Yhdyskuntalautakunta, kokous 6.10.2020

§ 250 Poikkeamishakemus tontille Raitakatu 4, Tahmela, omakotitalon rakentaminen 

TRE:4620/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta ja MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontille rakennetaan 188 k-m2 suuruinen, kaksikerroksinen omakotitalo. Sisäänkäynnin yhteydessä olevat portaat ylittävät rakennusalan kokonaan. Sisäänkäyntikuisti ylittää rakennusalan rakennusjärjestyksen sallimalla tavalla. Tontti on asetettu rakennuskieltoon.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Kahdella naapurilla oli huomautettavaa hankkeesta. Rakennuspaikalla järjestettiin myös maastokatselmus 2.9.2020. Katselmuksessa esiin nousseita asioita olivat mm. perustamistapa, runkomateriaali, sokkelin ja maanpinnan korkeus, kasvillisuuden säilyminen, paalutuksen vaikutus naapurikiinteistöihin. Muistiinpanot ovat liitteenä.

Muistutuksissa otettiin kantaa mm. rakennuksen sijaintiin, kasvillisuuteen, rakennuksen korkeuteen ja naapuritontille tulevan uudisrakennuksen ja tämän rakennushankkeen visuaaliseen yhteensovittamiseen sekä paalutukseen ja sen vaikutuksiin naapuritaloihin.

Muistutukset ovat hakemuksen liitteenä. Henkilötietoja sisältävien muistutusten verkkojulkisuutta on rajattu. Muistutukset näkyvät yhdyskuntalautakunnan jäsenille.

Vastine:

Perustamistavaksi on valittu paalutus. Perustustyön aikana paalutuksen vaikutuksia naapurirakennuksiin voidaan seurata mm. tärinämittareilla. Rakentaja on tietoinen paalutuksen mahdollisista riskeistä. Asemakaavassa rakennusala sijoittuu tontin kaakkoisosaan, ulottuen kiinni koillisrajaan ja Raitakadun puoleiseen rajaan. Rakennus sijoittuu rakennusalalle pääty Raitakadulle päin. Rakennus on tälle ajankohdalle tavanomainen kaksikerroksinen asuinrakennus, joka noudattaa kerrosluvultaan tontilla voimassa olevaa asemakaavaa ja massoittelultaan Pispalan kaavojen ja rakentamistapaohjeiden periaatteita. Alueella on runsaasti kaksikerroksisia rakennuksia, joten uudisrakennus ei massaltaan merkittävästi eroa alueen rakennuskannasta. Poikkeamislupaharkinnassa molempia hankkeita on arvoitu huomioiden naapuritontille mahdollisesti tuleva uudisrakentaminen.

POIKKEAMINEN 1: Rakennuskielto

Tontti on asetettu asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon 17.9.2022 asti.

POIKKEAMINEN 2: Rakennusala

Sisäänkäynnin yhteydessä olevat portaat ylittävät rakennusalan kokonaan. Sisäänkäyntikuisti ylittää rakennusalan rakennusjärjestyksen sallimalla tavalla.

Asemakaavoitus:

Tontti sijaitsee Tahmelan kaupunginosassa rajautuen pientalo- ja rivitalotontteihin. Aiemmin tontti on ollut osa Raitakatu 2 tonttia, josta se on lohkottu vuonna 2018. Tontti on ollut jo aiemmin asuinkäytössä eikä uudisrakentamisella ole vaikutuksia luonnonympäristöön.

Pispalan ja Tahmelan nykyisen rakennuskiellon aikana on haluttu välttää aiempien rakennuskieltojen aikaansaamat negatiiviset vaikutukset ja mahdollistaa rakennusten saneeraus, laajentaminen ja uudisrakentaminen poikkeusluvalla.  Poikkeuslupaprosessissa hankkeiden suunnittelua on ohjattu Pispalan uusien kaavojen ja niihin liittyvän rakentamistapaohjeen hengen mukaisesti. Tahmela ei sisälly enää Museoviraston määrittelemiin valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin (RKY). Hankkeen suunnitelma noudattaa Pispalan II-vaiheen asemakaavaehdotusten sekä niihin liittyvän rakentamistapaohjeen periaatteita, joten poikkeaminen rakennuskiellosta ei vaikeuta tulevaa kaavoitusta.

Tontilla voimassa olevassa asemakaavassa tontin tonttitehokkuus on e=0,50. Tontin pinta-ala on 386 m2, joten tontin rakennusoikeus on 193 k-m2. 188 k-m2 suuruisen asuinrakennuksen rakentamisen jälkeen tontille jää rakennusoikeutta jäljelle 5 k-m2. Rakennuksen kerrosluku II vastaa asemakaavassa tontille osoitettua kerroslukua. Uuden yksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentaminen ei muodosta alueelle, jolla jo ennestään on runsaasti kaksikerroksisia omakotitaloja ja rivitaloja, vaikutuksiltaan merkittävää rakentamista.  

Asemakaavan autopaikkavaatimus on 1 ap/150 k-m2, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa kahta autopaikkaa. Asuinrakennuksen yhteyteen tulee autotalli ja pihalle on mahdollista järjestää yksi autopaikka, joten autopaikkavaatimus täyttyy. 

Asemakaavan mukaan tontti on aidattava ja aidassa olevat kulkuaukot ja ajoväylät tulee varustaa portein. Asemapiirroksessa ajoneuvoliittymään, jonka leveys on rakennusjärjestyksen sallima 6 m, on esitetty liukuportti.

Uudisrakennuksen sisäänkäyntikuisti ylittää asemakaavan rakennusalan 1,070 m rakennusjärjestyksen sallimalla tavalla. Rakennusjärjestyksen mukaan kuistit saavat ylittää rakennusalan rajan 1,2 m. Sisäänkäynnin portaat sijoittuvat kokonaan rakennusalan ulkopuolelle. Rakennusalan ylitykset sijoittuvat sisäpihan puolelle eivätkä vaikuta mitenkään naapuritonttien nykyiseen käyttöön tai niiden mahdolliseen tulevaan täydennysrakentamiseen. Rakennusalan ylityksillä ei myöskään ole haitallista vaikutusta kaupunkikuvaan.

Hulevesien käsittelyä poikkeamisluvissa on ohjattu siten, että kiinteistön vettä läpäisemättömillä pinnoilla syntyvät hulevedet on ensisijaisesti imeytettävä tontilla. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, on vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä viivytettävä tontilla siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on 1,5 kuutiometriä jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden on tyhjennyttävä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä on oltava suunniteltu ylivuoto. Pihojen päällysteiden on oltava pääosin vettä läpäiseviä. Pihoilla ei sallita suuria päällystettyjä alueita. Asfaltti sallitaan vain auton säilytyspaikalla, kivituhka vain auton säilytyspaikalla ja kulkureiteillä.

Rakennushankkeen perustamistavaksi on valittu paalutus. Pohjaveden korkeus on mitattu 12.3.2020, jolloin pohjavedenpinta oli 3,2 m maanpinnasta (+ 85.13 N 2000). Hakija on pyytänyt paalutuksesta etukäteen lausunnon Pirkanmaan ELY-keskukselta. ELY-keskus katsoo, että kyseessä olevalla kiinteistöllä paalutuksesta ja suunnitellusta kuivatustasosta ei käytettävissä olevien tietojen perusteella ennalta arvioiden ole odotettavissa haitallista paineellisen pohjaveden purkautumista tai muuta haittaa pohjavedelle. ELY-keskus ei näe estettä suunnitellulle hankkeelle eikä sille ole tarvetta hakea vesilain mukaista lupaa.  

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen rakennuskiellosta ja rakennusalasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET: 

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu koillisessa, kaakossa ja luoteessa pientalotontteihin ja lounaassa Raitakatuun.  Lähialueelle on haettu yhteensä 14 poikkeamislupaa, joista yhdeksän on hyväksytty ja viisi on vielä vireillä.

Aitapiirros: Suunnitelmassa on esitetty tontin Raitakadun puoleiseen osaan tuleva puinen pystysäleaita, jonka korkeus 1,4, m. Aidan väri on tummanharmaa.

Alustava paalukartta: Kuvassa on esitetty anturan alle tulevien paalujen alustava sijainti.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on asunto- ja liikerakennusten korttelialue. Tonttitehokkuus e= 0,50 jonka mukaan tontin rakennusoikeus on 193 k-m2.  Rakennuksissa ehdottomasti käytettävä kerrosluku on kaksi, 25 % rakennuksen kerrosalasta ja talousrakennukset saa tehdä yksikerroksisiksi. Rakennusala on noin puolet tontista, tontin kaakkoisosassa. Autopaikkavaatimus on yksi autopaikka 150 k-m2 kohti. Tontit on aidattava ympäristöön soveltuvalla aidalla, ellei maastollisista olosuhteista johtuen ole erityistä syytä tästä poiketa. Aidassa olevat kulkuaukot ja ajoväylät on varustettava portilla. Rakentamaton tontinosa on istutettava.

Asemapiirros: Rakennus sijaitsee tontin kaakkoisosassa. Ajoyhteys tontille tapahtuu Raitakadun kautta, tontin länsikulmasta. Tontin rakennusoikeus on 193 k-m2. Uudisrakennus on pinta-alaltaan 188 k-m2. Rakennusoikeutta tontilla on jäljellä 5 k-m2.

Julkisivut: Rakennus on kaksikerroksinen ja harjakattoinen. Sisäänkäyntikuisti ja sen päällä sijaitseva avoparveke sijoittuvat rakennuksen keskelle, sisäpihan puolelle. Teknisen tilan sisäänkäynti sijoittuu rakennuksen päätyyn, Raitakadun puolelle.  Julkisivuväri on harmaa.

