Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.9.2020

§ 219 Poikkeamishakemus tilalle Aleksinranta 837-708-1-425, Tiilitehtaantie, lomarakennuksen ja talousrakennusten rakentaminen 

TRE:4483/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa asemapiirroksen periaatteiden mukaan kerrosalaltaan 100 m2 suuruinen lomarakennus, 20 m2 suuruinen vierasmaja, 25 m2 suuruinen talousrakennus ja 25 m2 suuruinen saunarakennus 3,48 ha:n suuruiselle tilalle Aleksinranta 837-708-1-425.

POIKKEAMINEN

Alueella on voimassa ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistama Aitolahti-Teisko rantayleiskaava, jonka mukaan tila on osa matkailupalvelujen aluetta (RM).                                           

Poikkeamista haetaan rantayleiskaavan mukaisesta rakennusoikeudesta RM-alueella, jota ei kahden kiinteistön 837-708-1-190 ja 837-708-1-425 muodostamalle kohteelle ole merkitty. Muualla rantayleiskaavan alueella vastaava rakennusoikeus on merkitty yksiselitteisesti kerrosneliöissä.

Kiinteistörekisterin mukaan rakennuspaikan pinta-ala on 3,48 ha ja se on rekisteröity 16.12.2003. Hakija on 2.1.2004 päivätyn lainhuudon mukaan kiinteistön omistaja.

KUULEMINEN

Hakija on kuullut rajanaapureita. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta.

Hakija on antanut perusteluja hakemuksensa tueksi:

Hakemuksen tarkoittaman tilan käyttötarkoitus on osayleiskaavassa ´Matkailupalvelujen alue´. Haetaan poikkeamista kaavan määräyksestä rakentaa loma-asunto ja muodostaa näin uusi rakennuspaikka.

Perustelu: Alueella sijaitsi pieni lomakeskus, jonka toimija on siitä luopunut jo 1990-luvun alkupuolella. Tilan rakennettu osa on sen jälkeen myyty ja se on nykyään asuinkäytössä.

Kämmenniemen yleissuunnitelman visioissakin juuri tälle alueelle on kaavailtu asuinkäyttöä. Tämän vuoksi myös tämä hakijan ´asuinalueiden´ väliin jäävä tila liittyisi luontevasti samaan käyttöön ja täyttäisi samalla yhdenvertaisuuden periaatteen. Nykytilanteessakaan hanke ei haittaa kaavoittamista eikä ole kooltaan merkittävää.  

Yleiskaavoitus:                                      

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa kiinteistön rakentamiseen osoitettu alue sijoittuu maaseutualueelle.

Ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistamassa Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa kiinteistö on osa matkailupalvelujen aluetta (RM). 

Alueella on vireillä Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava, jonka luonnos oli nähtävillä keväällä 2019. Luonnoksessa kiinteistö on merkitty ensisijaisesti asemakaavoitettavaksi alueeksi.

Haettu kiinteistö on rakentamaton. RM-alueen toiselle kiinteistölle on rakennettu useita rakennuksia, yhteensä noin 770 m2.

Ottaen huomioon olemassa olevalle matkailupalvelujen alueelle aiotun hankkeen sekä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen voidaan todeta, että uudisrakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Poikkeamishakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen periaatteiden mukaan kerrosalaltaan 100 m2 suuruinen lomarakennus, 20 m2 suuruinen vierasmaja, 25 m2 suuruinen talousrakennus ja 25 m2 suuruinen saunarakennus 3,48 ha:n suuruiselle tilalle Aleksinranta 837-708-1-425 hyväksytään sillä edellytyksellä, että huomioidaan ympäristönsuojelun lausunnossa esitetyt seikat (liito-oravan/lepakkojen mahdolliset esiintymisalueet) rakennuslupaa haettaessa. Poikkeaminen rantayleiskaavan mukaisesta puuttuvasta rakennusoikeuden määrittelystä myönnetään. 

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.     

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelun lausunto.

Ympäristönsuojelu huomauttaa, että ympäristönsuojeluyksiköllä ei ole tiedossa luontoselvityksiä rakennettavalta alueelta. Nyt ollaan ottamassa entuudestaan metsäistä aluetta rakentamiselle. Kiinteistöön kytkeytyneellä metsäalueella on noin 300 metrin etäisyydellä todettu liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä, samoin myös arvokas lepakkoalue. Täten liito-oravan ja/tai lepakkojen esiintymistä alueella ei voida kokonaan poissulkea. Ennen puiden poistamista ja rakennusluvan myöntämistä on selvitettävä alueen luontoarvot erityisesti liito-oravan ja lepakoiden osalta. Liito-oravan sekä lepakkojen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla (1096/1996, 49 § 1 mom) kielletty. Selvityksen laatijan tulee olla tehtävään pätevöitynyt. Mikäli lisääntymis- ja levähdyspaikkoja havaitaan, tulee jatkotoimenpiteistä neuvotella Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.