Yhdyskuntalautakunta, kokous 29.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 37 Poikkeamishakemus tilalle Väinölä 837-509-4-37, Jokivalkamantie 83, asuinrakennuksen rakentaminen 

TRE:8317/10.03.01/2018

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan kerrosalaltaan 200 m2 suuruinen asuinrakennus tilalle Väinölä 837-509-4-37. Kyseessä on suunnittelutarveratkaisu sekä poikkeaminen rakennusjärjestyksen määräyksistä. Haetaan samalla käyttötarkoituksen muutosta lomarakennuspaikasta vakituiseksi asuinpaikaksi.

POIKKEAMINEN

Alueella ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (72 §). Rakentamisen erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella on ratkaistava (MRL 137 §) erillisellä päätöksellä.

Kiinteistörekisterin mukaan rakennuspaikan pinta-ala on 1680 m2, ja sen on rekisteröity 23.4.1956.

Hakijat ovat 3.10.2017 saadun lainhuudon mukaan kiinteistön omistajia.

Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan asuinrakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperältään tarkoitukseen sovelias sekä pinta-alaltaan rakentamiseen riittävä, kuitenkin vähintään 5000 m2. Jos rakentamisella ei vaikeuteta tulevaa kaavoitusta ja alueella on yhteinen vesihuoltojärjestely, rakennuspaikan pinta-ala voi olla pienempi, kuitenkin vähintään 2000 m2 (5 §).

Rakennuksen etäisyys toisen omistamasta ja hallitsemasta maasta on oltava yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus, kuitenkin vähintään 5 metriä (7 §).

Rakennuksen etäisyys rajanaapureista (hakemuksessa 4 metriä pohjois- ja koillisnaapureihin) sekä rakennuspaikan pinta-ala (hakemuksessa 1680 m2) vaativat poikkeamisen rakennusjärjestyksen säännöksistä. Käyttötarkoituksen muutos lomarakennuspaikasta vakituiseksi asuinpaikaksi vaatii erillisen päätöksen.

KUULEMINEN

Hakija on kuullut rajanaapureita. Jokivalkamantien alue on Tampereen kaupungin omistuksessa. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta. Naapurit ovat hyväksyneet rajaetäisyydestä poikkeamisen.

Hakemuksesta on pyydetty sekä ympäristönsuojelun, kiinteistötoimen sekä asemakaavoituksen lausunnot. Heillä ei ole huomauttamista hankkeesta.

Yleiskaavoitus:

Rakennuspaikka sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Sorilan kyläkeskuksesta lounaaseen Sorilanjoen rantavyöhykkeellä. Alueelle on muodostunut vajaan 30 lomarakennuspaikan tiivis lomayhteisö.

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alue on merkitty ehdolliseksi taajamatoimintojen alueeksi. Kaupunginvaltuuston 17.8.2015 hyväksymässä Nurmi-Sorilan osayleiskaavassa alue on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-9). Ranta on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi.

Lähimmät päivittäispalvelut sijaitsevat noin 1 km etäisyydellä Sorilassa (koulu) tai 3 km etäisyydellä Nurmissa (kauppa, koulu, päiväkoti). Paikallisbussi liikennöi Aitoniementien (0,8 km) kautta sekä Kämmenniemeen että Tampereen keskustaan.

Tilalle on rakennettuna rakennusvalvonnan lupatietojen mukaan kerrosalaltaan noin 50 m2 suuruinen lomarakennus, johon on sijoitettu 20 m2 suuruinen kylmä autovaja, erillinen kevytrakenteinen pihavarasto 17 m2 sekä kerrosalaltaan 11 m2 suuruinen rantasauna. Lomarakennus autovajoineen on tarkoitus purkaa. Rakennustoimenpiteen jälkeen tilan käytetty kerrosala olisi 211 m2.

Ottaen huomioon olemassa olevalle rakennuspaikalle aiotun Nurmi-Sorilan osayleiskaavan mukaisen uudisrakentamisen voidaan todeta, että aiottu hanke ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen, liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta. Se on myös sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakennus liitetään olemassa oleviin kunnallisteknisiin verkostoihin. AP-alueelle myöhemmin laadittavan asemakaavan myötä muodostuvat korttelit kytketään Tampereen Veden toiminta-alueeseen, mistä saattaa aiheutua kiinteistöille kustannuksia.

Käyttötarkoituksen muutos lomarakennuspaikasta vakituiseksi asuinpaikaksi on myönnettävissä sekä poikkeaminen rakennusjärjestyksen määräyksistä on myönnettävissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Suunnittelutarvehakemus/poikkeamishakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan kerrosalaltaan 200 m2 suuruinen asuinrakennus tilalle Väinölä 837-509-4-37 hyväksytään. Poikkeamiset rakennusjärjestyksen määräämistä rajaetäisyyksistä ja rakennuspaikan vähimmäispinta-alavaatimuksesta hyväksytään sekä käyttötarkoituksen muutos lomarakennuspaikasta vakituiseksi asuinpaikaksi myönnetään sillä edellytyksellä, että kiinteistö liitetään keskitettyyn vesihuoltoon.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan Ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.