Katujulkisivu: Piirustuksessa on esitetty uudisrakennuksen Raitakadun puoleinen julkisivu sekä molempien vireisten naapurien rakennusten katujulkisivut.

Lausunto ELY: Lausunnon sisältö on referoitu tekstiin.

Lausunto maakuntamuseo: Lausunnon sisältö on referoitu tekstiin.

Leikkaus A-A: Liitteessä on esitetty rakennuksen poikkileikkauskuva. Huonekorkeus vaihtelee välillä 2,822 - 2,928 metriä ja rakennuksen harjakorkeus on n. 8,8 metriä.

Maastokatselmuksen muistiinpanot: Muistiinpanoissa on esitetty 2.9.2020 pidetyssä maastokatselmuksessa esiin nousseet asiat.

Muistutus 1 ja 2: Muistutusten sisältö on referoitu tekstissä.

Pohjapiirros: Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat autotalli sekä yhteistilat ja toisessa kerroksessa ovat mm. makuuhuoneet ja saunaosasto. 

Pohjaveden korkeus: Liitteessä on kerrottu 12.3.2020 mitatun pohjavedenpinna korkeus 3,2 m maanpinnasta.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijoina ovat yksityishenkilöt. Poikkeamislupahakemus on salassa pidettävä Tietosuojalain 29 §:n perusteella (henkilötunnus).

Ulkoväriselvitys: Vesikatto on tummanharmaa ja seinät sekä sokkeli ovat vaaleanharmaat. Ikkunoiden, ovien ja vuorilautojen väri on valkoinen.

Viistokuvat: Viistokuvasovitteissa uudisrakennuksen 3D-malli on istutettu oikealle paikalleen olemassa olevien rakennusten keskelle. Uudisrakennus sopeutuu hyvin naapurustossa olevien muiden kaksikerroksisten rakennusten joukkoon.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään tontille 837-215-1055-21 lupa saada poiketa rakennuskiellosta ja rakennusalasta asuinrakennuksen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Tahmelan kaupunginosassa, osoitteessa Raitakatu 4 sillä ehdolla,

että kiinteistön vettä läpäisemättömillä pinnoilla syntyvät hulevedet ensisijaisesti imeytetään tontilla. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, on vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä viivytettävä tontilla siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on 1,5 kuutiometriä jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden on tyhjennyttävä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä on oltava suunniteltu ylivuoto. Pihojen päällysteiden on oltava pääosin vettä läpäiseviä. Pihoilla ei sallita suuria päällystettyjä alueita. Asfaltti sallitaan vain auton säilytyspaikalla, kivituhka vain auton säilytyspaikalla ja kulkureiteillä. 

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merja Kinos oli paikalla asiantuntijana ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.

Lausunnot

Lausunnot ovat hakemuksen liitteenä.

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta sekä Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Pirkanmaan maakuntamuseo:

”Raitakatu 4:ään on suunnitteilla kaksikerroksinen, pääty Raitakadulle sijoittuva pientalo. Rakennus on massoittelultaan kompakti ja harjakattoinen. Piha-alue on pääsääntöisesti nurmipintainen ja terassi matala ja kattamaton. Rakennuksen lähiympäristö on rakennuskannaltaan heterogeenistä. Rakennuspaikalta ja sen lähiympäristöstä ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole poikkeamisluvan kohteena olevan uudisrakennuksen suunnitelmista huomautettavaa.”

Pirkanmaan ELY-keskus:

”Kiinteistöllä on tehty rakentamista varten pohjatutkimus ja arvio perustamistavasta. Arvio tarvittavien paalujen pituudesta on pohjatutkimusraportin mukaan 13-15 m.

Pirkanmaan ELY-keskus lausuu asiasta seuraavan:

Kiinteistön alueella tehdyn tutkimuksen mukaan maanpinta on tasolla noin +88 m. Pohjaveden pinnatasosta ei ole esitetty kiinteistöltä mitattua tietoa, mutta lähialueelta käytettävissä olevien pohjaveden korkeustietojen perusteella pohjaveden painetason voidaan arvioida olevan selvästi maanpinnan tason alapuolella. ELY-keskus katsoo, että kyseessä olevalla kiinteistöllä paalutuksesta ja suunnitellusta kuivatustasosta ei käytettävissä olevien tietojen perusteella ennalta arvioiden ole odotettavissa haitallista paineellisen pohjaveden purkautumista tai muuta haittaa pohjavedelle. ELY-keskus ei näe estettä suunnitellulle hankkeelle eikä sille ole tarvetta hakea vesilain mukaista lupaa.”

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, muistuttajat, Pirkanmaan maakuntamuseo 

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat