Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.11.2021

§ 353 Tampereen kaavoituksen taksa - maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen tarkoittamista viranomaistehtävistä perittävät maksut 1.1.2022 alkaen 

TRE:7658/02.04.03/2021

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi    

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 17 § 3 mom 5 kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on päättää palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista. 

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen tarkoittamista viranomaistehtävistä perittävistä maksuista päättäminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Tampereen kaupungin hallintosäännön 17 § 3 mom 12 kohdan mukaan lautakunta voi päättää tässä hallintosäännössä mainitun toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksenteon osalta toimii lautakunnan alaisena. 

Taksan tarkoituksena on kattaa asioiden käsittelystä kaupungille aiheutuvat kulut. Kustannustason nousun, sekä yksiköille asetettujen tulotavoitteiden vuoksi maksuja esitetään korotettavaksi. Taksassa huomioidaan nyt myös asemakaavojen laatimiseen liittyvien liikenne-, viher- ja hulevesiselvitysten ja -suunnitelmien laskutusmahdollisuus.

Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamasta asemakaavan laatimisesta perittävistä korvauksesta on päätetty viimeksi yhdyskuntalautakunnassa 16.5.2017 (§ 161). Edelliseen taksaan on esitetty tuntiveloitushintoihin ja ulkopuolisella asiantuntijalla teetettävien ranta-asemakaavaehdotusten taksaan n. 5 % suuruinen korotus, vaikutukseltaan pienien asemakaavamuutosten (esim AO-tontinjako) taksaa on pienennetty 5900 €:sta 5600 €:oon.

Poikkeamispäätösten taksa on muutettu maksuluokkiin siten, että pienimmässä maksuluokan poikkeamispäätöksen (asemakaavapäällikön päätös, poikkeama ei ole merkittävä) taksa on 900 €, maksuluokassa 2 (YLA:n päätös, poikkeama on vähäistä merkittävämpi tai valmistelu on vaativaa) 1800 € + 60 €/m2 rakennusoikeuden ylittävästä kerrosalasta ja maksuluokassa 3 (YLA:n päätös, poikkeama on merkittävä tai valmistelu on erittäin vaativaa) 4000-8000 € + 60 €/m2 rakennusoikeuden ylittävästä kerrosalasta.

Kielteisen ratkaisun tai päätöksen taksa on 650 €. 

Pienten asemakaavojen taksan alentamisen vaikutus tuloihin jää suhteellisen pieneksi, mutta sen toivotaan osaltaan vaikuttavan kannustavasti omakotitonttien jakamiseen ja siten pientalotonttien tarjontaan Tampereen kaupungin alueella.

Maksut tulevat voimaan 1.1.2022 ja ne määräytyvät hakemuksen saapumispäivänä voimassa olevan taksan mukaan.

Ehdotus maankäyttö- ja rakennuslakia sekä -asetusta koskevaksi kaavoituksen taksaksi 1.1.2012 alkaen on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Liitteenä oleva maankäyttö- ja rakennuslakia sekä -asetusta koskeva kaavoituksen taksa hyväksytään.

Yhdyskuntalautakunnan 16.5.2017 § 161 viimeksi hyväksymä maankäyttö- ja rakennuslain, -asetuksen sekä maa-aineslain tarkoittamista viranomaistehtävistä perittävien maksujen taksa kumotaan maankäytön suunnittelun maksujen osalta.

Maankäyttö- ja rakennuslakia sekä -asetusta koskeva uusi kaavoituksen taksa tulee voimaan 1.1.2022.

Tiedoksi

Asemakaavoitus, Yleiskaavoitus