Yhdyskuntalautakunta, kokous 6.10.2020

§ 256 Valtuustoaloite lähijunaliikennöintiin panostamiseksi joukkoliikenneratkaisuissa ja lähijunapysäkkien varmistamiseksi ym. - Lassi Kaleva 

TRE:3323/08.00.01/2020

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 8016 917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lassi Kaleva esittää 18.5.2020 jättämässään valtuustoaloitteessa, että Tampereen kaupunki panostaa tulevaisuuden joukkoliikenneratkaisuissa etenkin lähijunaliikennöintiin, säilyttää kaikki yleiskaavatyön yhteydessä tutkitut lähijuna-asemavaraukset maankäytön toimivuuden ja keskustan merkittävien käyntikohteiden asiakasvirtojen varmistamiseksi sekä osoittaa jatkoselvittelyä ohjaavaan ohjausryhmään keskeisiksi katsottujen sidosryhmien (rautatiematkustajat, elinkeinoelämä, tapahtumatoiminta, matkailu) edustajat.

Tampereen kaupunki laatii kaupunkistrategian mukaisesti kantakaupunkia koskevaa, valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Strategiset linjaukset urbaanista ja kestävästi kasvavasta kaupungista ovat yleiskaavatyön kannalta erityisen keskeisiä joukkoliikennevyöhykkeiden korostuessa kasvusuuntana. Valtuustokauden 2017-2021 käynnissä olevassa yleiskaavatyössä on aiempaa vahvempi joukkoliikennepainotus, jota edustavat paitsi yleiskaavassa osoitettavat uudet lähijuna-asemat, myös raitiotien jatkolinjat sekä nopean ja paikallisen kehittämisen mahdollistavat, bussiliikenteeseen perustuvat joukkoliikennepainotteiset kadut.

Yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu erillinen lähijuna-asemien maankäytöllisiä ja ratateknisiä toteutusedellytyksiä koskeva selvitys (Ramboll Finland Oy, 1.11.2019), jonka tuottamaa tietoa on hyödynnetty lähijunaratkaisujen valmistelussa. Loppuvuodesta 2020 nähtäville tulevassa yleiskaavaehdotuksessa osoitetaan kaupunginhallituksen linjauksen (KH 11.5.2020) mukaisesti kaikki tutkitut asemavaraukset. Keskustan strategisen osayleiskaavan (ei tarkisteta kuluvalla valtuustokaudella) alueelle sijoittuvat Ranta-Tampella ja Amuri esitetään kartta-aineistossa kuitenkin informatiivisina merkintöinä. Uudet asemat on osoitettu asemasta riippuen joko tilavaraukseltaan huomioitavina tai toteuttamiskelpoisuudeltaan tutkittavina ohjeellisina varauksina. Yleiskaavaratkaisu turvaa siten tarkoituksenmukaisesti lähijuna-asemien jatkokehittämisen mahdollisuudet.

Tampereen lähijunaliikenteen kehittämispolkua tulisi tarkastella ensisijaisesti seudullisella tasolla, joka tarjoaa huomattavasti enemmän potentiaalia verrattuna pelkkään kaupungin sisäiseen liikennöintiin. Tampereen kaupunkiseutu laatii vuonna 2021 selvityksen, jossa arvioidaan lähi- ja taajamajunaliikenteen roolia seudun maankäytön kehittämisessä ja joukkoliikennejärjestelmässä huomioiden valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa asetettavat kaupunkiseututason tavoitteet. Selvityksen tuloksia hyödynnetään MAL-sopimuksen seuraavan päivityksen yhteydessä, kun seudun kunnat ja valtio-osapuolet muodostavat pidemmän aikavälin linjauksia lähijunaliikenteen kehittämiselle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Lassi Kalevan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat