Yhdyskuntalautakunta, kokous 6.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 45 Muistutus ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Hervanta, korttelit 7121, 7122, 7123 ja 7124, vaiheasemakaava nro 8697 

TRE:7613/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Asemakaavan muutos koskee:
Tampereen kaupungin Hervannan kaupunginosan kortteleita 7121-7124
Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Aulikki Graf.
Asemakaavan muutoksen kohteena ovat Hervannan pohjoisosassa sijaitsevat asuinkorttelit 7121, 7122, 7123 ja 7124. Kortteleista poistetaan merkintä LPA.  Kortteleissa on 5-8 -kerroksisia asuintaloja. Kortteleiden autopaikat sijoittuvat lähistöllä oleville pysäköintialueille, joita sijoittuu kortteleihin 7125, 7133, 7134 ja 7207. Kaava-alue sijaitsee noin 7 km kaupungin keskustasta kaakkoon.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Kaava-alue on osittain Tampereen kaupungin omistama ja sillä on voimassa 23.6.1982 vahvistettu asemakaava nro 5818.
Asuinkortteleiden 7121 - 7124 nykyisessä asemakaavassa on osa autopaikoista osoitettu korttelissa 7125 olevalle pysäköintialueelle (LPA). Vireillä olevalla asemakaavalla 8668 muutetaan korttelin 7125 asemakaavaa siten, että nykyinen pysäköintialue (LPA) rakennetaan asunnoille ja sosiaaliselle palvelulle. Muutoksen myötä maantasopysäköinti poistuu korvautuen rakenteellisena pysäköintinä uudisrakennuksien alakerroksissa. Tämän vuoksi muutetaan asemakaavalla 8697 asuinkortteleiden 7121 - 7124 pysäköintimääräystä siten, että poistetaan viittaus korttelin 7125 LPA-alueeseen ja jätetään vain viittaus korttelinumeroon. Muilta osin kortteleiden voimassa oleva asemakaava määräyksineen säilytetään ennallaan.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 26.10.-16.11.2017 ja ne postitettiin osallisille.
Valmisteluaineistoon saatiin yksi mielipide ja kaksi kommenttia. Mielipiteessä vastustettiin Finnpark Oy:n tulemista pysäköinnin toimijaksi. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan asemakaava 8697 vastaa hyvin vaiheittaiselle asemakaavalle asetettuja vaatimuksia. ”Kaava-asiakirjojen luettavuuden kannalta olisi suositeltavaa, että myös niiden kaavamerkintöjen, jotka vaiheittaisen asemakaavan alueella jäävät voimaan, määräykset esitetään kaavakartalla.”
Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa.
Kaavoituksen vastine: Kaavakarttaan ja selostukseen lisätään lauseet: 23.6.1982 vahvistettua asemakaavaa nro 5818 muutetaan autopaikkamääräyksen osalta. Muilta osin asemakaava nro 5818 jää voimaan.

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Kaavamuutos on tekninen muutos. Kaava-alueen asuinkortteleiden pysäköinti sijoittuu kortteleissa 7125, 7133, 7134 ja 7207 oleville pysäköintialueille (LPA). Kaavamuutoksen nro 8668 myötä LPA-merkintä poistuu korttelista 7125. 23.6.1982 vahvistettua asemakaavaa nro 5818 muutetaan autopaikkamääräyksen osalta. Muilta osin asemakaava nro 5818 jää voimaan.

ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Asemakaavamuutokset toteutuvat kaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi.

Kiinteistötoimella ei ole kaavaehdotukseen huomauttamista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Hyväksytään asemakaavaehdotus nro 8697 (päivätty 26.10.2017, tark. 27.11.2017) asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Ulla Kampman ilmoitti esteellisyytensä. Esteellisuus todettiin hallintolain 27 §:n 5 kohdan perusteella. Kampman poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely

Projektiarkkitehti Aulikki Graf esitteli asian §:ssä 340 Ajankohtaiset asiat.

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Aulikki Graf, puh. 040 800 7211, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ehdotusvaiheessa saatiin yksi muistutus, jossa kysyttiin pysäköinnin järjestämisestä sekä rakennusaikana että rakentamisen jälkeen.

Hervannan autopaikoitus on aikanaan ratkaistu 1970-luvun suunnitteluperiaatteiden mukaisesti keskitettyjen laajojen pysäköintialueiden avulla. Autojen määrän lisääntyminen yhdessä tuon ajan mitoitusperusteiden kanssa ovat niitä tekijöitä, jotka ovat johtaneet nykyisiin paikoitusongelmiin. Tavoitteena on nyt saada kaavamuutoksen yhteydessä alueen paikoitus nykyaikaiselle tasolle. Korttelia 7125 ympäröivien asuinrakennusten nykyisten rakennuslupien mukaiset velvoitepaikat on tarkoitus luovuttaa yhtiöille uudesta pysäköintilaitoksesta korttelissa 7125. Autopaikkoja on saatavilla riittävästi ja luovutukseen liittyvät sopimusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Rakennusaikainen pysäköinti tulee varmasti aiheuttamaan ongelmia, niitä ei ikävä kyllä voida täysin välttää. Paikoituksen tilapäisjärjestelyt suunnitellaan huolellisesti ja tämä yleinen rakentamiseen liittyvä poikkeustilanne on kuitenkin ohimenevä häiriö.

Selostukseen tehtiin muutos muistutuksen johdosta; selostusta täydennettiin.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Hyväksytään 26.10.2017 päivätty ja 27.11.2017 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8697.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöksen jälkeen Ossi Aho jätti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan liitettäväksi.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Ossi Aho esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

 

 

Tiedoksi

Hakija, muistuttaja (1 kpl), Pirkanmaan Ely-keskus, Jalo Tarja/tupa

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-aatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.