Yhdyskuntalautakunta, kokous 29.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 39 Suunnittelutarvehakemus tilalle Ylä-Yrjölä, Seppälänvuorentie 11, eläinsuojien, lantalan ja varaston rakentaminen 

TRE:7948/10.03.01/2018

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa emolehmäpihatto (2250 m2) 95 emolehmälle, 5 siitossonnille ja 25 nuorelle eläimelle sekä niiden vaatimat kuivalantala (405 m2) ja rehuvarasto (709 m2) noin 152 ha suuruiselle tilalle Ylä-Yrjölä 837-702-2-38.

POIKKEAMINEN

Tilan Ylä-Yrjölä 837-703-2-38 alueella ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakentamisen erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella on ratkaistava (MRL 137 §) erillisellä päätöksellä. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksen 6 § ensimmäisen momentin mukaan rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 15 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 neliömetriä. Rakennuspaikan kerrosalan ylitys vaatii poikkeamisen rakennusjärjestyksen määräyksestä.

Kiinteistörekisterin mukaan tila Ylä-Yrjölä 837-702-2-38 on rekisteröity 14.1.1959 ja sen kokonaispinta-ala on noin 152 ha. Hakija on 10.1.2012 saadun lainhuudon mukaan kiinteistön omistaja.

KUULEMINEN

Hakija on kuullut rajanaapureita. Muiden osallisten kuulemiseksi hankkeesta on tiedotettu Aamulehdessä 13.12.2018 yleisenä kuulutuksena. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta.

Hakemuksesta pyydettiin ympäristönsuojelun, maakuntamuseon ja Pirkanmaan liiton lausunnot.

Ympäristönsuojelu: Hakemuksessa esitetty toiminnan eläinmäärä: 95 emolehmää, 5 sonnia ja 25 nuorta eläintä eläinyksiköiksi muutettuna (534) ei ylitä ympäristölupakynnystä. Mikäli eläinmäärä kasvaa ilmoitetusta eläinmäärästä hakemuksen liitteenä olevissa piirustuksissa esitettyyn määrään, on hakijan tämänhetkisen lainsäädännön mukaisesti haettava toiminnalle ympäristölupa. On syytä huomioida, että jos toimintaa jatkossa laajennetaan, mahdollinen lainsäädännön muutos (ns. ilmoitusmenettely, tämän lausunnon antamisen ajankohtana ei vielä varmuutta lakimuutoksen sisällöstä ja voimaantulosta) voi aiheuttaa sen, että eläinsuojan ja lannan varastointitilan tulee täyttää tietty vähimmäisetäisyys lähimpään häiriintyvään kohteeseen (esim. asuinrakennuksen seinään). Lakimuutosluonnoksen mukaan etäisyys riippuu eläinmäärästä ja lantalan varustelutasosta (mm. kattamisesta), mutta vähintään sen tulee olla 100 metriä. Luonnoksen mukaan mikäli etäisyysvaatimus ei täyty, laajentaminen ei myöhemmin ole mahdollista. Lantalatilavuudet tulee mitoittaa siten, että lantavarastoihin mahtuu 12 kuukauden varastoimisaikaa vastaava lantamäärä. Tästä voidaan vähentää mahdollisessa laidunnuksessa laitumelle jäävä lantamäärä.

Maakuntamuseo: Rakennettavaksi suunnitellulta alueelta ei tunneta ennestään muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia suojelukohteita. Suunnitelma ei myöskään edellytä arkeologista selvitystä. Suunniteltu rakentaminen sijoittuu Ylä-Yrjölän pihapiirin taakse, nykyään peitteiselle alueelle. Maakuntamuseo katsoo, että uudisrakentaminen on suunnitelulla paikalla sovitettavissa ympäristöön niin, että se ei uhkaa tilakeskuksen ja Yrjölän arvoalueen kulttuurihistoriallisia arvoja. Maakuntamuseo toteaa, että hanke on kulttuuriympäristön arvojen osalta mahdollinen.

Pirkanmaan liitto: Maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue sijoittuu maaseutualueelle sekä maakunnallisesti arvokkaalle kulttuurimaisema-alueelle (Yrjölänkylän kulttuurimaisema). Suunnittelumääräyksen mukaan uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pirkanmaan liitolla ei ole huomautettavaa suunnittelutarvehakemuksesta tilalle Ylä-Yrjölä. Hakemuksen mukainen rakentaminen on maakuntakaavan mukaista (maaseutualue), eikä se ole ristiriidassa maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta koskevan merkinnän ja sitä koskevan suunnittelumääräyksen kanssa. Rakennuspaikka sijoittuu kulttuurimaisema-alueen reunalle siten, että keskemmältä maisema-aluetta katsottaessa se jää pääosin katveeseen tilakeskuksen taakse. Rakennuspaikka on valittu hyvin suhteessa tilakeskuksen olemassa oleviin rakennuksiin ja ympäröivään kulttuurimaisemaan. Maisemaan sovittaminen tulisi kuitenkin huomioida joko säilyttämällä tai istuttamalla puustoa rakennuspaikan itäpuolelle.

