Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.11.2021

§ 351 Suunnittelutarvehakemus tilalle 837-710-1-72, Heinäinpesäntie 113, asuinrakennuksen rakentaminen 

TRE:7504/10.03.01/2021

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan kerrosalaltaan 138 m2 suuruinen asuinrakennus 5530 m2 suuruiselle tilalle 837-710-1-72.

Tila sijaitsee MRL 16 §:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Alueelle myönnettävän rakennusluvan erityisenä edellytyksenä on MRL 137 §:n mukaan, että rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen, liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta. Se on myös sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Alue on rakennusjärjestyksen 4 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta.  

Kiinteistörekisterin mukaan rakennuspaikan pinta-ala on 5530 m2 ja se on rekisteröity 29.11.1997. Hakijat ovat 17.1.2018 tehdyn lainhuudon mukaan kiinteistön omistajia.

KUULEMINEN

Hakijat ovat kuulleet rajanaapureita. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta.

Yleiskaavoitus:

Rakennuspaikka sijaitsee Viitapohjassa Peräpohjantiestä erkanevan Heinäinpesäntien päässä. Alueella on harvaa asutusta.

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 haettu rakennuspaikka sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, joka on ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä.

Kaupunginvaltuuston 14.9.1983 hyväksymässä Aitolahti-Teisko yleiskaavassa tila sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle.

Alueelle on laadittu kaupunginvaltuuston 19.4.2021 hyväksymä Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava, mutta kaava ei ole vielä lainvoimainen. Alue on merkitty kaavaan maaseutualueeksi.

Viitapohjan alueelle on tehty osayleiskaavaluonnos 17.5.1999. Luonnoksen mukaan tila on suositeltava asuinrakennuksen rakennuspaikka.

Vuoden 1982 emätilasta Männistö 837-710-1-14 (rek. 25.7.1957, noin 80 ha) on tämän poikkileikkausvuoden jälkeen muodostettu 28 maarekisteritilaa, joista 11 on rakennettu. Lisäksi kahdelle tilalle on Viitapohjan osayleiskaavaluonnoksessa merkitty uuden asuinrakennuksen rakennuspaikka. Hajarakennusperiaatteiden mukaan voidaan emätilalle myöntää 1 rakennuspaikka emätilan 4 ha kohden, joten hajarakennusoikeutta on vielä jäljellä. 

Lähimmät päivittäispalvelut sijaitsevat vajaan 12 km etäisyydellä Kämmenniemen keskustassa (kauppa, koulu, päiväkoti). Paikallisbussi liikennöi Viitapohjantien (1,7 km) tai Pulesjärventien (1,7 km) kautta Kämmenniemeen ja edelleen Tampereen keskustaan.

Tilalle on tarkoitus rakentaa kerrosalaltaan 138 m2 suuruinen asuinrakennus. Tilalle on jo myönnetty lupa rakentaa kerrosalaltaan 116 m2 suuruinen talousrakennus kone- ja puuvarastoksi (suunnittelutarveratkaisu yla 27.8.2019; rakennuslupa 20-0058-R/29.1.2020). Hanketta ei ole vielä toteutettu. Tilan kokonaiskerrosalaksi muodostuisi täten 254 m2, sallittu kerrosala on rakennusjärjestyksen tai Viitapohjan osayleiskaavaluonnoksen mukaan 500 m2.

Rakennuspaikalle on olemassa tieliittymä Heinäinpesäntieltä.

Ottaen huomioon emätilalla olevan hajarakennusoikeuden sekä Viitapohjan osayleiskaavaluonnokseen osoitetun uuden rakennuspaikkamerkinnän voidaan todeta, että rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Aluetta ei ole tarkoitus asemakaavoittaa. Se on myös sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Suunnittelutarvehakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen periaatteen mukaan kerrosalaltaan 138 m2 suuruinen asuinrakennus 5530 m2 suuruiselle tilalle 837-710-1-72 hyväksytään sillä edellytyksellä, että rakennusluvan yhteydessä huomioidaan ympäristönsuojelun lausunnossa esitetyt seikat.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelun lausunto.

Ympäristönsuojelu lausuu:

"Jätevesijärjestelmän rakentamisessa tulee huomioida ympäristönsuojelulain (527/2014), valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten (1.4.2019) jätevesien käsittelyä koskevat velvoitteet. Ympäristönsuojelumääräyksissä on mm. vähimmäisetäisyysvaatimus jätevesijärjestelmän purkupaikan ja maalämpökaivon suhteen.

Kiinteistön sijainti arseeniriskialueella tulee ottaa huomioon vedenhankintaa suunniteltaessa."

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ely-keskus