Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.9.2020

§ 220 Poikkeamishakemus tilalle Koivikko 837-707-3-8, Kuusniementie 292, rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutos ja asuinrakennuksen rakentaminen  

TRE:4685/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa asemapiirroksen periaatteiden mukaan asuinrakennus talousrakennuksineen siten, että kiinteistön kokonaiskerrosala tulee olemaan enintään 500 m2 noin 1,14 ha:n suuruisella tilalla Koivikko 837-707-3-8.

POIKKEAMINEN

Alueella on voimassa ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistama Aitolahti-Teisko rantayleiskaava, jonka mukaan tila on osa loma-asuntoaluetta (RA). Rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutos vaatii poikkeamista voimassa olevasta rantayleiskaavasta.

Käyttötarkoituksen muutoksen jälkeen rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla rakennusjärjestyksen 6 § määräyksen mukaan enintään 15 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 neliömetriä.

Asuntokäyttöön tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen, johon saa sijoittaa enintään kaksi asuntoa. Asuinrakennuksen lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa asumiseen liittyviä yksikerroksisia talousrakennuksia.                      

Kiinteistörekisterin mukaan rakennuspaikan pinta-ala on noin 1,14 ha ja se on rekisteröity 8.3.1927. Hakijat ovat 8.2.2020 päivätyn lainhuudon mukaan kiinteistön omistajia.

Rakentaminen vaatii poikkeamisen rakennusjärjestyksessä määrätystä rakennuksen etäisyysvaatimuksesta (7 §), jonka mukaan rakennuksen etäisyys toisen omistamasta maasta on oltava yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus, kuitenkin vähintään 5 metriä. Aiottu rakentaminen on esitetty länsirajaan kiinni.

KUULEMINEN

Hakija on kuullut rajanaapureita. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta. Hakija omistaa myös naapuritilan kiinteistön länsipuolelta.

Yleiskaavoitus:

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty lupa yhdyskuntalautakunnassa 9.6.2020 § 151 vastaavanlaiseen rakentamiseen. Tällöin oli kyse kerrosalaltaan 120 m2 suuruisen asuinrakennuksen rakentamisesta kellareineen (116 m2), 80 m2 suuruisen autokatoksen sekä kerrosalaltaan 25 m2 suuruisen talousrakennuksen rakentamisesta. Suunnitelmia muutettiin, ja nyt on kyse yksitasoisen asuinrakennuksen rakentamisesta.                                           

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa tila sijoittuu maaseutualueelle sekä valtakunnallisesti arvokkaalle ja/tai maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (Viitapohjan kulttuurimaisema).

Ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistamassa Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa tila on osa loma-asuntoaluetta (RA). Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, jonka kerrosala saa olla enintään 80 m2 sekä saunarakennuksen ja talousrakennuksen, joiden kummankin kerrosala saa olla enintään 25 m2. Lisäksi saa rakentaa kerrosalaltaan 40 m2 suuruisen vierasmajan.

Alueella on vireillä Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava, jonka luonnos oli nähtävillä keväällä 2019. Luonnoksessa alue on osoitettu palvelujen saavutettavuuden kannalta suotuisaksi alueeksi.

Hakija on toimittanut kansallisarkiston todistuksen kiinteistön aiemmasta käyttötarkoituksesta. Ruoveden kihlakunnan henkikirjoittajan arkistoon sisältyvien Teiskon kunnan henkikirjojen sekä Ruoveden tuomiokunnan Kurun ym. käräjäkunnan perunkirjan mukaan kiinteistö oli asuttuna ainakin vuodet 1929-1943.

Tilalle on rakennettuna 119 m2 suuruinen loma-asunto (puretaan), 25 m2 suuruinen talousrakennus, 17 m2 suuruinen rantasauna, 30 m2 suuruinen venevaja sekä 18 m2 suuruinen vaja (puretaan).

Tilalle on tarkoitus rakentaa asuinrakennus talousrakennuksineen siten, että kiinteistön käytetty kerrosala ei ylitä 500 m2.

Lähimmät päivittäispalvelut sijaitsevat noin 3 km etäisyydellä Kämmenniemessä (kauppa, koulu, päiväkoti). Paikallisbussi liikennöi Terälahdentien (noin 3 km) kautta Kämmenniemeen ja edelleen Tampereen keskustaan.

Ottaen huomioon todetun asumishistorian ja olemassa olevalle rakennuspaikalle aiotun hankkeen voidaan todeta, että käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.                                        

Käyttötarkoituksen muutos lomarakennuspaikasta vakituiseksi asuinpaikaksi sekä uudisrakentaminen on hyväksyttävissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Poikkeamishakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen periaatteiden mukaan asuinrakennus talousrakennuksineen siten, että kiinteistön kokonaiskerrosala tulee olemaan enintään 500 m2 noin 1,14 ha:n suuruisella tilalla Koivikko 837-707-3-8 hyväksytään sillä edellytyksellä, että huomioidaan arseeniriski vedenhankintaa suunniteltaessa. Käyttötarkoituksen muutos on hyväksyttävissä, joten poikkeaminen rantayleiskaavasta myönnetään. Poikkeaminen rakennusjärjestyksen mukaisesta rajaetäisyysvaatimuksesta hyväksytään. 

Tällä päätöksellä kiinteistölle aiemmin yhdyskuntalautakunnassa 9.6.2020 § 151 myönnetty lupa raukeaa.  

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.       

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelun lausunto aiemman vastaavan lupahakemuksen yhteydessä. Ympäristönsuojelu huomauttaa, että tila sijaitsee arseeniriskin alueella, mikä tulee ottaa huomioon vedenhankinnan osalta.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.