Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.9.2020

§ 222 Poikkeamishakemus tontille Hirvikatu 16, Tahmela, paritalon rakentaminen 

TRE:5103/10.03.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL § 53:n mukaisesta rakennuskiellosta sekä MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa. 

Tontille, jolla sijaitsee yksi asuinrakennus, rakennetaan toinen, kaksiasuntoinen asuinrakennus. Tontti on asetettu rakennuskieltoon 25.9.2020 asti. Sisäänkäyntikuistit sekä sisäpihalla sijaitseva pieni (10 m2) varastorakennus ylittävät rakennusalan.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Kahdelta naapurilta saatiin yhteensä kolme muistutusta. Muistutukset ovat hakemuksen liitteenä. Henkilötietoja sisältävien muistutusten verkkojulkisuutta on rajattu. Muistutukset näkyvät yhdyskuntalautakunnan jäsenille.

Naapurin nro 1 muistutuksissa otettiin kantaa mm. rakennuskiellosta ja rakennusalasta poikkeamiseen, suunnittelun ohjaamiseen, naapurien tiedottamisen tapaan, maastokatselmuksen tarpeellisuuteen, havainnekuviin, rajan läheisyyteen rakentamiseen, paloturvallisuuteen, näkymien menettämiseen, liikennemäärän kasvuun, rakennuksen sopivuuteen alueelle, naapuriasuntojen arvonlaskuun, rakennuksen korkeuteen ja pihajärjestelyihin.

Naapurin nro 2 muistutuksessa otettiin kantaa uudisrakennuksen sopeutumiseen ympäröivään rakennuskantaan, rakennuksen sijaintiin, rajalla sijaitsevan vaahteran säilymiseen, rakennusaikaiseen liikenteeseen sekä rajan tuntumaan istutetun kasvillisuuden poistamiseen.

Asemakaavoituksen vastine:

Rakentaminen rakennuskiellon aikana: 

Tontti on asetettu rakennuskieltoon 25.9.2020 asti asemakaavan laatimista varten. Tahmelan asemakaavan vireilletulon ajankohta ei ole tiedossa. Rakennuskiellon aikana halutaan välttää mm. Pispalan 1960-luvun rakennuskiellon aikaan saamat negatiiviset vaikutukset ja mahdollistaa rakennusten saneeraus, laajentaminen ja uudisrakentaminen poikkeusluvalla. Poikkeuslupaprosessissa hankkeiden suunnittelua (mm. runkosyvyys, kattokulma, julkisivumateriaali) ohjataan Pispalan uusien kaavojen ja niiden rakentamistapaohjeen hengen mukaisesti, mutta muutoin tulee noudattaa alueella voimassa olevaa asemakaavaa mm. rakennusoikeuden, rakennusalan ja kerrosluvun suhteen. Voimassa oleva asemakaava on lainvoimainen ja juridisesti sitova.

Naapurien tiedottaminen: 

Silloin, kun hakija itse hoitaa naapurien tiedottamisen, tulee se suorittaa asemapiirroksella, johon naapurit antavat allekirjoituksensa. Näin lupaviranomainen voi helposti varmistua siitä, että kaikki tarvittavat naapurit on kuultu. Silloin kun tiedottamisen hoitaa kaupunki, kuten tässä tapauksessa, allekirjoitettavaa asemapiirrosta ei tarvita, vaan riittää, että kaupunki lähettää kirjeen, jossa kerrotaan hankkeesta. Hankkeen suunnitelmat (mm. asemapiirros, julkisivut, leikkaus, havainnekuvia) on toimitettu naapureille. 

Katselmuksen järjestäminen: 

Maastokatselmus järjestettiin 29.5.2020. Tapaamisen muistiinpanot ovat asian liitteenä.

Rakennuksen koko ja soveltuminen ympäristöön: 

Uudisrakennus noudattaa Pispalan uusien asemakaavojen ja niihin liittyvän rakentamistapaohjeen periaatteita sekä tontilla voimassa olevaa asemakaavaa vähäisiä rakennusalan ylityksiä lukuun ottamatta. Tahmelan rakennuskanta on rakentunut usealla eri vuosikymmenellä ja rakennukset edustavat kunkin aikakauden rakennustapaa. Nyt suunniteltu uudisrakennus edustaa 2020-lukua ja Pispalan uusien kaavojen periaatteiden mukaan rakennusajankohta saa näkyä julkisivuissa. 

Voimassa olevassa asemakaavassa rakennuksissa ehdottomasti käytettävä kerrosluku on II. Tämän estämättä 25 % rakennuksen kerrosalasta voidaan rakentaa yksikerroksisena. Talousrakennukset saavat olla yksikerroksisia.

