Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 292 Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelma 

TRE:5917/10.03.04/2019

Valmistelija

  • Koski Timo, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Timo Koski, puh. 050 345 7568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suunnittelualue käsittää vuonna 2015 vahvistetun asemakaavan mukaisen Kaukaniemen lähivirkistysalueen, joka on pinta-alaltaan noin 9 ha ja sijaitsee Kaukajärven pohjoisrannalla. Kulttuurivaikutus yhdessä luonnonolosuhteiden kanssa on tehnyt Kaukaniemestä niin historiallisesti, luontoarvoiltaan kuin virkistysmahdollisuuksiltaan kiinnostavan. Alueella on tärkeä rooli Vehmaisten kaupunginosan suurena yhtenäisenä viheralueena.

Kaukaniemessä on sijainnut Kaukajärven kartano, joka eli kukoistuskauttaan 1900-luvun alusta vuoteen 1940. Kartanon komea päärakennus ja sitä ympäröinyt kartanopuisto avautuivat Kaukajärven maisemiin ja kartanon toimintaa ylläpidettiin väenpihan lukuisissa talousrakennuksissa. Kaukaniemi ympäristöineen oli pääosin avointa viljely- ja laidunmaata. Kartano puistoineen siirtyi Tampereen kaupungin omistukseen 1950-luvulla, minkä jälkeen siellä harjoitettiin taimisto- ja teollisuustoimintaa. Kaupallinen toiminta päättyi 1970-luvulla ja rakennukset purettiin.

Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on Kaukaniemen kehittäminen lähivirkistysalueena asemakaavan mukaan ja alueen saaminen hoidon piiriin siten, että kohteen merkittävät luontoarvot ja kulttuurihistorialliset ominaispiirteet säilytetään ja niiden merkitystä vahvistetaan. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa alueen turvallinen virkistyskäyttö.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellään Kaukaniemen kehittämisen päälinjaukset huomioiden luontoarvot, maisemahistoria, maisemarakenne sekä liittyminen ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen. Suunnitelmassa esitetään toimenpide-ehdotukset virkistyspalveluiden kehittämiseksi, maisemakuvallisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä alueen turvallisuuden parantamiseksi.

Suunnitelman avulla voidaan ennakoida ja ohjelmoida viheralueella tehtävät kunnostus- ja uudistustoimenpiteet seuraavan noin kymmenen vuoden ajaksi. Työ sisältää maisemahistorian ja maisemallisten taustojen osion, kuvauksen alueen maankäyttöä ohjaavista yleis- ja asemakaavasta, selvitykset suunnittelualueen nykytilasta, yleissuunnitelman selostuksen ja tavoitetilakartan, valaistuksen periaatteet, hoitoluokituksen sekä kuviokohtaiset toimenpidekortit.

Toimenpidekuvioita on 15 kappaletta. Niissä on kuvailtu kuvion nykytila, arvot ja ongelmat, määritelty kuviokohtaisesti ekologiset, maisemalliset ja maankäytölliset tavoitteet sekä esitetty välittömät kunnostus- ja hoitotoimenpiteet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hoito- ja kehittämistoimenpiteet on esitetty kartalla sekä viheralueiden hoitotapataulukossa, johon on koottu hoitotoimenpiteet ajoituksineen.

Kehittämis- ja hoitotoimenpiteiden osalta Kaukaniemen suunnittelualueen käsittely vaihettuu keskiosan käyttöviheralueista ja avoimena tai puoliavoimena hoidetuista niityistä metsäisiin reuna-alueisiin ja rantavyöhykkeeseen. Puiston ydinalue – entinen kartanopuisto sekä väenpiha – kunnostetaan avoimeksi puistoalueeksi vanhan kartanopuiston hengessä. Kaukaniemen historiallisia arvoja kunnioitetaan ja niitä palautetaan mahdollisuuksien mukaan. Kartanohistoriaa tuodaan esille palauttamalla vanhoja käytävälinjauksia sekä kunnostamalla rakennusten perustuksia oleskelupaikoiksi. Kaukajärvelle avautuneita näkymiä sekä alueen sisäisiä näkymiä palautetaan luontoarvot huomioiden. Opastuksella välitetään tietoa Kaukaniemen historiallisista arvoista ja luontoarvoista alueen käyttäjille.

