Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.11.2021

§ 345 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Hervanta, Tekniikankatu 1—2, käyttötarkoituksen muutos ja lisärakennusoikeus, asemakaava 8772 

TRE:7982/10.02.01/2018

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Milla Hilli-Lukkarinen, puh. 044 4863500, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 15.2.2021 päivätyn ja 8.11.2021 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8772. 

Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8772

Diaarinumero: TRE:7982/10.02.01/2018

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Milla Hilli-Lukkarinen

Asemakaavalla mahdollistetaan kolmen uuden asuinkorttelin rakentaminen Hervannan itäosaan, liikekeskuksen viereen, yliopistokampuksen pohjoispuolelle. Nykyistä Tutka-toimistorakennusta täydennetään uudella rakennusosalla ja Hervannan valtaväylän läheisyyteen lisätään liiketiloja. Toimisto- ja liiketiloilla on monikäyttöinen kaavamerkintä, jonka tavoitteena on tukea tarvittaessa myös kampustoimintoja. Tekniikankadun ja Poliisikoulunkadun itäosaan muodostetaan uusi puisto ja pyöräilyreitti, sekä varataan tila alueleikkipaikalle. Pysäköintikenttä muuttuu osaksi puistoa. Pyöräilyreitin jatkuminen pohjoiseen mahdollistetaan alikulkuvarauksella. Kaavaan liittyvässä liikenneselvityksessä esitetään uusia jalkakäytäviä Tekniikankadulle ja Poliisikoulunkadulle, sekä suojatieyhteyttä Hervannan valtaväylän yli. Teekkarisaunalle erotetaan tontti nykyisen vuokra-alueen mukaan.

Asuinrakennusoikeutta muodostuu 32 500 kerrosalaneliömetriä (jatkossa k-m²). Toimisto-, liike-, opetus- ja tutkimuskäyttöön osoitettua tilaa on noin 14 400 k-m2. Alueella on ennestään käyttämätöntä rakennusoikeutta, lisäys kerrosalaneliöihin on yhteensä noin 14 000 k-m2. Lisäksi alueelle rakennetaan asuinrakennusten maanalaiset pysäköintilaitokset. Kaava mahdollistaa asuntorakentamista noin 730 uudelle asukkaalle. 

Katuympäristöön aukio ja taidetta, asuinrakentamisen keskiössä viihtyisät pihat

Liike-, toimisto-, opetus- ja tutkimustoiminnan tilat sijoittuvat Hervannan valtaväylän varteen ja nykyisen Tutka-rakennuksen yhteyteen. Olemassa olevaa toimistorakennusta täydennetään uudella rakennusosalla. Hervannan valtaväylän varrella säilytetään kalliomuodostelma, johon yhdistetään kaupunkiaukio liiketiloineen. Aukio ja taideaihe korostavat korttelin sijaintia Hervannan keskusakselilla. Hervannan valtaväylän vierellä asuinkorttelit muodostavat pihoja suojaavan massan. Tekniikankadun eteläpuolella kulmaan on sijoitettu tornimainen rakennusosa, joka johdattaa katseen kampuksen suuntaan. Asuinrakentaminen ja pihat yhdistyvät puustoisina säilyviin kallioihin ja pihojen korkeuseroja hyödynnetään pysäköintilaitoksien rakentamisessa. Itäisen korttelin pistemäiset asuintalot sijoittuvat vapaammin puistoon avautuvalle kalliorinteelle.

Kaava-alue on toimistorakentamiselle osoitettu, osin metsäinen kaava-alue Hervannan keskuksessa 

Suunnittelualue sijaitsee kauppakeskus DUO:n ja yliopistokampuksen vieressä ja se on laajuudeltaan noin 6,6 hehtaaria. Lähin raitiotiepysäkki sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä. Yleiskaavassa alue on pääosin keskustatoimintojen aluetta. Voimassa olevassa asemakaavassa tontin 7000-3 käyttötarkoitus on tutkimus- ja opetustoimintaa, sekä terveydenhuoltoa palvelevat rakennukset (KTTY-2), tontti on rakentamaton. Tontin 7062-10 ja -8 käyttötarkoitus on liike-, toimisto-, tutkimus- ja tuotantotoiminta (Y-3). Tontilla 7062-10 sijaitsee toimistorakennus Tutka. Teekkarisauna sijaitsee tontista 7062-8 rajatulla vuokra-alueella. Tontin 7062-9 käyttötarkoitus on paikoitus (LPA-2). Lisäksi kaava-alueella on katualuetta ja muuntamo. Voimassa olevien kaavojen mukaista rakentamista on toteutettu vain osittain, loppuosa tonteista on nykyisin metsää. Luonnontilassa oleva metsä painottuu kaava-alueen itäosaan. 

Maisemallisesti alueella korostuvat leveän Hervannan valtaväylän pitkät näkymät, metsäiset alueet ja osin louhitut kalliorinteet. Valtaväylän länsipuolella kaupunkikuvaa hallitsevat liike- ja asuinkorttelit, itäpuolella näkyvin rooli on julkisella rakentamisella sekä oppilaitoksilla. Toiminnallisesti alueelle muodostuu myös Hervannan liikekeskustan ja yliopistokampuksen liitoskohta. Kulttuurihistoriallisesti kaava-alue sijoittuu Hervannan keskusakselille. Alueen pääkatu on Hervannan valtaväylä, Tekniikankatu ja Poliisikoulunkatu ovat päättyviä tonttikatuja. 

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa raitiotielinjaukseen tukeutuvaa täydennysrakentamista Hervannan liikekeskuksen ja kampusalueen lähiympäristöön. Työn yhteydessä tarkasteltiin asumisen yhdistymistä kampustoimintaan ja palveluihin, kaupunkikuvaa ja Hervannan valtaväylän näkymiä, alueen toiminnallista kytkeytymistä ympäristöön, etelä–pohjoissuuntaisten kävely- ja pyöräily-yhteyksien kehittämistä, sekä viherverkkoa ja puisto- ja viherpalveluja. Itä-Hervannan alueella on tarve muodostaa uusi etelä-pohjoissuuntainen jalankulku- ja pyöräilyreitti, joka yhdistää keskuspuistoja. Asumisen lisääntyessä alueella on myös tarve alueleikkipuistolle ja pelikentälle.

Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan vuosille 2021 - 2025 (kohde numero 7 vuodelle 2021). Kaavan selvitykset liittyvät osittain samaan aikaan työstettävään yliopistokampusalueen kaavaan 8757.

Asemakaavaprosessin vaiheet

Aloitusvaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 1–22.11.2019. Suunnitelmasta saatiin neljä viranomaiskommenttia ja kolme mielipidettä. Palaute koski mm. liito-oravaselvitystä sekä pyöräily- ja virkistysreittitarvetta. Palautteessa myös ehdotettiin sijoittamaan tehokkain rakentaminen Hervannan valtaväylän varteen. 

Valmisteluvaihe: Valmisteluvaiheessa kaava-aluetta laajennettiin koskemaan Tekniikankatua, Poliisikoulunkatua, sekä niiden välissä sijaitsevia tontteja 7062-8 ja -9. Asemakaavan valmisteluaineisto - kaavaluonnos, siihen liittyvä rakentamistapaohje, viitesuunnitelma, selostus ja selvitysaineistoa - kuulutettiin nähtäville 25.2.-18.3.2021. Valmisteluaineistoa esiteltiin yleisölle internetissä julkaistun videon avulla. 

Valmisteluvaiheen palautteessa Pirkanmaan ELY-keskus esitti lahokaviosammalelle suojaavaa merkintää ja toivoi liito-oravan käyttämien puiden huomioimista. Pirkanmaan Maakuntamuseo edellytti, että Tutka-rakennus säilyy osana alueen käytöstä kertovana kerrostumana, mutta totesi rakennuksen myös kestävän ominaisuuspiirteet huomioivat muutokset. Tampereen kaupungin viheralueet ja hulevedet -yksikkö korosti puiston tärkeyttä alueen viherpalveluille ja edellytti Tekniikankadun LPA-alueen muuttamista osaksi puistoa. Kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö edellytti lahokaviosammalen huomioimista kaavassa. Tampereen Teekkarit ry ilmoitti ilahtuneensa Mörrimöykynpuiston nimestä, joka viittaa Teekkarisaunan nimeen. Yksityisessä palautteessa toivottiin asuntojen olevan yksiöitä ja maanalaista yhteyttä uuden rakentamisen ja DUO:n välille.

Ehdotusvaihe: Asemakaavaa on tarkistettu kaavaluonnoksesta tulleen palautteen ja tarkentuvan suunnittelun myötä kaavaehdotukseksi. Pyöräilyreitin ja puiston rajausta muutettiin niin, että lahokaviosammalelle voitiin merkitä suoja-alue. Puistosta on laadittu alueen luonnonarvoja korostava ja säilyttävä suunnitelma. Tutka-rakennuksen käsittelystä on lisätty kuvailevaa tekstiä rakentamistapaohjeeseen. Tekniikankadun varrella sijaitseva pysäköintialue (LPA-merkintä) muutettiin osaksi puistoa. Sähkömuuntajille lisättiin tarpeelliset merkinnät. Liikennesuunnitelmaa päivitettiin Hervannan valtaväylän pyörätiesuunnittelun osalta. Samassa yhteydessä linja-autopysäkille varataan tila kaava-alueelta. Rakentamistapaohjeeseen on lisätty julkisia tiloja ja energiankäyttöä koskevat osiot, kaavaan on myös lisätty kaksi uusiutuvan energiantuotannon rakentamista mahdollistavaa määräystä. Reitille ja aukiolle lisätään nimet. Kaavamääräyksiä tarkennettiin toteuttamaan tarkentuneita ohjeita mm. yhteistilojen osalta ja kerrosala tarkistettiin. 

Asemakaavaehdotus aineistoineen asetetaan julkisesti nähtäville. Maankäyttösopimus laaditaan ennen kaavaehdotuksen käsittelyä kaupunginhallituksessa. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8772 (päivätty 15.2.2021, tarkistettu 8.11.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville. 

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Lausunnot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan pelastuslaitos, TUKES

Tiedoksi

Kaavamuutoksen hakija (Senaatti-kiinteistöt), Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, Milja Nuuttila, Milla Hilli-Lukkarinen, Tampereen ylioppilaskunta TREY, Tampereen Teekkarit ry, Teekkarisäätiö ry, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Tampereen yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu, Tampereen Polkupyöräilijät ry