Yhdyskuntalautakunta, kokous 6.10.2020

§ 251 Poikkeamishakemus tilalle Vernamo 837-722-1-62, Vernamontie 44, talousrakennuksen rakentaminen 

TRE:4467/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan kerrosalaltaan 62 m2 suuruinen talousrakennus 5,345 ha:n suuruiselle tilalle Vernamo 837-722-1-62.

POIKKEAMINEN

Alueella on voimassa ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistama Aitolahti-Teisko rantayleiskaava, jonka mukaan tila on osa loma-asuntoaluetta (RA).

Poikkeamista haetaan rantayleiskaavan lomarakennuspaikan rakennusoikeudesta, joka on 80 kem2 lomarakennukselle, 25 kem2 saunalle, 25 kem2 talousrakennukselle ja 40 kem2 vierasmajalle. Kyseiselle tilalle on osoitettu kaksi kaavan mukaista lomarakennuspaikkaa, joten rakennusoikeus on kaksikertainen, yhteensä 340 kem2.          

Kiinteistörekisterin mukaan rakennuspaikan pinta-ala on 5,345 ha ja se on rekisteröity 24.4.1931. Hakija on 12.7.2016 päivätyn lainhuudon mukaan kiinteistön omistaja.

KUULEMINEN

Hakija on kuullut rajanaapureita. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta.

Yleiskaavoitus:

Hakija on antanut perusteluja hakemuksensa tueksi: ”Rakennuspaikan rantayleiskaavan mukainen rakennusoikeus on ylitetty lähes sata vuotta sitten. Vanha (talous)rakennus ei sovi ympäristöön ja se on mitoitukseltaan käyttökelvoton. Kiinteistöllä on tarvetta autotallirakennukselle.”

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa tila sijoittuu maaseutualueelle. Kiinteistön päärakennus on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi rakennetun ympäristön kohteeksi (Vernamo).

Ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistamassa Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa tila on osa loma-asuntoaluetta (RA) ja vähäisin osin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Kiinteistölle on osoitettu kaksi lomarakennuspaikkaa, joista kullekin saa rakentaa loma-asunnon, jonka kerrosala saa olla enintään 80 m2 sekä saunarakennuksen ja talousrakennuksen, joiden kummankin kerrosala saa olla enintään 25 m2. Lisäksi saa rakentaa kerrosalaltaan 40 m2 suuruisen vierasmajan. Vernamon huvilarakennus on osoitettu merkittäväksi rakennukseksi ja alue merkittäväksi pihapiiriksi.

Alueella on vireillä Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava, jonka luonnos oli nähtävillä keväällä 2019. Luonnoksessa kiinteistö on osoitettu maaseutualueeksi.

Tilalle on rakennettuna 314 kem2 suuruinen päärakennus, 62 kem2 suuruinen saunarakennus, 62 kem2 suuruinen talousrakennus (puretaan), 50 kem2 suuruinen puutarhurin asunto, 92 kem2 suuruinen kalustovaja (entinen hevostalli), yhteensä 580 kem2. Lisäksi tilalla on 78 m2 suuruinen venevaja, 33 m2 suuruinen puutarhavaja sekä 64 m2 suuruinen kellari.

Ottaen huomioon olemassa olevalle rakennuspaikalle aiotun hankkeen korvaavana rakentamisena voidaan todeta, että uudisrakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.  Rakennuspaikan rakennusoikeuden ylitys on hyväksyttävissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Poikkeamishakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan kerrosalaltaan 62 m2 suuruinen talousrakennus 5,345 ha:n suuruiselle tilalle Vernamo 837-722-1-62 hyväksytään. Poikkeaminen rantayleiskaavan mukaisesta rakennusoikeuden ylityksestä myönnetään. 

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelun sekä maakuntamuseon lausunnot.

Ympäristönsuojelu huomauttaa, että kiinteistölle rakennettavassa autotallissa jätevesiä syntyy AT- ja teknisessä tilassa, joissa on lattiakaivot sekä wc- ja pesutupatiloista. AT- ja teknisessä tilassa syntyvät jätevedet saattavat sisältää kemikaaleja (esim. öljyjä), joten ne tulee johtaa öljynerotuskaivon kautta jätevesijärjestelmään. Jätevesien purku tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä ojaan tai toteuttaa muutoin siten, että mahdolliset öljy- tai muut kemikaali päästöt voidaan havainnoida.

Maakuntamuseo toteaa lausunnossaan: Huvilarakennus pihapiireinen on huomioitu Tampereen Aitolahden ja Teiskon rakennuskulttuuri -inventoinnissa (Tampereen kaupunki 1998). Inventoinnin mukaan Vernamon huvilan (kohde 1101, vanha osoite Tervakiventie 299) hirsirunkoinen, mansardikattoinen päärakennus on arkkitehti Birger Federleyn suunnittelema ja valmistunut vuonna 1909. Rakennuksessa on jugendin ja uusklassismin tyylipiirteitä ja sen ominaispiirteet ovat ulkoväritystä lukuun ottamatta säilyneet hyvin. Ulkorakennuksen, jota purkamislupahakemus koskee, tarkka rakennusaika ei ole tiedossa, mutta oletettavasti se on päärakennusta nuorempi.

Kyseessä on kapearunkoinen, suorakaiteinen ja pystylautaverhottu talousrakennus, jossa on matala harjakatto tiilikatteella, sisäänvedetty avokuisti ja matalat nauhaikkunat eteläsivulla ja koristeellisella otsalaudalla varustettu kaksilehtinen autotallinovi itäsivulla. Rakennuksen pohjoispuolella on ilmeisesti tilapäisrakenteinen kontti/vaja.

Lisäksi pihapiiriin kuuluu puutarhurin asunto, kalustovaja, puutarhavaja, saunarakennus ja venevaja. Huvilan pihapiiri sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla, johon avautuvat näkymät idästä Vernamontieltä ja lännestä Näsijärven Näsiselältä. Erityisesti näkymä järveltä on merkittävä, ja purettavaksi aiottu ulkorakennus sijaitsee järveltä käsin keskeisellä paikalla maisemassa, rantaa korkeammalla maaston kohdalla.

Pirkanmaan maakuntamuseon näkemyksen mukaan ulkorakennus on keskeinen osa merkittävää pihapiiriä ja sellaisena säilyttämisen arvoinen. Mikäli kuitenkin rakennuksen käytettävyys on heikko, ja tämä edesauttaisi rakennuksen tyhjilleen jäämistä, pitää maakuntamuseo rakennuksen purkamista ja uuden samankokoisen ulkorakennuksen rakentamista samalle rakennuspaikalle mahdollisena, vaikkakin valitettavana.

Esitetty suunnitelma autotalli-ulkorakennukseksi vaatii kehittämistä. Voimakas aumakattoinen kattolinja poikkipäätyineen ei parhaalla mahdollisella tavalla sovi päärakennuksen rikkaaseen muotokieleen. Maakuntamuseo esittää harkittavaksi esimerkiksi matalaa satulakattoa. Rakennuksen runkosyvyys tulisi pitää mahdollisimman kapeana. Lisäksi rakennuksen ulkoväritystä tulisi muokata siten, että se eroaa riittävästi päärakennuksesta, ja rakennusten hierarkia pihapiirissä säilyy.

Tarkistettu suunnitelma tulee toimittaa Pirkanmaan maakuntamuseoon lausuntoa varten.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Alkuperäisiä talousrakennuksen suunnitelmia muutettiin maakuntamuseon 20.8.2020 antaman lausunnon perusteella. Uusista suunnitelmista ei maakuntamuseolla ollut enää huomautettavaa (10.9.2020).

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat