat selvästi esim. Helsinkiä (asukasluvan hinta 24 €/kk eli 288 €/v ja yritysluvan hinta 61,66 €/kk eli 739,92 €/v) ja Lahtea (asukaslupa 240 €/v ja yrityslupa 1 000 €/v) edullisempia ja samalla tasolla kuin Jyväskylässä (asukaslupa 200 €/v ja yrityslupa 370 €/v). Pysäköintipolitiikassa on linjattu myös, että pysäköinti tulisi hinnoitella enemmän palvelun arvoa vastaavaksi ja sen tulisi kattaa vähintään pysäköinnin ylläpitokustannukset. Tampereella on arvioitu yhden pysäköintipaikan kustannuksiksi 185 €/v vuonna 2016, josta kustannusten arvioidaan nousseen noin 3−4 %. Asukas- ja yrityslupajärjestelmän ylläpitäminen vaatii myös henkilö- ja järjestelmäresursseja. Maksullisen pysäköintipaikan keskimääräinen tuotto on ollut noin 2 000 €/v.

Asukas- ja yrityslupien hintoihin esitetään linjattavaksi kehitys seuraaville neljälle vuodelle, jotta asukkaat ja yritykset voivat varautua pysäköinnin hinnanmuutokseen. Korotuksia esitetään tehtäväksi joka toinen vuosi.

Asukaspysäköintiluvan arvonlisäverollista hintaa esitetään korotettavaksi nykyisestä 17,98 €/kk tai 186 €/v seuraavasti: 1.3.2019 alkaen 20 €/kk tai 210 €/v ja 1.1.2021 alkaen 23 €/kk tai 240 €/v. Yrityspysäköintiluvan nykyistä arvonlisäverollista hintaa 434 €/v esitetään tarkistettavaksi seuraavasti: 1.3.2019 alkaen 490 €/v ja 1.1.2021 alkaen 560 €/v. Vuoden 2019 korotukset nostavat pysäköinnistä saatavia tuloja noin 40 000 € vuositasolla.

6. Yrityspysäköintilupa Z

Pysäköintilupavalikoimaa esitetään täydennettäväksi ottamalla käyttöön yrityspysäköintilupa Z. Yhdyskuntalautakunta päätti 9.10.2018 ottaa käyttöön yhteiskäyttöautotoimijoita varten pysäköintitunnuksen Z ja tunnus on jo toteutettu pysäköintilupajärjestelmään. Joillakin Tampereella toimivilla yrityksillä on tarve pysäköidä eripuolilla keskustaa. Laajalla pysäköintioikeudella helpotettaisiin pysäköintiä työpäivän aikana ja vähennettäisiin pysäköinnin maksamiseen, maksujen laskutukseen ja kirjanpitoon kuluvaa työtä. Lupaehdot olisivat samat kuin tavallisissa yrityspysäköintiluvissa (ehdot päivitetty YLA 9.10.2018), mutta lupa sisältää pysäköintioikeuden kaikilla tunnuspysäköintialueilla A-K sekä keskustaan erikseen merkittävillä paikoilla Z. Yrityspysäköintiluvan Z hinnaksi esitetään 1 000 €/v. Lupien kysynnäksi arvioidaan 10−20 kpl vuodessa, jolloin lupatulot olisivat 10−20 000 €. Yrityspysäköintilupa Z voidaan ottaa käyttöön vuoden 2019 alusta.

7. Kotipalveluhenkilökunnan pysäköintilupa Z

Tampereen kotipalveluhenkilökunnalle esitetään otettavaksi käyttöön henkilökunnan pysäköintilupa Z. Pysäköintilupa Z mahdollistaisi kadunvarsipysäköinnin ilman lisämaksua kaikilla tunnuspysäköintialueilla A-K ja keskustaan erikseen merkittävillä paikoilla Z sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen pysäköintialueilla, joilla pysäköinti on sallittu kaupungin erikoisluvalla. Kaupungin omalle henkilökunnalle lupa olisi maksuton. Koko kaupunkia ajatellen pysäköintiluvan käyttöönotto vähentää pysäköintimaksujen maksamiseen, laskutukseen ja kirjanpitoon liittyvää työtä ja vapauttaa kotipalvelun henkilökunnan työajan kohdentumista asiakastyöhön. Pysäköintitulojen näkökulmasta maksuton pysäköintilupa vähentää jonkin verran pysäköintituloja, mutta ratkaisun taloudellisia vaikutuksia ei ole tarkemmin selvitetty.

Kotipalvelujen pysäköintiratkaisuihin on toivottu kehitystä valtakunnallisestikin jo useita vuosia. Eduskunta hyväksyi seuraavan lausuman hyväksyessään uuden tieliikennelain: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa yhtenäisen ratkaisun kotihoidon ja vastaavien kotiin tarjottavien palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi ja valmistelee viipymättä asiassa tarvittavat säännösmuutokset.” Z-lupa vastaa osaltaan kotihoidon pysäköintiongelmaan. Lupa otetaan käyttöön aluksi kaupungin omalle henkilökunnalle, mutta teknisesti luvan laajempaan käyttöön ei ole esteitä. Muiden toimijoiden osalta luvan käyttöönotosta ja maksusta päätetään erikseen, kun oman henkilökunnan pysäköinnistä on saatu kokemuksia.

8. Sähköautojen latausmaksu

Tampereen kaupungin ylläpitämissä sähkölatauspisteissä sähkö on tällä hetkellä maksutonta. Yhdyskuntalautakunnalle esitetään, että sähköautojen lataamasta sähköstä aletaan periä maksua asiakkaalta kulutuksen mukaan. Sähkön myynnistä arvioidaan saatavan tuloja 5−10 000 € vuodessa. Tuloa merkittävämpää on, että toimenpiteen seurauksena Tampereen kaupungin latauspisteet tasa-arvoistuvat yksityisten operaattoreiden latauspisteiden kanssa, mikä mahdollistaa uusien markkinaehtoisten latauspisteiden toteuttamisen. Sähkölatauspisteiden operoinnista ja sähköstä aiheutuu kaupungille vuosittain kustannuksia 5−8 000 euroa, joten käytännössä sähkönmyyntituloilla katetaan palvelusta aiheutuvat kustannukset.

9. Vähäpäästöisten autojen maksualennukset

Tampereella on tehty seuraava aloite: ”Helsingin kaupungissa vähäpäästöiset autot saavat 50 %:n alennuksen pysäköintimaksuista. Tampereella voitaisiin ottaa myös vastaava etu käyttöön.” Helsingissä maksualennuksen saa sekä kadunvarsipysäköinnin maksuista että asukas- ja yrityspysäköintiluvista. Pysäköintimaksun alennus on ristiriitainen tavoite pysäköintitulojen lisäämisen kanssa. Lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitetun pysäköintimaksualennuksen vaikutusta vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaan ei pidetä kovin merkittävänä. Asukas- ja yrityspysäköintilupien maksuista annettava alennus olisi kohtalainen kannustin, mutta vastaavasti vaikutus pysäköintitulojen alenemiseen olisi suurempi. Maksualennuksen toteuttaminen edellyttäisi päästörajojen määrittelyä, vähäpäästöisten autojen rekisteröitymistä ja pysäköintimaksusovellusten kehittämistä. Asukas- ja yrityslupaehdoista poistettiin lokakuussa (YLA 9.10.2018) velvoite omistaa ajoneuvo ja samalla luovuttiin ajoneuvotietojen tarkistamisesta. Tällä hetkellä esitetään, että vähäpäästöisille autoille ei anneta maksualennuksia pysäköintimaksuista, mutta asia tulisi tarkastella uudelleen 2−3 vuoden kuluttua.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Kadunvarsipysäköintimaksut ovat 1.3.2019 alkaen 2. vyöhykkeellä 2,00 €/h ja 3. vyöhykkeellä 1,20 €/h.

1. vyöhykkeen maksusta päätetään erikseen tammikuussa 2019, mikäli keskustan pysäköintilaitosten hinnoitteluun tulee muutoksia.

1. vyöhyke laajennetaan 1.3.2019 alkaen liitteenä olevan kartan mukaisesti kattamaan keskustan kehän sisäpuolinen alue Nalkalan aluetta lukuun ottamatta.

1. vyöhykkeellä otetaan käyttöön maksullinen pysäköinti sunnuntaisin klo 12−18.

Sunnuntaina pysäköintimaksu on 50 % arkipäivän maksusta.

Asukaspysäköintiluvan arvonlisäverollinen hinta 1.3.2019 alkaen on 20 €/kk tai 210 €/v ja 1.1.2021 alkaen 23 €/kk tai 240 €/v.

Yrityspysäköintiluvan arvonlisäverollinen hinta 1.3.2019 alkaen on 490 €/v ja 1.1.2021 alkaen 560 €/v.

Otetaan 1.1.2019 alkaen käyttöön yrityspysäköintilupa Z, jonka ehdot ovat muilta osin samat kuin yrityspysäköintiluvassa, mutta Z-lupa mahdollistaa pysäköinnin kaikilla pysäköintitunnuksilla A-K sekä ydinkeskustassa Z-tunnuksella sallituilla paikoilla.

Yrityspysäköintiluvan Z arvonlisäverollinen hinta on 1 000 €/v.

Otetaan 1.1.2019 käyttöön Tampereen kaupungin kotipalveluhenkilökunnalle maksuton henkilökunnan pysäköintilupa Z, joka mahdollistaa kadunvarsipysäköinnin kaikilla pysäköintitunnuksilla A-K ja ydinkeskustassa Z-tunnuksella sallituilla paikoilla sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen pysäköintialueilla, joilla pysäköinti on sallittu kaupungin erikoisluvalla.

Kaupungin sähköautojen latauspisteissä peritään 1.1.2019 alkaen käyttäjältä maksu sähkönkulutuksen mukaan.

Vähäpäästöisille autoille ei anneta maksualennuksia pysäköintimaksuista ja asia tarkastellaan uudelleen 2−3 vuoden kuluttua.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä esitti asian jättämistä pöydälle.

Puheenjohtaja tiedusteli Höyssän pöydällejättöesityksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Valmistelija

  • Seimelä Katja, Liikenneinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Katja Seimelä, puh. 040 149 3684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 11.12.2018.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kadunvarsipysäköintimaksut ovat 1.3.2019 alkaen 2. vyöhykkeellä 2,00 €/h ja 3. vyöhykkeellä 1,20 €/h.

1. vyöhykkeen maksusta päätetään erikseen tammikuussa 2019, mikäli keskustan pysäköintilaitosten hinnoitteluun tulee muutoksia.

1. vyöhyke laajennetaan 1.3.2019 alkaen liitteenä olevan kartan mukaisesti kattamaan keskustan kehän sisäpuolinen alue Nalkalan aluetta lukuun ottamatta.

1. vyöhykkeellä otetaan käyttöön maksullinen pysäköinti sunnuntaisin klo 12−18.

Sunnuntaina pysäköintimaksu on 50 % arkipäivän maksusta.

Asukaspysäköintiluvan arvonlisäverollinen hinta 1.3.2019 alkaen on 20 €/kk tai 210 €/v ja 1.1.2021 alkaen 23 €/kk tai 240 €/v.

Yrityspysäköintiluvan arvonlisäverollinen hinta 1.3.2019 alkaen on 490 €/v ja 1.1.2021 alkaen 560 €/v.

Otetaan 1.1.2019 alkaen käyttöön yrityspysäköintilupa Z, jonka ehdot ovat muilta osin samat kuin yrityspysäköintiluvassa, mutta Z-lupa mahdollistaa pysäköinnin kaikilla pysäköintitunnuksilla A-K sekä ydinkeskustassa Z-tunnuksella sallituilla paikoilla.

Yrityspysäköintiluvan Z arvonlisäverollinen hinta on 1 000 €/v.

Otetaan 1.1.2019 käyttöön Tampereen kaupungin kotipalveluhenkilökunnalle maksuton henkilökunnan pysäköintilupa Z, joka mahdollistaa kadunvarsipysäköinnin kaikilla pysäköintitunnuksilla A-K ja ydinkeskustassa Z-tunnuksella sallituilla paikoilla sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen pysäköintialueilla, joilla pysäköinti on sallittu kaupungin erikoisluvalla.

Kaupungin sähköautojen latauspisteissä peritään 1.1.2019 alkaen käyttäjältä maksu sähkönkulutuksen mukaan.

Vähäpäästöisille autoille ei anneta maksualennuksia pysäköintimaksuista ja asia tarkastellaan uudelleen 2−3 vuoden kuluttua.

Päätös

Yhdyskuntalautakunta päätti,
että kadunvarsipysäköintimaksut ovat 1.5.2019 alkaen 2. vyöhykkeellä 2,00 €/h ja 3. vyöhykkeellä 1,20 €/h
1. vyöhyke laajennetaan 1.5.2019 alkaen liitteenä olevan kartan mukaisesti kattamaan keskustan kehän sisäpuolinen alue Nalkalan aluetta lukuun ottamatta
1. vyöhykkeellä otetaan 1.5.2019 alkaen käyttöön maksullinen pysäköinti sunnuntaisin klo 12−18
sunnuntaina pysäköintimaksu on 50 % arkipäivän maksusta
asukaspysäköintiluvan arvonlisäverollinen hinta 1.3.2019 alkaen on 20 €/kk tai 210 €/v ja 1.1.2021 alkaen 23 €/kk tai 240 €/v
yrityspysäköintiluvan arvonlisäverollinen hinta 1.3.2019 alkaen on 490 €/v ja 1.1.2021 alkaen 560 €/v
otetaan 1.3.2019 alkaen käyttöön yrityspysäköintilupa Z, jonka ehdot ovat muilta osin samat kuin yrityspysäköintiluvassa, mutta Z-lupa mahdollistaa pysäköinnin kaikilla pysäköintitunnuksilla A-K sekä ydinkeskustassa Z-tunnuksella sallituilla paikoilla
yrityspysäköintiluvan Z arvonlisäverollinen hinta on 1 000 €/v
otetaan 1.2.2019 käyttöön Tampereen kaupungin kotipalveluhenkilökunnalle maksuton henkilökunnan pysäköintilupa Z, joka mahdollistaa kadunvarsipysäköinnin kaikilla pysäköintitunnuksilla A-K ja ydinkeskustassa Z-tunnuksella sallituilla paikoilla sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen pysäköintialueilla, joilla pysäköinti on sallittu kaupungin erikoisluvalla
kaupungin sähköautojen latauspisteissä peritään 1.3.2019 alkaen käyttäjältä maksu sähkönkulutuksen mukaan
vähäpäästöisille autoille ei anneta maksualennuksia pysäköintimaksuista ja asia tarkastellaan uudelleen 2−3 vuoden kuluttua ja

että 1-vyöhykkeen läntisestä laajennusosasta rajataan pois Satamakatu sekä Ratinan stadionin pohjoispuolella oleva pysäköintialue.

Lisäksi lautakunta hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
Asukaspysäköintilupajärjestelmän tasa-arvoisuuden ja toimivuuden lisäämiseksi keskusta-alueella:
1) Selvitetään mahdollisuus asukaspysäköintilupaan lähimmälle asukaspysäköintialueelle, mikäli hakijan asuinpaikka ei sijaitse asukaspysäköintialueella .
2) Selvitetään mahdollisuus, että asukaspysäköintialueen reuna-alueiden asukkaat voisivat pysäköidä myös viereisellä asukaspysäköintialueella etenkin tapauksissa, joissa alueiden välillä on selvä epäsuhta myytyjen lupien ja tarjolla olevien paikkojen suhteen.
3) Selvitetään mahdollisuus vähintään kaksiportaiseen hinnoitteluun markkinatilanteen mukaan. Ts. alueilla, joissa kysyntä on ylittämässä tarjonnan, asukaspysäköinnin hinta on korkeampi kuin alueilla, joissa tarjonta ylittää selvästi kysynnän.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Mikko Nurminen muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

"Yhdyskuntalautakunta päättää, että
kadunvarsipysäköintimaksut ovat 1.5.2019 alkaen 2. vyöhykkeellä 2,00 €/h ja 3. vyöhykkeellä 1,20 €/h
1. vyöhyke laajennetaan 1.5.2019 alkaen liitteenä olevan kartan mukaisesti kattamaan keskustan kehän sisäpuolinen alue Nalkalan aluetta lukuun ottamatta
1. vyöhykkeellä otetaan 1.5.2019 alkaen käyttöön maksullinen pysäköinti sunnuntaisin klo 12−18
sunnuntaina pysäköintimaksu on 50 % arkipäivän maksusta
asukaspysäköintiluvan arvonlisäverollinen hinta 1.3.2019 alkaen on 20 €/kk tai 210 €/v ja 1.1.2021 alkaen 23 €/kk tai 240 €/v
yrityspysäköintiluvan arvonlisäverollinen hinta 1.3.2019 alkaen on 490 €/v ja 1.1.2021 alkaen 560 €/v
otetaan 1.3.2019 alkaen käyttöön yrityspysäköintilupa Z, jonka ehdot ovat muilta osin samat kuin yrityspysäköintiluvassa, mutta Z-lupa mahdollistaa pysäköinnin kaikilla pysäköintitunnuksilla A-K sekä ydinkeskustassa Z-tunnuksella sallituilla paikoilla
yrityspysäköintiluvan Z arvonlisäverollinen hinta on 1 000 €/v
otetaan 1.2.2019 käyttöön Tampereen kaupungin kotipalveluhenkilökunnalle maksuton henkilökunnan pysäköintilupa Z, joka mahdollistaa kadunvarsipysäköinnin kaikilla pysäköintitunnuksilla A-K ja ydinkeskustassa Z-tunnuksella sallituilla paikoilla sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen pysäköintialueilla, joilla pysäköinti on sallittu kaupungin erikoisluvalla
kaupungin sähköautojen latauspisteissä peritään 1.3.2019 alkaen käyttäjältä maksu sähkönkulutuksen mukaan
vähäpäästöisille autoille ei anneta maksualennuksia pysäköintimaksuista ja asia tarkastellaan uudelleen 2−3 vuoden kuluttua."

Puheenjohtajan esityksestä liitteeksi lisättiin Tampere Tunnetuksi ry:n lausunto 24.1.2019.

Keskustelun kuluessa Ossi Aho teki seuraavan muutosesityksen:
"2. ja 3. vyöhykkeen pysäköintimaksuja ei koroteta. 
Maksujen korotusten vaikutus maksukertymään ja alueilla toimivien yritysten toimintaan on negatiivinen, eivätkä välttämättä toteuta tavoitetta. Maksupohjaa pitää laajentaa. Lisätään kadunvarsipaikkoja sinne, johon se on mahdollista ja liityntäpysäköintialueilla otetaan käyttöön 3. vyöhykkeen pysäköintimaksu. Alueet ovat rakennettu ja pidetään yllä kaupungin kustannuksella, näin saadaan myös ulkokuntalaiset käyttäjät osallistumaan kustannuksiin."

Koska Ossi Ahon esitys ei saanut kannatusta, se raukesi.

Aleksi Jäntti teki seuraavan muutosesityksen ja toivomusponsiesityksen:
"1-vyöhykkeen läntisestä laajennusosasta rajataan pois Satamakatu sekä Ratinan stadionin pohjoispuolella oleva pysäköintialue."
Lisätään päätöspykälään toivomusponsi:
”Asukaspysäköintilupajärjestelmän tasa-arvoisuuden ja toimivuuden lisäämiseksi keskusta-alueella:
1) Selvitetään mahdollisuus asukaspysäköintilupaan lähimmälle asukaspysäköintialueelle, mikäli hakijan asuinpaikka ei sijaitse asukaspysäköintialueella .
2) Selvitetään mahdollisuus, että asukaspysäköintialueen reuna-alueiden asukkaat voisivat pysäköidä myös viereisellä asukaspysäköintialueella etenkin tapauksissa, joissa alueiden välillä on selvä epäsuhta myytyjen lupien ja tarjolla olevien paikkojen suhteen.
3) Selvitetään mahdollisuus vähintään kaksiportaiseen hinnoitteluun markkinatilanteen mukaan. Ts. alueilla, joissa kysyntä on ylittämässä tarjonnan, asukaspysäköinnin hinta on korkeampi kuin alueilla, joissa tarjonta ylittää selvästi kysynnän.”

Matti Höyssä kannatti Jäntin muutosesitystä ja toivomusponsiesitystä.

Puheenjohtaja tiedusteli tekemänsä muutosesityksen ja toivomusponsiesityksen saamaa kannatusta ja totesi niiden tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Ari Vandell, Katja Seimelä, Timo Seimelä, Pekka Stenman, Pasi Palmu, Petri Keivaara, liikennemerkit, pysäköinninvalvonta, Salme Mujunen, Tuula Somppi, Leena Lindholm, Janne Lindberg

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.