Yhdyskuntalautakunta, kokous 6.10.2020

§ 245 Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2020 

TRE:5019/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan kolme kertaa vuodessa lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinta.

Yhdyskuntalautakunnan elokuun tilinpäätösennusteen toimintakate on 2,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Tuottojen alitus johtuu osittain siitä, että korona-epidemia on vähentänyt asiointiin perustuvaa liikkumista ja yleistä toimeliaisuutta ja pienentänyt sen vuoksi pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksutuloja sekä rakentamisen lupamaksutuloja. Epidemia alentaa osittain myös ympäristöterveydenhuollon tuottoja. Toisaalta tuottoja alentaa myös rakennustoiminnan yleisen aktiivisuuden alentumisen sekä vähälumisen talven myötä vähentyneet maan- ja lumenvastaanottomaksut. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Alitus johtuu osittain henkilöstökulujen alituksesta ja osittain siitä, että lautakunnan alaisen Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman kuluvalle vuodelle suunnitellut hankkeet ajoittuvat suunnitellusta poiketen. Alitukseen vaikuttaa myös se, että vähäluminen talvi oli kustannuksiltaan edullinen.

Tilinpäätösennuste sisältää 0,25 milj. euroa kaupungin talousohjelmasta tulevia säästötoimenpiteitä kohdistuen asemakaavoituksen tuottojen lisäyksiin. Hiedanranta -hankkeen omistusjärjestelyt viivästyvät suunnitellusta eikä alueen kaavoitus etene ennen kuin maaomaisuus on siirtynyt yhtiölle. Viiden tähden keskusta –hankkeen toteuma on myös alhainen. Talousohjelman toimenpiteiden ei arvioida toteutuvan.

Kaupunginvaltuusto myönsi helmikuussa (KV 17.2.2020 § 22) kaupunkiympäristön palvelualueen 3,6 milj. euron uudelleen budjetoinnit Hiedanrannan kehitysohjelmalle ja Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle niiden vuodelta 2019 siirtyneistä investointihankkeista. Uudelleen budjetoinnista 0,6 milj. euroa kohdistuu Hiedanrannan kehitysohjelmalle ja 3,0 milj. euroa Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle.

Yhdyskuntalautakunnan elokuun tilinpäätösennusteen nettoinvestoinnit ovat 58,9 milj. euroa, joka on 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Ylitys johtuu pääosin siitä, että eräiden hankkeiden toteutuminen varmistui vasta vuosisuunnitelman laadinnan jälkeen (mm. Ratapihankadun oikaisu) ja eräät hankkeet toteutuvat suunniteltua laajempina (mm. Kalevankulman tukimuurit). Toisaalta joistakin kohteista syntyy säästöä (mm. Mossin puistokatu).

Yhdyskuntalautakunnan tammi-elokuun toimintakate toteutui 5,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuotot alittavat 6,4 milj. eurolla vuosisuunnitelman ja toimintakulut alittavat 1,1 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Toimintatuottojen alitus johtuu osaltaan siitä, että koronaepidemia on vähentänyt muun muassa pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksutuloja liikkumisen vähennettyä. Toimintatuottoja alentaa osaltaan myös kuluvan vuoden hulevesimaksujen laskutuksen ajoittuminen vuosisuunnitelmasta poiketen ja toisaalta vähälumisen talven myötä alentuneet lumenkaatomaksutulot. Toimintakulujen alitukseen vaikuttaa osittain henkilöstökulujen alhainen toteuma, mikä johtuu osittain osavuotisesti täyttämättä olevista vakansseista sekä osa-aikaisuuksista, jotka alentavat henkilöstökuluja. Alitukseen vaikuttaa myös lautakunnan alaisen Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman alhainen toteuma sekä osittain myös lauha talvi.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Yhdyskuntalautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteiden arvioidaan toteutuvan koronaepidemian aiheuttamista haasteista huolimatta pääosin suunnitelmien mukaisesti. Kuuden toimenpiteen ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä osittain. Toimenpiteiden etenemiseen liittyviä poikkeamia sekä raportointikauden keskeisiä onnistumisia on avattu tarkemmin raportointiliitteessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2020 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Marko Sivonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat