Yhdyskuntalautakunta, kokous 6.10.2020

§ 254 Tampereen kaupungin hulevesimaksun määräytymisen perusteiden tarkistaminen 

TRE:2778/02.04.03/2018

Valmistelija

  • Åkerman Maria, Vesihuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman, puh. 040 801 6946 ja erikoissuunnittelija Pekka Heinonen, puh. 040 846 9458, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2019 hulevesilaskutus toteutettiin yhdyskuntalautakunnan 10.9.2019 § 258 hyväksymän taksan mukaisesti. Laskutuksen jälkeen arvioitiin tarvetta hulevesitaksan päivittämiselle. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päivitetyn taksan 17.9.2020 § 237. Hyväksymiskäsittelyn jälkeen todettiin, että taksatekstiä tulee tarkistaa maksuluokan 1 osalta siten, että kattohinta koskee vain niitä kaavayksiköitä, joilla sijaitsee ainoastaan yksi asuinrakennus. Tarkistuksen jälkeen taksamuutosten perusteluiden ja taksan välillä ei ole ristiriitaa.

Hulevesitaksan muutokset perusteluineen:

  • Kaavayksiköille, joiden asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on A-alkuinen, ja joilla ei sijaitse asumiseen tarkoitettua rakennusta, muodostetaan hulevesimaksu kaavayksikön todellista käyttötarkoitusta vastaavaan maksuluokkaan. Tätä muutosta esitetään, koska kaavayksiköt, joilla ei sijaitse asumiseen tarkoitettua rakennusta, ovat saaneet maksuluokan 1 mukaisia maksuja. Nämä maksut eivät aina ole vastanneet kaavayksikön todellista käyttötarkoitusta esimerkiksi tilanteessa, jossa kaavayksiköllä sijaitsee kookas liikerakennus.
  • Maksuluokassa 1 tarkastellaan rakennusten määrä. Jos kaavayksiköllä on enemmän kuin yksi rakennustunnukseltaan 011 (yhden asunnon talot), 012 (kahden asunnon talot) tai 013 (muut erilliset pientalot) rakennus, kerrotaan yksikköhinta rakennusten lukumäärällä. Muutosta esitetään, jotta kaavayksiköille, joilla on useita pientaloja, muodostuu rakennuskohtainen hulevesimaksu samaan suuruusluokkaan kuin yksittäisillä pientalokiinteistöillä.
  • Hulevesimaksu määritellään tapauskohtaisesti, mikäli kaavayksikön todellinen käyttötarkoitus eroaa poikkeuksellisen paljon kaavayksikön asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta. Tällä muutoksella varmistetaan, että asemakaavamääräykseen nähden poikkeukselliset kohteet saavat tasapuolisen hulevesimaksun.
  • Kaavayksiköille, joiden käyttö jakautuu useampaan eri pääkäyttötarkoitukseen, voidaan hakemuksesta muodostaa erilliset pääkäyttötarkoituksen mukaiset hulevesimaksut, jolloin kultakin laskutettavalta peritään yksikkömaksu ja pääkäyttötarkoituksen mukainen neliöhinta. Tällä muutoksella varmistetaan, että ne kaavayksiköt, joilla on erityyppisiä toimintoja, saavat käyttötarkoitustaan vastaavat kohtuulliset hulevesimaksut.
  • Kaavayksiköt, joilla sijaitsee ainoastaan vähäinen tekninen rakennelma, ei laskuteta. Tällaisia vähäisiä rakennelmia ovat esimerkiksi pienikokoiset muuntamot tai pumppaamot.
  • Alle 5 euron maksupalautuksia ei makseta. Tämä muutos varmistaa, että laskutustoimenpiteestä aiheutuva kulu ei nouse merkittävästi suuremmaksi kuin toimenpiteestä saatava hyöty.

 

Yllä olevat muutokset sisältävä hyväksyttäväksi esitettävä Tampereen kaupungin hulevesitaksa on päätöksen liitteenä. Esitettävien muutosten vaikutus maksukertymään on vähäinen, joten taksan hintoja ei esitetä muutettavaksi.

Tampereen kaupungin huleveden hallintajärjestelmän vaikutusalueeseen ei esitetä muutoksia.

Vuoden 2020 hulevesilaskutuksen poikkileikkausajankohdaksi otetaan 30.9.2020. Laskutus toteutetaan kuntarekisterin poikkileikkausajankohdan tietojen mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yhdyskuntalautakunnan päätös 17.9.2020 § 237 ja hyväksytty hulevesitaksa kumotaan.

Liitteenä oleva ehdotus Tampereen kaupungin hulevesitaksaksi ja hulevesimaksun määräytymisen perusteiksi hyväksytään. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

 Heinonen Pekka, Ruonala Heidi, Koski Timo, Hurme Taru

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat