Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.9.2020

§ 225 Poikkeamishakemus kiinteistöille Pellervonkatu 20 a, b, c ja Pellervonpuisto, tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen 

TRE:4637/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa ja MRL 176 § 1 momentin säädöksestä, jonka mukaan tilapäinen rakennus voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan.

Olemassa oleva tilapäiset päiväkotirakennus ja varasto halutaan pysyttää paikallaan vielä vuoden ajan ennen kuin toiminta voidaan siirtää uuteen, tällä hetkellä rakenteilla olevaan päiväkotirakennukseen. Tilapäiset rakennukset ja päiväkodin toiminnot eivät sijoitu kaavan mukaisesti.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen

Tilapäinen rakennus saadaan pysyttää paikallaan enintään viisi vuotta. Tilapäisten päiväkotirakennuksen ja varaston määräaikainen lupa päättyy.

POIKKEAMINEN 2: Käyttötarkoitus

Asemakaavan mukaiselle asuinkerrostalojen korttelialueelle ja puistolle ei ole osoitettu käyttötarkoitusta päiväkodille. Puistoon ei ole osoitettu käyttötarkoitusta henkilökunnan parkkipaikoille ja päiväkodin huoltopihalle. Autopaikkojen korttelialueelle ei ole osoitettu käyttötarkoitusta päiväkodin leikkipihalle.

POIKKEAMINEN 3: Rakennusoikeus

Asemakaavan mukaiselle puistolle sekä asuinkerrostalojen ja julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueille ei ole osoitettu rakennusoikeutta hakemuksen mukaiselle päiväkotirakennukselle ja varastolle.

POIKKEAMINEN 4: Rakennusala

Asemakaavan mukaiselle puistolle sekä asuinkerrostalojen ja julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueille ei ole osoitettu rakennusalaa tilapäiselle päiväkotirakennukselle ja varastolle.

Asemakaavoitus:

Tilapäinen päiväkotirakennus sijaitsee alueella, joka on uudessa asemakaavassa jaettu puistoksi, asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi. Leikkipiha sijaitsee tällä hetkellä osittain alueella, joka asemakaavassa on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi. Kaksi henkilökunnan autopaikkaa sijaitsee kaavassa puistoksi osoitetulla alueella. 

Päiväkotirakennus ja varasto ovat tilapäisiä rakennuksia, jotka voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan. Lupaa on tarvetta jatkaa siihen asti, että tontille 842-13 valmistuu uusi päiväkoti.

Päiväkodin ja varaston sijoittuminen tonteille, joissa em. rakennuksille ei ole osoitettu käyttötarkoitusta, rakennusoikeutta tai rakennusalaa, ei aiheuta haittaa alueen muulle käytölle, sillä päiväkodin tilapäinen luonne on otettu huomioon alueen tulevassa rakentamisessa ja toteutusaikataulussa. Kyseessä on lyhytaikainen poikkeaminen ja tilanne alueella tulee muuttumaan asemakaavan mukaiseksi, kun uusi päiväkoti valmistuu vuoden kuluttua.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen yhden vuoden määräajaksi tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä, käyttötarkoituksesta, rakennusoikeudesta ja rakennusalasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Sijaintikartassa esitetään rakennuspaikan sijainti sekä lähialueen poikkeuslupatilanne. Rakennuspaikka rajautuu pohjoisessa Pellervonkatuun ja asuinkerrostalotonttiin, idässä rakenteilla olevaan päiväkotiin ja kouluun sekä etelässä ja lännessä Pellervonpuistoon. Lähialueelle on aiemmin myönnetty yksi poikkeamislupa.

Asemakaava: Asemakaavassa tilapäisen päiväkotirakennuksen, henkilökunnan autopaikkojen sekä leikkipihan alueelle on osoitettu asuinkerrostalojen, julkisten lähipalvelurakennusten ja autopaikkojen korttelialuetta sekä puistoa. Tilapäiselle päiväkodille ei ole osoitettu rakennusoikeutta eikä rakennusalaa.

Asemapiirustus: Päiväkotirakennus sijoittuu Pellervonkadusta etelään. Lasten leikkipihat sijoittuvat päiväkodin pohjoispuolelle. Päiväkodin huoltopiha sekä henkilökunnan pysäköintipaikat sijoittuvat päiväkodin länsipäätyyn ja kulku sinne tapahtuu erillistä väylää pitkin rakennuspaikan länsireunalla.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on Tampereen kaupunki.

Ympäristöselvitys: Liitteessä on valokuvia alueen nykytilasta, tilapäisestä päiväkotirakennuksesta, rakenteilla olevasta uudesta päiväkodista sekä päiväkodin piha-alueista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään yhden vuoden määräajaksi kiinteistöille 

837- 129-842-1 lupa saada poiketa tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä, käyttötarkoituksesta, rakennusoikeudesta ja rakennusalasta,

837- 129-842-13 lupa saada poiketa tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä, rakennusoikeudesta ja rakennusalasta,

837-129-842-14 lupa saada poiketa tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä, käyttötarkoituksesta, rakennusoikeudesta ja rakennusalasta,

837-129-842-15 lupa saada poiketa käyttötarkoituksesta

hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Kalevan kaupunginosassa, osoitteissa Pellervonkatu 20 a, Pellervonkatu 20 b, Pellervonkatu 20 c ja Pellervonpuisto.

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.