Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.11.2021

§ 350 Suunnittelutarvehakemus tilalle Peltoaho 837-701-6-15, Kulkkilantie, asuinrakennuksen ja talousrakennusten rakentaminen  

TRE:7377/10.03.01/2021

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa asemapiirroksen periaatteen mukaan kerrosalaltaan yhteensä max 500 m2 suuruinen asuinrakennus talousrakennuksineen 3,6 ha:n suuruiselle tilalle Peltoaho 837-701-6-15.

Tila sijaitsee MRL 16 §:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella, jolla on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Alueelle myönnettävän rakennusluvan erityisenä edellytyksenä on MRL 137 §:n mukaan, että rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen, liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta. Edellytyksenä on myös, että se on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Kiinteistörekisterin mukaan tilan Peltoaho pinta-ala on 3,6 ha ja se on rekisteröity 23.1.2014. Hakija on 23.1.2014 tehdyn selvennyslainhuudon mukaan kiinteistön omistaja.

KUULEMINEN

Hakija on kuullut rajanaapureita. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta.

Yleiskaavoitus:                                           

Aiottu rakennushanke sijoittuu Kulkkilantien varteen noin 0,5 km Asuntilanjärvestä itään.

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 rakennuspaikka sijoittuu maaseutualueelle.

Ympäristöministeriön vahvistamassa Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa tila sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Kulkkilantien varteen on osoitettu ulkoilureittivaraus.

Alueelle on laadittu kaupunginvaltuuston 19.4.2021 hyväksymä Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava, mutta kaava ei ole vielä lainvoimainen. Yleiskaavassa alue on osoitettu maaseutualueeksi. Alue on tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden harjoittamiseen ja alueella tulee tukea maatalouden toimintamahdollisuuksia. Alueelle voi sijoittua myös haja-asutusluonteista asumista, loma-asumista sekä elinkeinotoimintaa, joka kokonsa ja ympäristövaikutustensa puolesta sopii alueelle. Uudisrakennuksen rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m2. Rakennuspaikkojen enimmäismäärä perustuu emätilatarkasteluun.

Lähimmät päivittäispalvelut sijaitsevat noin 4 km etäisyydellä Terälahdessa (kauppa, koulu, päiväkoti). Paikallisbussi liikennöi noin 600 m etäisyydellä Petääjärventien ja Teiskon kirkkotien kautta Kämmenniemeen ja Tampereen keskustaan.

Tulevalle rakennuspaikalle on esitetty tieyhteys Kulkkilantieltä.

Vuoden 1982 yhdistämällä muodostetuista emätiloista Peltola I 837-701-6-6 (4,6 ha; rek. 22.11.1933) ja Pentinaho 837-701-5-1 (9,3 ha; rek. 20.6.1924) on tämän poikkileikkausvuoden jälkeen muodostettu kuusi maarekisteritilaa, joista kaksi on rakennettu. Hajarakennusperiaatteiden mukaan voidaan emätilalle myöntää 1 rakennuspaikka emätilan 4 ha kohden, joten hajarakennusoikeutta on vielä jäljellä.

Luontoarvokartoitus, maastokäynti 8.11.2021:

Kaupungin tietokannoissa ei ole merkintöjä kyseisen kiinteistön alueelle sijoittuvista luontoarvoista.  

Kiinteistön alueella tehtiin maastokäynti 8.11.2021. Maastokäynnillä todettiin, että suunnitellulta rakennusalueelta on hiljattain hakattu puusto lähes kokonaan. Rakennuspaikalla olevalle korkeimmalle lakialueelle on jätetty joitakin varttuneita mäntyjä. Rakennuspaikalla ei ole huomioon otettavia luontoarvoja.  

Suunnitellun rakennusalueen länsipuolelta virtaa pohjoisesta vanhalta pellolta noro, joka on metsässä uomaltaan pääosin luonnontilainen. Pellolla uoma on suoristettu. Metsässä kulkevalta osuudeltaan noro on tulkittavissa vesilain 11 § mukaiseksi kohteeksi. Pykälän mukaisten vesiluontotyyppien luonnontilan vaarantaminen on kielletty.

Suunnitellulle rakennuspaikalle ja hakkuulle päin noron puustovyöhyke on vaihdellen noin 10-15 metriä leveä. Tämä puustovyöhyke tulee säilyttää noron pienilmaston turvaamiseksi ja välttää rakentamisen aikaisten hulevesien johtamista norolle päin.

Ottaen huomioon yhdistämällä muodostetulla emätilalla olevan hajarakennusoikeuden voidaan todeta, että uudisrakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Aluetta ei ole tarkoitus asemakaavoittaa. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen, liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta. Uudisrakentaminen tulee sovittaa maisemalliselta kannalta. Se ei kuitenkaan vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Suunnittelutarvehakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen periaatteen mukaan kerrosalaltaan yhteensä max 500 m2 suuruinen asuinrakennus talousrakennuksineen 3,6 ha:n suuruiselle tilalle Peltoaho 837-701-6-15 hyväksytään sillä edellytyksellä, että rakennusluvan yhteydessä huomioidaan ympäristönsuojelun lausunnossa esitetyt seikat. Noron puustovyöhyke tulee säilyttää pienilmaston turvaamiseksi ja välttää rakentamisen aikaisten hulevesien johtamista norolle päin. Uudisrakentaminen tulee sovittaa maastoon maisemalliselta kannalta.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelun lausunto.

Ympäristönsuojelu lausuu: ”Hakemuksessa ei ole esitetty, miten kiinteistön jätevesijärjestelmä on tarkoitus toteuttaa. Mikäli hanke etenee rakennusluvan hakemiseen, on rakennuslupahakemukseen liitettävä asiantuntijan laatima suunnitelma jätevesien käsittelystä (Ympäristönsuojelulaki 157 a §). Jätevesijärjestelmän osalta tulee huomioida ympäristönsuojelulain (527/2014) jätevesien käsittelyä koskevat vaatimukset, valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) sekä Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset.

Kiinteistön sijainti fluoridiriskialueella tulee ottaa huomioon vedenhankintaa suunniteltaessa.”

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ely-keskus