Kaukaniemi on Tampereen luonnonsuojeluohjelmassa mainittu arvokas luontokohde. Avainbiotooppeihin luettavia elinympäristöjä ovat rehevä tihkupinta Kaukajärven rantavyöhykkeellä sekä Sonnivuoren kallioniitty. Kaukaniemi on arvokasta kasvi-, hyönteis- ja lintualuetta sekä liito-oravan elinympäristöä. Lisäksi Kaukaniemessä on pistemäinen, erittäin uhanalaisen (EN) ja erityisesti suojeltavan keltajänönkorvan (Otidea minor) esiintymä.

Nykyiset luontoarvot huomioidaan ja niitä heikentävät vaikutukset pyritään minimoimaan, jolloin taataan alueen eliöstön elinympäristöjen säilyminen. Luontoarvoja monipuolistetaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä perustettavien puolikulttuuribiotooppien kautta.

Ylläpidettäviä ja kehitettäviä virkistyspalveluja ovat näköalapaikka, maisemaniityt, palstaviljely, matonpesupaikka, puurakenteiset portaat ja oleskelutasot sekä reittien varrelle ja oleskelupaikoille asennettavat penkit.

Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos on ollut nähtävillä ja kommentoitavissa kaupungin Internet-sivuilla 28.11. – 16.12.2018. Suunnitelmasta pidettiin yleisötilaisuus K-Market Vehmaisen aulassa 28.11.2018. Yleisötilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta annettiin 11 palautetta, jotka koskivat muun muassa hoidon tasoa, reittejä, alueelle osoitettuja toimintoja, kasvillisuuden poistoja sekä valaistusta. Palautteen perusteella reittien leveydet tarkistettiin, rantavyöhykkeelle lisättiin kunnostettava polkuyhteys, A2-hoitoluokitus muutettiin B3-hoitoluokkaan, suunnitelmassa esitettyjä toimintoja sekä valaistavia alueita vähennettiin, koivukujan päähän lisättiin varaus pysäköintialueelle ja viheralueen sisääntuloreiteille lisättiin ajoesteet. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista on käyty kaksi neuvottelua Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa ja alueelta tehtiin uusi liito-oravainventointi keväällä 2019. Inventoinnissa selvitettiin liito-oravalle soveltuvat pesäpuut. ELY-keskuksen ohjeet sekä vuoden 2019 inventointi on huomioitu hoito- ja käyttösuunnitelmassa.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa toteutetaan vaiheittain talousarvion puitteissa. Vuoden 2019 talousarviossa hankkeeseen on varattu viheralueiden osalta 100.000 euroa. Vuonna 2019 esitetään toteutettavaksi valaistavaksi esitettyjen käytävien kunnostusta sekä niiden valaistus.

Tavoitteellisia toimenpiteitä seuraavalle viisivuotiskaudelle ovat:

- Käsityönä tehtävä jätealueiden puhdistaminen
- Vaarallisten puiden poistaminen
- Niittyalueiden avaaminen ja kunnostus sekä pienpuuston poistaminen
- Näkymälinjojen avaaminen
- Kartanonaikaisten rakenteiden kunnostus
- Valaistujen käytävien kunnostus ja rakentaminen
- Haitallisten vieraslajien torjunta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytään ohjeellisena.

Investointeja vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen vuosisuunnitelmien yhteydessä.

Vuodelle 2019 esitetyt toimenpiteet voidaan toteuttaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavasti muutettuna:

Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytään ohjeellisena.

Investointeja vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen vuosisuunnitelmien yhteydessä.

Vuodelle 2019 esitetyt toimenpiteet voidaan toteuttaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Tampereen kaupungin vastauksessa Minna Minkkisen valtuustoaloitteeseen 20.8.2018 todetaan grillipaikoista olevan myönteisiä kokemuksia ja linjataan grillipaikkojen toteuttamisen periaatteita.

Suunnitelmaa muutetaan niin, että Kaukaniemen alueelle toteutetaan tulenteko- ja grillauspaikka sopivaan ja turvalliseen paikkaan. Grillipaikan sijoittamisessa ja suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin aiemmin linjaamia periaatteita. Alueella asuu mm. paljon lapsiperheitä, joille tämä mahdollisuus parantaisi entisestään alueen ympärivuotisia ulkoilu- ja virkistyskäytön mahdollisuuksia. Tulentekopaikka palvelisi myös läheisen koulun ja päiväkodin tarpeita ja retkiä. Luvallisella ja turvallisella tulentekopaikalla voitaisiin osaltaan hillitä myös alueella esiintyvää luvatonta tulentekoa.

Kokouskäsittely

Matti Järvinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Erik Lydén teki seuraavan muutosehdotuksen:

Tampereen kaupungin vastauksessa Minna Minkkisen valtuustoaloitteeseen 20.8.2018 todetaan grillipaikoista olevan myönteisiä kokemuksia ja linjataan grillipaikkojen toteuttamisen periaatteita.

Suunnitelmaa muutetaan niin, että Kaukaniemen alueelle toteutetaan tulenteko- ja grillauspaikka sopivaan ja turvalliseen paikkaan. Grillipaikan sijoittamisessa ja suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin aiemmin linjaamia periaatteita. Alueella asuu mm. paljon lapsiperheitä, joille tämä mahdollisuus parantaisi entisestään alueen ympärivuotisia ulkoilu- ja virkistyskäytön mahdollisuuksia. Tulentekopaikka palvelisi myös läheisen koulun ja päiväkodin tarpeita ja retkiä. Luvallisella ja turvallisella tulentekopaikalla voitaisiin osaltaan hillitä myös alueella esiintyvää luvatonta tulentekoa.

Katja Nisumaa-Saarela ja ja Jouni Sirén kannattivat Lydénin ehdotusta.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Matti Höyssä ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ehdotusta kannatti Antti Suonvieri.

Koska oli tehty kannatettu pöydällepanoehdotus jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, puheenjohtaja totesi, että ehdotuksesta on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan kättennostoäänestyksillä suoritettavan äänestysesityksen:

Asian jättäminen pöydälle = JAA

Asian käsittelyn jatkaminen = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestystulos:
JAA eli asian jättäminen pöydälle 4 ääntä (Sirniö, Höyssä, Suonvieri, Kallio-Kokko)

EI eli asian käsittelyn jatkaminen 6 ääntä (Harmaala, Kampman, Lydén, Nisuma-Saarela, Sirén, Rajala)

Tyhjää 1 ääni (Penny)

Puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkamisen voittaneen äänin 6 - 4, 1 tyhjä, poissa 2.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Koska oli tehty kannatettu muutosehdotus jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, puheenjohtaja totesi, että ehdotuksesta on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan kättennostoäänestyksillä suoritettavan äänestysesityksen:

Esittelijän päätösehdotus = JAA

Lydénin muutosehdotus = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestystulos:
JAA eli esittelijän päätösehdotus 3 ääntä (Höyssä, Suonvieri, Kallio-Kokko)

EI eli Lydénin muutosehdotus 8 ääntä (Sirniö, Harmaala, Kampman, Lydén, Nisuma-Saarela, Sirén, Rajala, Penny)

Puheenjohtaja totesi muutosehdotuksen tulleen hyväksytyksi äänin 8 - 3, poissa 2.

Tiedoksi

palautteen antajat 11 kpl, Näkymä Oy/ Matti Liski, Katri Laihosalo, Kreetta Lesell, Maarit Voimanen, Timo Koski, Petri Kujala, Janne Syrjä, Milja Nuuttila, Tarja Nikupaavo-Oksanen, Lea Johansson, Anne E. Järvinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.