Lähiympäristössä on runsaasti useamman asunnon käsittäviä kaksikerroksisia rakennuksia, mm. rivitaloja, joten rakennus ei massaltaan merkittävästi poikkea alueen rakennuskannasta. Harjan koron osalta uudisrakennus on mm. naapuritaloyhtiön viereistä rakennusta jonkin verran korkeampi. Korkeusero johtuu mm. huonekorkeudesta, joka uudisrakennuksessa on 2,7 m ja naapuritaloissa n. 2,5 m sekä nykyisin vaaditusta yläpohjan eristepaksuudesta. Uudisrakennuksen kattokulma on rakentamistapaohjeen mukainen, 1:2 kun taas naapurissa kattokulma on loivempi kuin 1:3, mikä vaikuttaa myös rakennuksen harjakorkeuteen. Uudisrakennuksessa ei ole käytetty kaikkea tontilla jäljellä olevaa rakennusoikeutta.  

Rakennuksen sijainti: 

Rakennus sijoittuu päämassaltaan kokonaan tontilla voimassa olevan asemakaavan mukaiselle rakennusalalle. Sisäänkäyntikatosten osalta rakennusala ylittyy sisäpihan puolella 1,6 m. Rakennusalan ylitystä voidaan pitää vähäisenä, koska se koskee melko pientä pinta-alaa eikä aiheuta haittaa naapuritonttien käytölle. Ulkovarastot sijoittuvat kokonaan rakennusalan ulkopuolelle rajaten osan autopaikoista sisäänkäyntipihasta. Pienet piharakennukset ovat tyypillisiä Pispalassa ja Tahmelassa, joten rakennusalan ylitys myös varastojen osalta on katsottu mahdolliseksi. 

Pihavarastojen rakentaminen rakennusalan ulkopuolelle on mahdollista ilman poikkeamislupaa rakennusjärjestyksen perusteella: ”Vajat, rakennelmat ja laitteet kuten autosuojat, varastot, puutarhamajat, kasvihuoneet, grillikatokset, maakellarit, jätekatokset ja -aitaukset sekä muut vastaavat on sijoitettava omalle tontille ja siten, etteivät ne vaaranna paloturvallisuutta, aiheuta kohtuutonta haittaa naapurille tai asukkaille tai rumenna ympäristöä. Kiinteät rakennelmat ja laitteet on sijoitettava vähintään rakennelman tai laitteen korkeuden mukaisen mitan etäisyydelle naapuritontin rajasta. Rakennelman sijoittaminen edellä mainittua lähemmäksi edellyttää naapuritontin omistajan tai haltijan suostumusta.” Suunnitelman mukaan varasto sijoittuu kauemmaksi (n. 5-6 m) lähimmästä naapuritontin rajasta kuin mikä varaston korkeus on.  

Tontilla voimassa oleva asemakaava sallii rakentamisen kiinni rajaan. Koska rakennuksen etäisyydessä rajasta ei poiketa asemakaavasta, erillistä naapurin suostumusta suunnitelman mukaiseen rajaetäisyyteen ei tarvita. Tässä tapauksessa rakennus sijoittuu alle 4 m naapurin asuinrakennuksesta. Tämä on mahdollista sen takia, että naapurirakennuksen päädyssä ei rajalle päin ole asuinhuoneiden pääikkunoita (pääikkunoiden edessä tulee olla 8 m rakentamatonta tilaa). 

Rakennusten välinen etäisyys vaikuttaa uudisrakennukselta vaadittavaan palo-osastointiin. Palo-osastoinnin määräystenmukaisuus varmistetaan aina rakennuslupavaiheessa.

Rakentaminen on rakennusalan ylityksiä lukuun ottamatta tontilla voimassa olevan asemakaavan mukaista. Asemakaavassa tonttien keskelle on jätetty rakentamisesta vapaa alue, joka myös tässä suunnitelmassa pääpiirteittäin toteutuu. Tontille jää rakennusten ja pakollisten pihatoimintojen jälkeen jäljelle vielä istutettavaa piha-aluetta.  

Uudisrakennus saattaa peittää osasta asuntoja Pyhäjärvinäkymät. Asemakaavan toteuttamisesta ei voida katsoa aiheutuvan naapureille kohtuutonta haittaa järvinäkymien vähenemisen vuoksi. Oikeuskäytännön mukaan kaavan toteuttamisesta aiheutuvan muutoksen maisemakuvaan ja sen mahdollisen vaikutuksen kiinteistön arvoon ei ole katsottu olevan sellainen kohtuuton haitta, jota maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetaan.

