Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.11.2021

§ 359 Oikaisuvaatimus rakennuttamisjohtajan päätökseen koskien vahingonkorvausvaatimusta autovahingosta Kauppilaisenkadulla 

TRE:3619/03.07.01/2021

Valmistelija

  • Hanska Patrick, Hallintosuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosuunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungilta on anottu vahingonkorvausta 24.4.2021 noin kello 00.10 sattuneesta ajoneuvovahingosta, jossa auto törmäsi reunakiveen ja rengas vaurioitui. Tampereen kaupunki hylkäsi vahingonkorvausvaatimuksen rakennuttamisjohtajan päätöksellä 18.5.2021 § 90.

Asianosainen vaatii 29.10.2021 päivätyllä oikaisuvaatimuksella päätöksen oikaisua sekä hänen esittämiensä korvausvaatimusten hyväksymistä. Korvausvaatimusarvio on 75,00 euroa.

Tieliikennelain mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus ja etäisyys toiseen tienkäyttäjään on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennakoitavissa tilanteissa.

Vahingonkorvauslain mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Jos kyseessä on tapaturma, aiheutunut vahinko jää vahingonkärsijän maksettavaksi.

Liittymä, jossa vahinko tapahtui, on taloyhtiön kunnossapitovastuulla.  

Oikaisuvaatimuksessa vedotaan siihen, että selvitys on väärästä paikasta ja että valaistus on ollut riittämätön risteysalueella.  

Uudessa selvityksessä liitekuva on laajennettu ja koskee kyseistä risteysaluetta. Valaistuksen osalta liitteenä on valaistussuunnittelijan selvitys, jossa todetaan valaistuksen olevan suunnitelman mukainen ja riittävä. 

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka on muuten lainvastainen.  

Rakennuttamisjohtaja on ollut toimivaltainen päättämään asiasta, päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Asianosainen taho ei ole oikaisuvaatimuksessaan esittänyt tapahtuneesta mitään sellaista uutta tietoa, jonka vuoksi rakennuttamisjohtajan päätöstä tulisi myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa. Näin ollen oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

Sovelletut säännökset:

Tieliikennelaki (729/2018) 3 ja 5 §.

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luvun 1 §.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Asianosainen, Milko Tietäväinen, Kimmo Myllynen, Patrick Hanska, Reijo Lahtinen, Wille Siuko, Petri Kujala