Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.9.2020

§ 227 Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta koskien kiinteistöä 837-060-5853-0008 

TRE:4177/02.04.03/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Åkerman Maria, Vesihuoltoinsinööri, Maria.Akerman@tampere.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimuksessa viitataan hulevesimaksusta tehtyyn muistutukseen ja kyseenalaistetaan, katsotaanko tontilla olevan irtaimen omaisuuden omistaja laissa mainituksi ja tarkoitetuksi "kiinteistön omistajaksi tai haltijaksi". Tämän lisäksi esitetään, että hulevesimaksua tulisi maankäyttö- ja rakennuslain mukaan periä ensisijaisesti kiinteistön omistajalta eikä haltijalta.

Oikaisuvaatimuksen johdosta todetaan, että maankäyttö- ja rakennuslain 103 n §:n mukaan kunta voi periä hulevesimaksun kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Oikaisuvaatimuksen tekijä hallitsee tonttia vuokrasopimuksen perusteella. Yhdyskuntalautakunta on siirtänyt hulevesimaksua koskevia muistutuksia koskevan päätösvallan suunnittelupäällikölle. Tätä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelee yhdyskuntalautakunta.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään vielä, että kattopinta-ala tulisi laskea kasvillisuuspeitteiseksi pinta-alaksi, sillä kattovedet imeytetään tontilla. Näin ei kuitenkaan voida hulevesitaksan mukaan toimia, eikä kiinteistön kasvillisuuspeitteinen pinta-ala täytä 40 prosenttia kiinteistön pinta-alasta, joka on huojennuksen edellytyksenä.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kiinteistö on sijoitettu virheellisesti maksuluokkaan 5, sillä kiinteistöllä ei ole teollisuustoimintaa vaan urheiluhalli. Asianosainen vaatii ensisijaisesti, että hulevesimaksu tulisi poistaa tai toissijaisesti maksua tulisi alentaa oleellisesti. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että urheiluhallin maksuluokan tulisi olla maksuluokka 3. Tämän lisäksi asianosainen esittää, että maksu ei ole tasapuolinen eikä kohtuullinen.

Kiinteistön maksuluokaksi on määräytynyt maksuluokka 5 kiinteistön asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen perusteella.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta on 17.4.2018 § 67 määritellyt hulevesijärjestelmän vaikutusalueeksi Tampereen kantakaupungin asemakaavoitetun alueen lukuun ottamatta ranta-asemakaava-alueet ja Polson asemakaava-alueet. Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n §:n mukaan hulevesimaksu peritään hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevilta kiinteistöiltä. Maksu peritään kiinteistön sijainnin, ei mahdollisten liitosten perusteella. Kiinteistö 837-060-5853-0008  sijaitsee asemakaava-alueella ja kuuluu siten Tampereen kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen. Kiinteistön 837-060-5853-0008 hulevesimaksu on muodostunut hulevesitaksan mukaisesti.

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Ossi Aho ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Matti Höyssä kannatti Ahon ehdotusta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti pöydällepanoehdotuksen.

Valmistelija

  • Åkerman Maria, Vesihuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman, p. 040 801 6946, maria.akerman@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jätettiin pöydälle 25.8.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, Pekka Heinonen, Heidi Ruonala, Timo Koski, Maria Åkerman

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.