Yhdyskuntalautakunta, kokous 6.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 44 Muistutukset ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Hervanta, Pysäköintialue asumisen sekä liike- ja sosiaalitoimen käyttöön, asemakaava nro 8668 

TRE:8669/10.02.01/2016

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Perustiedot

Suunnittelualue sijaitsee n. 7 km etelään kaupungin keskustasta, Hervannan kaupunginosassa, osoitteessa Orivedenkatu. Asemakaavan muutos koskee korttelia 7125 ja viereisiä katualueita. Muutosalueen ympäristössä sijaitsee kerrostaloja ja Keinupuiston yleisten rakennusten korttelialue, palvelutalo sekä Keinutori. Kaavamuutoksen kohteena olevan tontin kiinteistötunnus on 837-065-7125-2 ja pinta-ala 8263 m², e= 0,6 ja rakennusoikeus 4954 k-m². Koko kaava-alueen pinta-ala on noin 1,3 ha. Tontilla on korkeuseroa ympäröiviin katuihin ja tontin eri osiin nähden 0-7m.
Ensimmäinen asemakaava suunnittelualueelle valmistui v. 1971 ja asuinrakentaminen lähti käyntiin saman tien. Suurasuntokortteleissa tyypillinen kerrosluku oli 5-8. Ideana oli, että asuinkorttelit ovat autottomia ja pysäköintialueet ovat omia kortteleitaan. Näissä oli kerrosluku ja rakennusoikeutta, jolloin olisi voitu rakentaa pysäköintilaitoksia. Niitä ei kuitenkaan toteutettu. Valtaraitin Ströget-henkinen kävelykatuelämä ei toteutunut, koska liiketilat eivät toteutuneet.
Merkittävin onnistuminen koko Hervannan kannalta oli laajamittainen viher- ja kävelyalueiden verkosto sekä korttelien autottomat pihat.

Asemakaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen hakijan (tontti on kaupungin omistuksessa) tavoitteena on pilotoida Hervannan pysäköintialueiden laadukasta kehittämistä rakentamalla tilalle asuinkerrostaloja sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevia rakennuksia. Rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisääminen ovat myös tavoitteena. Kaupungin tavoitteena on, että uudisrakennukset pyritään sopeuttamaan mahdollisimman hyvin kaupunkikuvaan ja että katutason julkisivuissa korostetaan katutilaa jalankulkijan näkökulmasta.
Kaavan laatijan tavoitteena on selvittää hankkeen tavoitteiden toteuttamiskelpoisuus ja -edellytykset kaava-alueella sekä laatia tehtyjen selvitysten ja havaintojen pohjalta kaava-aluetta koskeva asemakaavaehdotus.

Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavan muutos tuli vireille 2.3.2017 kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 2.3.-23.3.2017 väliseksi ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto lähetettiin nähtävilläoloaikana osallisille. OAS:sta ja valmisteluaineistosta saatiin 10 mielipidettä ja 6 kommenttia.
Useat mielipiteitten jättäjät olivat huolestuneita autopaikoista sekä rakennusaikana että rakentamisen jälkeen. Kaakkois-Alvarin mielipiteessä hanketta arvioitiin eri näkökulmista.
Kahdessa asukasmielipiteessä kommentoitiin alueen rakentamista siten, että suosittaisiin matalampaa rakentamista.
Viranomaisten kommenteissa korostettiin alueen kulttuurihistoriaa, hulevesi-, melu- ja johtovarauksia. Pirkanmaan maakuntamuseo esitti, että laajasta alueesta Hervannassa pitää tehdä rakennetun ympäristön selvitys.

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 14.9.-5.10.2017. Yleisötilaisuus järjestettiin 3.10.2017 Keinupuistokeskuksessa. Lisäksi aineistoa lähetettiin osallisille kirjeitse. Valmisteluaineistoon jätettiin 6 mielipidettä ja 5 kommenttia. Lisäksi palautteeseen kirjattiin kaupunkikuvatoimikunnan lausunto 26.9.2017.
Mielipiteissä kysyttiin pysäköintipaikkojen hinnasta ja korvaamisesta sekä rakennusaikana että rakentamisen jälkeen. Kaupunkikuvan muuttumisesta oltiin huolissaan. Esteettömyyden huomioimisesta saatiin 2 mielipidettä. Lähistöllä olevat joutomaat tulisi käyttää rakentamiseen ennen kuin pysäköintialueet. Tampereen polkupyöräilijät painottivat pyöräliikenteen kehittämistä alueella ja tekivät ehdotuksia liikenteelliseen parantamiseen.
Pirkanmaan liitto, ELY-keskus ja maakuntamuseo esittivät täydennyksiä selostukseen.
Kaavoituksen vastine: Selostukseen tehdään muutoksia mielipiteiden, kommenttien ja lausuntojen johdosta, selostusta täydennetään.
Kaavaprosessin eri vaiheissa tulleet lausunnot ja mielipiteet on esitetty erillisessä palauteraportissa, joka on kaavaselostuksen liitteenä.

Asemakaavan keskeinen sisältö
Asemakaavan muutoksessa pysäköintialue LPA muuttuu kolmeksi erilaiseksi pääkäyttötarkoituksen mukaiseksi korttelialueeksi. Asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolle saa rakentaa liike-, toimisto- työ- ja palvelutiloja, AK-36 (pinta-ala 2282 m²). Sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja asumista palvelevien rakennusten korttelialueeksi YSA-1 (pinta-ala 2420 m²). Asumista palvelevaksi yhteiskäyttöiseksi korttelialueeksi AH-10 (pinta-ala 3447 m²). Lisäksi korttelialueelle tulee merkintä ET-1 (pinta-ala 114 m²) maanalaista kuilurakennusta varten.

Tonttien yhteenlasketuksi rakennusoikeudeksi muodostuu 28 130 k- m², eli noin e=3,4. Rakennusoikeus lisääntyy 23 176 k-m².

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8668 (päivätty 11.9.2017, tark. 27.11.2017) hyväksytään asetettavaksi nähtäville ja

esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Ulla Kampman ilmoitti esteellisyytensä. Esteellisuus todettiin hallintolain 27 §:n 5 kohdan perusteella. Kampman poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely

Projektiarkkitehti Aulikki Graf esitteli asian §:ssä 340 Ajankohtaiset asiat.

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Aulikki Graf, puh 040 800 7211, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ehdotusaineisto oli nähtävillä 14.12.2017 - 29.1.2018 ja yleisötilaisuus järjestettiin 19.12.2017 Keinupuistokeskuksessa. Lisäksi aineistoa lähetettiin osallisille kirjeitse. Aineistoon jätettiin 13 muistutusta eikä yhtään kommenttia.

Yhden osallisen mielestä kaavaehdotus näyttää hyvältä, mutta hän antaa palautetta Valtaraitin parantamiseksi. Yhdeksän osallisen mielestä suunniteltu rakentaminen on liian korkeata ja varjostaa liikaa ympäristön rakennuksia. Myös lentokentän aiheuttama melu pitäisi huomioida paremmin. Seitsemän osallisen mielestä pysäköintipaikkoja pitäisi pikemminkin lisätä kuin vähentää. Kaupunkikuvasta muistuttaa kolme osallista. Tasapuolisuuden puutteesta muistuttaa kaksi osallista. Yleisötilaisuuden ajankohdasta muistuttaa yksi osallinen.

Kaavoituksen vastine: Valtaraitin liikennemäärä on niin pieni, että kävelyn ja pyöräilyn silta sen yli ei ole perusteltu. Lentomeluvyöhyke ei ulotu tälle alueelle. Ympäristön rakennuskorkeudet vaihtelevat välillä 4-13 kerrosta. Rakentaminen on sovitettu olemassa olevaan ympäristöön ja suunnitelma on kaupungin linjausten mukainen tiivistämällä ja täydentämällä olemassa olevaa rakennetta.

Selostukseen tehdään muutoksia muistutusten johdosta; selostusta täydennetään. Muistutuksissa esiin tuodut seikat eivät aiheuta muutoksia asemakaavakarttaan.

Kaavaprosessin eri vaiheissa tulleet lausunnot, mielipiteet ja muistutukset on esitetty erillisessä palauteraportissa, joka on kaavaselostuksen liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Hyväksytään 11.9.2017 päivätty ja 27.11.2017 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8668 ja

esitetään se edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöksen jälkeen Ossi Aho jätti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan liitettäväksi.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Ossi Aho esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Tiedoksi

hakija, muistuttajat (13 kpl)

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)