Yhdyskuntalautakunta, kokous 6.10.2020

§ 247 Asemakaava nro 8794, Messukylä, Kivikirkontie 7, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen 

TRE:4469/10.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 3.10.2019 päivätyn ja 20.4.2020 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8794. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8794

Dno: TRE: 4469/10.02.01/2019

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehdit Else Luotinen ja Marjukka Huotari 

Asemakaavan muutoksessa tonteille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 500 k-m2. Kerrosala lisääntyy 228 k-m2. 

Tontti 5135–46, 840 m2, e= 0,21

Tontti 5135–47, 579 m2, e= 0,28                           

Tontti 5135–48, 585 m2, e= 0,27                       

Tontit osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO). 

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Messukylän kaupunginosassa noin 4,5 km kaakkoon kaupungin keskustasta osoitteessa Kivikirkonkatu 7. Tontti rajautuu lännessä Kivikirkontiehen, etelässä Viskarinkatuun ja idässä pientalotontteihin. Pohjoispuolella sijaitsee Tampereen vanhin rakennus, 1500-luvun alussa rakennettu Messukylän vanha kivikirkko. Messukylän vanha ja uusi kirkko hautausmaineen ja makasiineineen muodostavat maakunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristön. Molemmat kirkot on suojattu kirkkolailla.

Tontin pinta-ala on 2004 m2, ja sillä sijaitsee vuonna 1956 valmistunut puolitoistakerroksinen tiilirakenteinen asuinrakennus, jonka kerrosala on 160 m2, sekä pieni talousrakennus. Rakennusoikeutta tontilla on yhteensä 272 k-m2, tonttitehokkuus e= 0,14. Lähiympäristön tonttitehokkuudet vaihtelevat välillä 0,14–0,33. Alueen lähiympäristössä on pientaloja eri vuosikymmeniltä, ja rakennukset ovat pääosin 1-1,5-kerroksisia.

Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on tontin jakaminen kolmeen osaan ja rakennusoikeuden lisääminen. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne kiinnittäen erityisesti huomiota Viskarinkadun eteläpuolen palstoitusajan rakennuksiin ja pohjoispuolen Messukylän kivikirkkoon.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 3.10. - 24.10.2019.

Aineistosta saatiin viisi kommenttia (Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan ELY-keskus, Viheralueet ja hulevedet -yksikkö, Seudullinen ympäristöterveys ja Kiinteistötoimi). 

Terveydensuojelulla ei ole huomautettavaa. Kommentissa mainitaan, että mikäli uudisrakennuskohteisiin rakennetaan puulämmitteisiä tulisijoja, kiinteistöillä tulisi olla asianmukaiset tilat kuivien polttopuiden säilytystä varten. Kaava-alueelle suunnitellut talousrakennukset mahdollistavat säilytystilat polttopuille, mikäli kiinteistöissä on tulisijat.

Pirkanmaan ELY-keskus:

Kaava kuuluu liito-oravan osalta Pirkanmaan ELY-keskuksen valvontatehtävän piiriin. Mikäli kaava-alueen olosuhteissa tai liito-oravan esiintymisessä ei tapahdu muutosta, ELY-keskuksella ei ole tarvetta lausua kaavaehdotuksesta. Valmisteluvaiheen aineistosta ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa.

Kaavoittajan vastine: Tontilla oleva vyöhyke muodostuu kahdesta isohkosta koivusta; risteyksessä ja talon luoteisnurkalla sekä näiden välisestä terijoensalavapensaikosta. Tätä ei voi pitää liito-oravan kannalta merkittävänä vyöhykkeenä, kun parempaa puustona on ympärillä. Laaditussa selvityksessä todetaan, että tontille merkitty liito-oravan kulkuyhteys ei ole varteenotettava, eikä sitä tarvitse huomioida tontin suunnittelussa.

Pirkanmaan maakuntamuseo:

Kaavamuutosalue sijaitsee kirkkolailla suojeltujen Messukylän vanhan ja uuden kirkon vieressä, jotka hautausmaineen ja makasiineineen muodostavat maakunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristön.

Maakuntamuseo pitää valmisteluaineistossa nykyisen asuinrakennuksen paikalle mahdollistettavaa kaksikerroksista asuinrakennusta liian korkeana nyt puolitoistakerroksisen rakennuksen sijaan. Tällä olisi selviä vaikutuksia vanhan kirkon lähimaisemaan ja mahdollisesti myös kaukomaisemaan. Vaikutusten arvioimiseksi tulee laatia havainnekuvia, joiden avulla voidaan arvioida hankkeen vaikutuksia kirkkomaisemaan. 

Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kiinteä muinaisjäännös. Maakuntamuseo pitää mahdollisena, että kaava-alueelta löytyy vielä tuntemattomia esihistoriallisia tai historiallisen ajan muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Niiden huomioiminen kaavassa edellyttää arkeologisen tarkkuusinventoinnin suorittamista MRL 9 §:n mukaisesti. 

Kaavaehdotus tulee toimittaa lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon. 

Kaavoittajan vastine: Kaavaehdotuksessa tontin 5135-46 kerrosluku on muutettu vastaamaan voimassa olevan asemakaavan kerroslukua ½ I niin, että vaikutukset kirkkomaisemaan pysyvät maltillisina, eikä mahdollisesta uudisrakennuksesta tule nykyistä asuinrakennusta korkeampaa.

Alueella tehtiin arkeologinen tarkkuusinventointi tammikuussa 2020, eikä alueella havaittu merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä tai muista kulttuuriperintökohteiksi luokiteltavista rakenteista. 

Valmisteluvaiheen jälkeen tehdyt muutokset ja tarkistukset: tontilla 5135-46 on muutettu kerroslukumerkintä, tontin rajoja, rakennusoikeutta, rakennusalaa ja pinta-ala tarkistettu, lisätty kaavamääräys ju-5. Tonteilla 5135-47 ja -48 on muutettu kerroslukumerkintä, tonttien rajoja, rakennus- ja pinta-alaa tarkistettu ja talousrakennuksen merkintä muutettu at:ksi (auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen rakennusala) sekä talousrakennusten harjansuunta-merkintä poistettu.

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Kiinteistötoimella ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Kaavaehdotus tulee toimittaa lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon. 

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Lausunnot

Pirkanmaan maakuntamuseo

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8794 (päivätty 3.10.2019, tarkistettu 20.4.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 040 806 3284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 3.10.2019 päivätyn ja 20.4.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8794. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8794

Dno: TRE: 4469/10.02.01/2019

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehdit Else Luotinen ja Marjukka Huotari

Asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 30.4.-14.5.2020. Muistutuksia ei jätetty.

Ehdotuksesta pyydettiin lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta. Siinä todetaan, että kaavaratkaisua on kehitetty niin, että uusi asemakaava ei vaikuttaisi merkittävästi Messukylän vanhan kirkon maisemalliseen asemaan ja kirkolta avautuviin näkymiin. Kivikirkonkadun puoleisen tontin mahdollinen uusi asuinrakennus ei nouse nykyistä rakennusta korkeammaksi, ja tontin Kivikirkontien puoleinen raja on määrätty istutettavaksi alueen osaksi. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta laadittu selvitys on riittävä sekä kulttuuriympäristön arvojen osalta hyväksyttävissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8794 (päivätty 3.10.2019, tarkistettu 20.4.2020) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat