Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.9.2020

§ 221 Poikkeamishakemus tilalle Kassa 837-722-1-94, Kaitavedentie 1087, jakeluaseman rakentaminen 

TRE:4465/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa automaattisen polttonesteiden jakeluaseman rakentamiseksi asemapiirroksen mukaan 0,172 ha:n suuruisella tilalla Kassa 837-722-1-94.

POIKKEAMINEN

Alueella on voimassa ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistama Aitolahti-Teisko rantayleiskaava, jossa tila on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Jakeluaseman rakentaminen vaatii poikkeamisen rantayleiskaavasta.

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään saa vaikeuttaa luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Kiinteistörekisterin mukaan rakennuspaikan pinta-ala on 0,172 ha ja se on rekisteröity 23.2.1943. Hakija on 18.9.2003 päivätyn lainhuudon mukaan kiinteistön omistaja.

KUULEMINEN

Kaupunki on kuullut viran puolesta rajanaapureita. Yhden naapurin yhteystietoja ei ole saatavilla, joten hankkeesta tiedotettiin Aamulehden kuulutuksella 6.8.2020. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta.

Yleiskaavoitus:

Kohteelle on myönnetty poikkeuslupa ja rakennuslupa vuosina 2004 ja 2009 jakeluasematoiminnan jatkamiseksi viidellä vuodella. Viimeksi myönnetyn luvan voimassaolo on päättynyt vuonna 2015. Hanke käsitellään nyt uudisrakentamisena.                                           

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa tila sijoittuu maaseutualueelle sekä valtakunnallisesti arvokkaalle ja/tai maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (Viitapohjan kulttuurimaisema).

Ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistamassa Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa tila on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen sekä haja-asutuksen muodostaminen. Asutusta ei saa sijoittaa 200 m lähemmäksi rantaviivaa lukuun ottamatta talouskeskuksen yhteyteen kuuluvaa toista asuinrakennusta. Muun kuin maatalouden talousrakennukset on sijoitettava asunnon välittömään läheisyyteen.

Alueella on vireillä Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava, jonka luonnos oli nähtävillä keväällä 2019. Luonnoksessa alue on osoitettu palvelujen saavutettavuuden kannalta suotuisaksi alueeksi.

Ottaen huomioon jakeluaseman hyvä sijoittuminen palvelemaan pohjoista suuraluetta voidaan todeta, että poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Poikkeamishakemus koskien automaattisen polttonesteiden jakeluaseman rakentamista asemapiirroksen mukaan 0,172 ha:n suuruisella tilalla Kassa 837-722-1-94 myönnetään ja poikkeaminen rantayleiskaavasta hyväksytään. 

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelun sekä Pirkanmaan ely-keskuksen lausunnot.

Ympäristönsuojelu huomauttaa, että Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu on rekisteröinyt jakeluaseman ympäristönsuojelulain 116 § mukaisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 27.2.2019.

Jakeluaseman teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (314/2020). Ympäristönsuojeluyksikkö varmistaa jälkivalvonnalla, että jakeluasema noudattaa asetuksen vaatimuksia.

Kaitavedentie (tie nro 338) on yleinen tie, Pirkanmaan ely-keskus ei vastusta hanketta.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.