Yhdyskuntalautakunta, kokous 29.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Valtuustoaloite yleisten grillauspaikkojen saamiseksi puistoihin - Minna Minkkinen ym. 

TRE:5512/10.00.01/2018

Valmistelija

  • Hurme Taru, Suunnittelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Mirjam Larinkari, puh. 040 594 0721, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Minna Minkkisen ja 15 muun valtuutetun 20.8.2018 jättämässä valtuustoaloitteessa ehdotetaan yleisten grillauspaikkojen lisäämistä Tampereen puistoihin. Aloitteen mukaan Tampereella on verrattain vähän yleisiä grillauspaikkoja. Niiden rakentamisella halutaan edistää julkisen tilan käyttöä ja kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä. Aikaisempia kokemuksia yleisistä grillauspaikoista Tampereen puistoissa on mm. Eteläpuistosta Kesärannan pop-up-puistosta sekä Hiedanrannan kartanopuistosta. Kokemukset näistä ovat olleet pääsääntöisesti hyviä.

Yleiset grillauspaikat tulee toteuttaa kiinteästi asennettuina ja vankkarakenteisina. Grillin oheen asennetaan kiinteät pöytä-penkki-kalusteet, roska-astia ja opaskyltti, jossa kerrotaan grillin käyttösäännöt. Yhden rakennettavan grillauspaikan investointikustannus on noin kymmentuhatta euroa (10 000 €), sisältäen 2 grilliä, kalusteet ja varusteet, alueen pintarakenteet ja rakentamistyö. Vuosittaisen normaalin puhtaanapidon kustannus on arvioilta viisisataa euroa (500 €).

Grillauspaikan tulee olla helposti saavutettava, sosiaalisen kontrollin varmistamiseksi riittävän näkyvällä paikalla ja mieluiten vesistön läheisyydessä. Lähtökohtaisesti puistogrillauspaikoille ei järjestetä puuhuoltoa, vaan käyttäjät tuovat tarvitsemansa hiilet tai polttopuut mukanaan. Mikäli väärinkäytöksiä tapahtuu, esim. ilkivaltaa tai järjestyshäiriöitä, harkitaan grillipaikan poistamista.

Mahdollisia grillipaikan sijainteja puistoissa ovat esimerkiksi Santalahden rantapuisto, Tohlopinsaari, Aaretti Niemisen puisto Härmälänrannassa ja Kaukaniemen puisto. Vuonna 2019 rakennetaan julkinen grillauspaikka Santalahden rantapuistoon. Grillauspaikan kustannukset sisällytetään puiston rakentamiseen varattuun investointirahaan.Santalahden grillipaikasta ja aikaisemmista kohteista saatujen kokemusten perusteella harkitaan puistogrillauspaikkojen palveluverkon laajentamista osana viheralueiden suunnittelua. Tohlopinsaaren grillauspaikka olisi talvikäytössä ja sinne kulku tapahtuisi jäätä pitkin. Aaretti Niemisen puiston uimarannan yhteyteen voidaan tutkia puistogrillauspaikan toteuttamista, kun kohteen suunnittelu ja rakentaminen on ajankohtaista.

Pirkanmaan pelastuslaitokselta on kysytty kanta yleisten grillauspaikkojen toteuttamisesta Tampereen puistoihin. Johtava palotarkastaja Pekka Mutikainen on viestissään 28.9.2018 todennut, että grillauspaikkojen toteuttaminen edellä mainituilla periaatteilla on mahdollista. Paloturvallisuuden näkökulmasta grillipaikkojen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa tulee huomioida, että suojaetäisyydet ympäröiviin mahdollisiin palaviin materiaaleihin ja maaston osiin ovat riittävät. Lisäksi on syytä huomioida, että pelastuslain avotulentekokielto esim. metsäpalovaroituksen aikana ei koske tämän kaltaisia tulisijoja. Alkusammutuksen kannalta on suotavaa, että grillipaikat sijaitsevat vesistön läheisyydessä ja paikalla olisi käytettävissä sanko tai vesiastia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Ehdotetaan kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Minna Minkkisen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)