Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.9.2020

§ 226 Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta koskien kiinteistöä 837-225-2046-0019 

TRE:3724/02.04.03/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Åkerman Maria, Vesihuoltoinsinööri, Maria.Akerman@tampere.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimus koskee kiinteistön 837-225-2046-0019 vuoden 2019 hulevesimaksusta annettua viranhaltijapäätöstä. Viranhaltijapäätöksen mukaan kiinteistöä 837-225-2046-0019 ei vapauteta hulevesimaksusta.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan hulevesimaksusta vapauttamista, koska kiinteistöllä ei ole liitosta hulevesijärjestelmään. Lisäksi asianosainen esittää, että päätös hulevesimaksua koskevasta muistutuksesta on syntynyt virheellisesti, koska päätöksen on tehnyt viranhaltija eikä yhdyskuntalautakunta. Asianosainen esittää myös tyytymättömyytensä siihen, että viranhaltijapäätöksessä vapautushakemukseksi nimetystä asiakirjasta on käytetty käsitettä muistutus, eikä toimitetussa viranhaltijapäätöksessä ole viranhaltijan käsin kirjoittamaa allekirjoitusta.

Oikaisuvaatimuksen johdosta todetaan, että yhdyskuntalautakunta on siirtänyt hulevesimaksua koskevia muistutuksia koskevan päätösvallan suunnittelupäällikölle. Tätä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelee yhdyskuntalautakunta. Maankäyttö- ja rakennuslain 103 §:n mukaan hulevesimaksusta on oikeus tehdä muistutus, ja suunnittelupäällikön päätöksessä on siten käytetty kyseistä lainsäädännön mukaista käsitettä. Päätöksessä on muistutus-käsitteestä huolimatta käsitelty asianosaisen esitys hulevesimaksusta vapauttamisesta. Tampereen kaupunki käyttää sähköistä asiakirjanhallintaa, jolloin päätös on allekirjoitettu sähköisesti, ei käsin.

Hulevesimaksu perustuu vuonna 2014 uudistuneeseen hulevesien hallintaa koskevaan lainsäädäntöön (maankäyttö- ja rakennuslaki 13 a-luku). Tampereen kaupunki teki uudistuneen lainsäädännön edellyttämän päätöksen hulevesien hallinnan järjestämisestä ja rahoittamisesta 13.11.2017 § 307, jolloin Tampereen kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunkiympäristön palvelualue vastaa hulevesien hallinnan kokonaisuudesta, ja että hulevesien hallinnan kustannukset katetaan erikseen kerättävällä hulevesimaksulla.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta on 17.4.2018 § 67 määritellyt hulevesijärjestelmän vaikutusalueeksi Tampereen kantakaupungin asemakaavoitetun alueen lukuun ottamatta ranta-asemakaava-alueet ja Polson asemakaava-alue. Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n §:n mukaan hulevesimaksu peritään hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevilta kiinteistöiltä. Maksu peritään kiinteistön sijainnin, ei mahdollisten liitosten perusteella. Kiinteistö 837-225-2046-0019 sijaitsee asemakaava-alueella ja kuuluu siten Tampereen kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen. Kiinteistön 837-225-2046-0019 hulevesimaksu on muodostunut hulevesitaksan mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Oikaisuvaatimus hylätään

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Ossi Aho ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Matti Höyssä kannatti Ahon ehdotusta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti pöydällepanoehdotuksen.

Valmistelija

  • Åkerman Maria, Vesihuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman, puh. 040 801 6946, maria.akerman@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jätettiin pöydälle 25.8.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, Pekka Heinonen, Maria Åkerman, Timo Koski, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.