Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.11.2021

§ 349 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Messukylä, Iivantamäenkatu 18, rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8871 

TRE:1798/10.02.01/2021

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 040 806 3284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 16.9.2021 päivätyn ja 22.11.2021 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8871. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8871

Dno: TRE: 1798/10.02.01/2021

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, suunnittelija Elina von Lerber ja toimistoarkkitehti Marjukka Huotari.

Asemakaavan muutoksessa tonteille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 350 k-m2. Kerrosala lisääntyy 156 k-m2, tonttitehokkuus e= 0,29.

Tontti osoitetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). 

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Messukylän kaupunginosassa noin 4 km kaakkoon kaupungin keskustasta osoitteessa Iivantamäenkatu 18. Alue rajautuu pohjoisessa Iivantamäenkatuun, lännessä ja idässä pientalotontteihin. Etelän puoleisella tontilla Messukylänkadulla on vireillä asemakaavamuutos; siihen on suunnitteilla asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Tontilla sijaitsee vuonna 1977 valmistunut 1-kerroksinen asuintalo, jonka kerrosala on 135 m2, ja talousrakennus. Tontin pinta-ala on 1 227 m2. Rakennusoikeutta on yhteensä 194 k-m2, ja tehokkuusluku e= 0,16. Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on tontin rakennusoikeuden lisääminen ja kahden kytketyn asuintalon rakentaminen. Tontilla oleva asuintalo puretaan. Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvälle asuinympäristölle ja siihen sopeutuvalle täydennysrakentamiselle. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne.

Valmisteluaineistosta esitetyt mielipiteet 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 16.9. - 7.10.2021. Aineistosta saatiin kuusi kommenttia (ympäristönsuojelu, terveydensuojelu, viheralueet ja hulevedet -yksikkö, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan ELY-keskus ja kiinteistötoimi) ja yksi mielipide. 

Terveydensuojelu kommentoi, että rakennuksen purkamisen yhteydessä tulee varmistua, ettei purettavasta rakennuksesta leviä jyrsijöitä lähiympäristöön. Purettavasta materiaalista tulee varmistua, sisältääkö se mahdollisia haitta-aineita ja hävittää jätteet asianmukaisesti. 

Kaavoittaja: Merkitään tiedoksi. 

Ympäristönsuojelu kommentoi, että suunnittelualue sijoittuu kokonaan pohjavesialueelle sekä lisäksi osin yleiskaavan ohjeellisen ekologisen yhteyden alueelle. Yleiskaavan ohjeellisen ekologisen yhteysmerkinnän ja pohjavesialueen vuoksi tulee suunnitelmassa osoittaa tavanomaista enemmän viheralaa, joka mieluiten muodostetaan puustoisena. Alueen laajempi viherala turvaa myös puhtaamman pohjaveden muodostumista.

Kaavoittajan vastine: Kaavassa käytetyn i-16-merkinnän katsotaan olevan riittävä; se kattaa lähes koko piha-alueen. Iivantamäenkadun varteen on istutettava puurivi tai pensasaita.

Mielipiteessä todettiin täydennysrakentamisen pientalomaisena ratkaisuna soveltuvan alueen ympäristöön, ja kaavaratkaisun periaatteita pidettiin kannatettavina. Rakennuksen sovittamiseksi ympäristöön on tarpeen antaa asemakaavassa myös kattokaltevuutta tai harjan enimmäiskorkeutta sekä julkisivumateriaaleja/väritystä koskevia määräyksiä. 

Kaavoittajan vastine: Lähiympäristössä on varsin erilaisia julkisivumateriaaleja ja -värityksiä, joten määräystä ei tässä katsota tarpeelliseksi. Kaavaan on lisätty merkintä kattokulmasta.

Valmisteluvaiheen jälkeen kiinteistön pinta-ala on tarkistettu geometrian mukaisena kiinteistörekisteriin.  Asemakaavaa on tarkistettu kerroslukumerkinnän osalta ja kaavaan on lisätty pv-1-merkintä sekä kattokulma. Valmisteluvaiheen nuoli-merkintä on poistettu, joka osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. Rakennusalaa on tarkistettu.

Kiinteistötoimella ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Yksittäisen tontin asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Henkilötietoja sisältävän oheismateriaalin verkkojulkisuutta on rajoitettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8871 (päivätty 16.9.2021, tarkistettu 22.11.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Tiedoksi

hakijat, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen