Yhdyskuntalautakunta, kokous 6.10.2020

§ 249 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Lielahti, Santalahti, asemakaavan kumoaminen, entinen teollisuuden satama-alue, asemakaava 8768 

TRE:885/10.02.01/2019

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 16.3.2020 päivätyn asemakaavamuutoksen nro 8768. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8768

Dno:TRE: 885/10.02.01/2019, pvm 28.1.2019

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma ja toimistoarkkitehti Merja Kinos.

Asemakaavalla kumotaan 17.8.1970 vahvistettu asemakaava nro 3146, osa 3.12.1979 vahvistettua asemakaavaa nro 5476 sekä osa 29.5.1981 vahvistettua asemakaava nro 5671.

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan noin 1,4 km2 laajuinen Näsijärven vesialue, jolta vanhentuneita asemakaavoja kumotaan. Pääosin alue on ollut nyt jo toimintansa lopettaneen teollisuuslaitoksen käytössä.

MRL 60 § mukaan kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Kaavamuutoksen tavoitteena on kumota laajalta alueelta vanhentuneet asemakaavamerkinnät. Kumottavan vanhentuneen asemakaavan alueen eteläosa tullaan asemakaavoittamaan uudelleen tulevaisuudessa mutta valtaosa Näsijärven vesialueesta jää asemakaavattomaksi alueeksi.

Suunnitellun raitiotielinjauksen kohdalla on voimassa 15.6.2020 vahvistunut asemakaava nro 8769. Siksi asemakaavan nro 8769 suunnittelualue ei ole mukana nyt kumottavassa asemakaavassa. 

Asemakaavaprosessin vaiheet

Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 19.3.-9.4.2020 sekä lähettiin tiedoksi osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin viisi viranomaiskommenttia, joissa ei ollut huomautettavaa. Yhtään mielipidettä ei tullut.

Asemakaavan toteuttaminen

Kaava 3146 ja kaavojen 5671 sekä 5476 osat kumoutuvat kaavan 8768 saatua lainvoiman. 

Kiinteistötoimella ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8768 (päivätty 16.3.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ari Kilpi, Ville-Mikael Tuominen, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat