Yhdyskuntalautakunta, kokous 6.10.2020

§ 246 Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys 

TRE:530/11.01.02/2020

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Sanna Markkanen, puh. 050 524 2536, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Ensimmäinen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tampereelle laadittiin vuonna 1997. Sitä on päivitetty vuosina 2005 ja 2011. Suunnitelmalla ei ole tällöin ollut selkeätä lainsäädäntöpohjaa, eikä sitä ja sen päivityksiä ole aiemmin hyväksytty luottamuselimissä. Lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) lisättiin vuonna 2014 suojelusuunnitelman osalta säädös suojelusuunnitelman valmistelusta, jonka mukaan suunnitelmaehdotus on oltava nähtävillä ja siitä on pyydettävä lausunnot, ja valmis suunnitelma on julkaistava ja siitä on tiedotettava. Tämän mukaisesti nyt laadittu suojelusuunnitelman päivitysehdotus oli julkisesti nähtävillä 3.2. - 24.2.2020 ja siitä pyydettiin lausunnot naapurikunnilta, Pirkanmaan ELY:ltä, aluehallintovirastolta ja muilta viranomaisilta sekä osallisilta. 

Tampereen kaupungin alueelle sijoittuvien luokiteltujen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivityksen ovat valmistelleet yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Tampereen Vesi liikelaitos. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman tavoitteena on ennaltaehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden määrällinen tila rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä. Suojelusuunnitelma on ohje, joka tulisi ottaa huomioon esimerkiksi maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa. Suojelusuunnitelmalla ei ole itsenäisiä oikeusvaikutuksia. 

Suojelusuunnitelmaa varten selvitettiin pohjavesialueilla olevat toiminnot ja arvioitiin niiden vaikutuksia pohjaveteen. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä, joilla voidaan pienentää tai poistaa eri toimintojen pohjavedelle aiheuttamaa riskiä. Riskejä pohjavesille aiheuttavat mm. asutus, teollisuus- ja yritystoiminta, liikenne ja tienpito, rauta- ja raitiotiet, hautausmaat, muuntamot, maa-ainestenotto sekä pilaantuneet maa-alueet. Riskit arvioitiin pohjavesialuekohtaisesti. Toimenpiteet vastuutettiin ja niiden tavoitteellinen toteutusaika aikataulutettiin. Osa riskitekijöistä on esitetty suunnitelman liitteenä olevissa pohjavesialuekohtaisissa kartoissa. 

Suojelusuunnitelmatyötä ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat edustajat Pirkanmaan ELY-keskuksesta, kaupungin yleis- ja asemakaavoituksesta, ympäristöterveydestä, viheralueet ja hulevedet -yksiköstä, ympäristönsuojelusta sekä Tampereen Vesi Liikelaitokselta. Työtä kokoavana konsulttina toimi AFRY Finland Oy. 

Suojelusuunnitelman laatimisen yhteydessä järjestettiin kaksi sidosryhmätyöpajaa. Näistä ensimmäinen oli tarkoitettu pohjavesialueella oleville toimijoille ja toinen viranomaisille. Lisäksi suojelusuunnitelman laatimisen yhteydessä järjestettiin asukastilaisuus, jossa jaettiin tietoa sekä suojelusuunnitelmasta että yleisesti asumisesta pohjavesialueella. 

Suojelusuunnitelman valmistumisen jälkeen suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden etenemistä seuraa pohjavesiseurantaryhmä. Ryhmässä on edustajat Tampereen kaupungin ympäristön- ja terveydensuojelusta sekä maankäytöstä, Pirkanmaan ELY-keskuksesta ja Tampereen Vesi Liikelaitokselta sekä tarvittaessa muista organisaatioista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Liitteenä oleva Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys liitteineen hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Sanna Markkanen oli paikalla asiantuntijana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Lausunnot

Suojelusuunnitelmaluonnoksesta antoivat lausuntonsa Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja liikennevastuualueet, Pirkanmaan pelastuslaitos ja Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Sähköverkko Oy:n esityksestä suunnitelmaa tarkennettiin riskitaulukon ja toimenpiteiden osalta. Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja liikennevastuualueilla ja Pirkanmaan pelastuslaitoksella ei ollut suunnitelmaluonnoksesta huomautettavaa.

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan pelastuslaitos, Tampereen Sähköverkko Oy, Harri Willberg, Sanna Markkanen

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat