Yhdyskuntalautakunta, kokous 6.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 48 Poikkeamishakemus kiinteistölle 837-118-9901-0, Ratapihankatu 54 

TRE:459/10.03.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 040 806 3284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Hakijan selvitys:
”Kannelle rakennetaan Kansi & Areena-hankkeen monitoimiareena (48 000 kem2).  Rakentaminen toteutetaan arkkitehti Daniel Libeskindin toimiston laatiman konseptisuunnitelman mukaan. Areena tulee rakennuslupavaiheeseen keväällä 2018.
Nyt haetaan poikkeamaa areenan rakenteiden sijoittamiseen vähäiseltä osin Ratapihankadun katualueelle (837–118-9901-0). Katualueelle ulottuvat seuraavat rakenteet: kansirakenteen pilareita ja osa hissistä ja porrashuoneesta oheisten liitekuvien mukaisesti. Hissien ja porrashuoneiden sijoittaminen tontille ilman ylityksiä ei ole mahdollista tontin kapeuden takia, sillä tontti sijoittuu Ratapihankadun katualueen ja Jyväskylän radan väliin. Pilarit puolestaan tarvitaan mm. mahdollistamaan Libeskindin suunnitelmien mukainen areenan muodonanto ja kannen kannatus Ratapihankadun puolella.

Ylitys on nykyisissä luonnoksissa n. 27 m2. Myöhemmin saattaa tulla lisää ylityksiä suunnittelun edetessä mm. hissitoimittajien kautta, rakennepaksuuksien tarkentuessa ja Libeskindin julkisivusuunnittelun tarkentumisen myötä, maksimissaan ylitys voisi olla noin 35–40 m2.  Kokonaispinta-alasta laskien ylitykset ovat siis suurimmillaankin vain vajaan promillen luokkaa. Poikkeamispäätöstä haetaan nyt pohjapiirroksessa rajatulle alueelle, mutta ylityksiä tulee tehtäväksi ainoastaan tarpeen mukaan. Laaja kokonaisuus huomioon ottaen ylitykset ovat joka tapauksessa vähäisiä, erityisesti koska vastaavalle alueelle tulevat ulokkeet ovat kaavassa jo sallittuja”.

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot kaupunkikuva-arkkitehdilta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Liikennevirastolta, Kuntatekniikka ja liikenne-yksiköltä ja Ympäristönsuojelulta, joilla ei ollut hankkeesta huomautettavaa.

Pelastuslaitos toteaa lausunnossaan, että jatkosuunnittelussa on huolehdittava siitä, että poistuminen porrashuoneista voi tapahtua turvalliselle paikalle liikenteen aiheuttamatta vaaraa poistuville ihmisille.

Poikkeaminen 1: Rakennusala
Katualueelle, jolle vähäiset ylitykset sijoittuvat, ei ole osoitettu rakennusalaa.

Asemakaavoitus:
Kansirakenteen pilareita ja osa hissistä sekä porrashuoneesta ylittävät nykyisen tonttirajan sijoittuen katualueelle. Tontin kapeuden takia Areenan joidenkin rakenteiden sijoittaminen katualueelle on tarpeellista tarkentuneiden suunnitelmien myötä. Ylitykset ovat pieniä verrattuna suunnitelman laajuuteen, eivätkä esim. naapuruston tai kaupunkikuvan kannalta merkityksellisiä.

Areenan osalta rakennusalan ylitys johtuu tarkentuneista suunnitelmista. Areenasta on haluttu luoda kansainvälisen tason huipputapahtumakeskus, johon liittyvät liiketilat rakennuksen 2 alimmissa kerroksissa tehostavat sen toimintaa. Muutos on viety osaksi Studio Daniel Libeskindin laatimaa kokonaissuunnitelmaa.

Katualueesta on tekeillä hankkeen puolesta myös katusuunnitelma, jota on käyty läpi yhdessä Tampereen kaupungin katuyksikön kanssa. Nyt poikkeamana haettavat rakenteet eivät häiritse kadun käyttöä tai katusuunnitelman toteuttamista.

Poikkeaminen 2: Rakennusoikeus
Katualueelle, jolle em. tilat sijoittuvat, ei ole osoitettu rakennusoikeutta.
  
Asemakaavoitus:
Kansirakenteen pilareita ja osa hissistä sekä porrashuoneesta ylittävät nykyisen tonttirajan sijoittuen katualueelle. Tontin kapeuden takia Areenan joidenkin rakenteiden sijoittaminen katualueelle on tarpeellista tarkentuneiden suunnitelmien myötä. Ylitykset ovat pieniä verrattuna suunnitelman laajuuteen, eivätkä esim. naapuruston tai kaupunkikuvan kannalta merkityksellisiä.

Areenan osalta rakennusalan ylitys johtuu tarkentuneista suunnitelmista. Areenasta on haluttu luoda kansainvälisen tason huipputapahtumakeskus, johon liittyvät liiketilat rakennuksen 2 alimmissa kerroksissa tehostavat sen toimintaa. Muutos on viety osaksi Studio Daniel Libeskindin laatimaa kokonaissuunnitelmaa.
Katualueesta on tekeillä hankkeen puolesta myös katusuunnitelma, jota on käyty läpi yhdessä Tampereen kaupungin katuyksikön kanssa. Nyt poikkeamana haettavat rakenteet eivät häiritse kadun käyttöä tai katusuunnitelman toteuttamista.

Poikkeaminen 3: Käyttötarkoitus
Alueen käyttötarkoitus on katualue.

Asemakaavoitus:
Kansirakenteen pilareita ja osa hissistä sekä porrashuoneesta ylittävät nykyisen tonttirajan sijoittuen katualueelle. Tontin kapeuden takia Areenan joidenkin rakenteiden sijoittaminen katualueelle on tarpeellista tarkentuneiden suunnitelmien myötä. Ylitykset ovat pieniä verrattuna suunnitelman laajuuteen, eivätkä esim. naapuruston tai kaupunkikuvan kannalta merkityksellisiä.

Areenan osalta rakennusalan ylitys johtuu tarkentuneista suunnitelmista. Areenasta on haluttu luoda kansainvälisen tason huipputapahtumakeskus, johon liittyvät liiketilat rakennuksen 2 alimmissa kerroksissa tehostavat sen toimintaa. Muutos on viety osaksi Studio Daniel Libeskindin laatimaa kokonaissuunnitelmaa.

Katualueesta on tekeillä hankkeen puolesta myös katusuunnitelma, jota on käyty läpi yhdessä Tampereen kaupungin katuyksikön kanssa. Nyt poikkeamana haettavat rakenteet eivät häiritse kadun käyttöä tai katusuunnitelman toteuttamista.

Poikkeaminen rakennusalasta, rakennusoikeudesta ja käyttötarkoituksesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia yritystalouteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Myönnetään kiinteistölle 837-118-9901-0 lupa saada poiketa rakennusalasta, rakennusoikeudesta ja käyttötarkoituksesta monitoimiareenan rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti XVIII kaupunginosassa osoitteessa Ratapihankatu 54.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.