Hakijan selvityksen mukaan hanke lisää eettistä luomulihatuotantoa.

Yleiskaavoitus:

Aiottu hanke sijaitsee Seppälänvuorentien ja Etelä-Arolan tien yhteyskohdassa Velaatassa ranta-alueen ulkopuolella.

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue sijaitsee maaseutualueella sekä maakunnallisesti arvokkaalla kulttuurimaisema-alueella (Yrjölänkylän kulttuurimaisema). Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee turvata ja edistää luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 14.9.1983 hyväksymä Aitolahti-Teisko yleiskaava, jossa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Maatilan talouskeskuksen olemassa olevat rakennukset sijaitsevat ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistaman Velaatan osayleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella. Muilta osin tilalla on voimassa Aitolahti-Teisko rantayleiskaava.

Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvityksessä (Tampereen kaupunki/kaupunkiympäristön kehitys/maankäytön suunnittelu 2015) on Tampereen pohjoiselta suuralueelta osoitettu 23 arvokasta kulttuuriympäristökokonaisuutta. Näillä kokonaisuuksilla kulttuurimaisema on hyvin säilynyttä; pellot viljeltyjä ja pihapiirit asuttuja/käytössä, maisema on säilynyt ehyenä ja historiallinen kerroksellisuus on hyvin nähtävissä. Alueen vanhempi rakentaminen on sijoittunut lähelle tietä pihapiirin vanhan puuston suojaan mäen töyräälle tai rinteeseen. Yrjölänkylään kuljettaessa voi nähdä vielä joitakin laidunalueita tien molemmin puolin. Ylä-Yrjölän päärakennus on rakennuskulttuurikohde, joka on mainittu Tampereen Aitolahden ja Teiskon rakennuskulttuuri -kirjassa vuodelta 2008. Ylä-Yrjölä ja Ala-Yrjölä ovat syntyneet Yrjölän jaossa jo vuonna 1740. Ylä-Yrjölän pihapiiri sijaitsee ympäristöä ylempänä olevalla harjanteella.

Tilalle on rakennettuna rakennusvalvonnan rekisterin mukaan noin 180 m2 suuruinen päärakennus, aitta, konehuoltohalli, kolme varastohallia, kivinavetta ja kuivuri, joiden yhteenlaskettu kerrosala on rakennusvalvonnan lupatietojen mukaan 1415 m2. Tilalle on tarkoitus rakentaa 2250 m2 suuruinen pihattorakennus, 709 m2 suuruinen rehuvarasto sekä 405 m2 suuruinen kuivalantala. Rakennustoimenpiteiden jälkeen maatilan talouskeskuksen käytetty kerrosala olisi 4779 m2. Edellisten lisäksi tilalla on asuinrakennus talousrakennuksineen Seppälänvuorentien pohjoispuolella noin 200 metriä talouskeskuksen päärakennuksesta luoteeseen.

Ottaen huomioon Ylä-Yrjölän tilan suuren pinta-alan, aiotun rakentamisen maatilan elinkeinotoimintaa tukevana hankkeena ja rakentamisen sijoittamisen etäälle muusta asutuksesta voidaan todeta, että aiottu rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen, liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta. Hankkeen voidaan katsoa heikentävän väliaikaisesti alueen kulttuuriympäristön arvoa, mutta se ei vaikeuta erityisten luonnonympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Suunnittelutarvehakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan emolehmäpihatto (2250 m2) 95 emolehmälle, 5 siitossonnille ja 25 nuorelle eläimelle sekä niiden vaatimat kuivalantala (405 m2) ja rehuvarasto (709 m2) noin 152 ha suuruiselle tilalle Ylä-Yrjölä 837-702-2-38 hyväksytään sillä edellytyksellä, että ympäristönsuojelun lausunnossa tuodut asiat rakennusten vähimmäisetäisyyksistä ja lantatilavuuksista otetaan huomioon. Poikkeaminen rakennusjärjestyksen määräyksestä myönnetään.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Matti Järvinen esteellinen hallintolain 28 §:n 1 kohdan perusteella. Järvinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan Ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.