Pihajärjestelyt ja liikennemärät: 

Suunnitelmassa tontille on osoitettu yksi autopaikka asuntoa kohden, yhteensä kolme autopaikkaa. Asemakaavan autopaikkavaatimus on 1 ap/150 k-m2. Käytetyn kerrosalan, 450 m2, mukaan tontille on rakennettava yhteensä kolme autopaikkaa. Asemakaavan autopaikkavaatimus täyttyy. 

Liikenneturvallisuuden takia on suotavaa, että auton mahtuu kääntämään tontilla, jolloin ei tarvitse peruuttaa kadulle. Asemapiirroksessa on esitetty autopaikat sekä kääntymisalueet. Naapuritonttia lähimpien autopaikkojen ja tontin rajan väliin jää istutettavaa aluetta n. 4-5 metriä. Kahden uuden asunnon aiheuttama liikennemäärä on varsin vähäinen. Kulku tontille tapahtuu Hirvikadun kautta, mikä ei aiheuta haittaa naapuritontin käytölle. Rakentamisen aikainen liikennöinti saattaa aiheuttaa mm. väliaikaista meluhaittaa.

Suunnitelmassa on esitetty tonttien rajalle pensasaita. Mahdollisesta rakenteellisesta aidasta naapurit voivat sopia keskenään.

Rakennusjärjestyksessä (36 §) todetaan mm., että tontille on rakennettava hulevesi-  ja perustusten kuivatusjärjestelmä, josta vedet on imeytettävä omalle tontille, jos maaperäolosuhteet sen sallivat eikä vesihuoltolaista muuta johdu. Hulevesien poisjohtaminen on suoritettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapurille tai kadun käyttäjille. 

Pihavalaistuksen osalta olosuhteet vastannevat tavanomaisia pientalotontin valaistusolosuhteita, mistä ei pitäisi aiheutua haittaa naapureille. 

Rajalla olevan ison vaahteran kohdalle ei Hirvikatu 16 tontille ole asemapiirroksessa osoitettu rakentamista tai kaivoja. Rakentamisen aikaisen liikennöinnin vaikutuksia vaahteran juuristoon on vaikea arvioida etukäteen. Rakennustyön mahdollistamiseksi saatetaan joutua karsimaan pihan nykyisiä istutuksia. 

POIKKEAMINEN 1: Rakennuskielto

Tontti on asetettu asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon 25.9.2020 asti.

POIKKEAMINEN 2: Rakennusala

Sisäänkäyntikatokset sekä pihavarastot ylittävät rakennusalan sisäpihan puolella.

Asemakaavoitus:

Tontille suunniteltu rakentaminen noudattaa Pispalan kaavoituksen I- ja II-vaiheiden asemakaavojen ja rakentamistapaohjeen periaatteita, joten poikkeamisluvan myöntäminen ei vaikeuta tulevaa kaavoitusta.

Asuinrakennuksen kaksi sisäänkäyntikatosta ylittävät rakennusalan rajan n. 1,6 m. Tontin keskelle rakennetaan 10 m2 suuruinen ulkovarasto, joka sijaitsee rakennusalan ulkopuolella, yli 5 m etäisyydellä naapuritonttien rajoista. Rakennusalan ylitykset sijoittuvat sisäpihan puolelle, jossa ne eivät vaikuta haitallisesti tontilla jo olevan asuinrakennuksen ulko-oleskelualueeseen tai naapuritonttien käyttöön ja niiden rakentamismahdollisuuksiin.

Asuinrakennuksen runkosyvyys poikkeaa Pispalan asemakaavoituksen II-vaiheen kaavojen rakentamistapaohjeesta osittain ensimmäisen kerroksen saunaosaston, jonne kuljetaan ulkokautta, osalta. Runkosyvyyden ylitystä on puollettu sillä, että kyseessä on pihasauna, joka toteutetaan kiinni rakennuksen runkoon. Alkuperäisen suunnitelman mukainen ratkaisu, jossa saunat sijoittuivat kiinni tontin luoteisrajaan, ei ollut mahdollista naapuritontin lisärakentamismahdollisuuksia heikentämättä. Rakennuksen runkosyvyys on voimassa olevan asemakaavan mukainen, kun rakennuksen päämassa sijoittuu kokonaan kaavan mukaiselle rakennusalalle.

Kiinteistön vettä läpäisemättömillä pinnoilla syntyvät hulevedet on ensisijaisesti imeytettävä tontilla. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, on vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä viivytettävä tontilla siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on 1,5 kuutiometriä jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden on tyhjennyttävä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä on oltava suunniteltu ylivuoto. Pihojen päällysteiden on oltava pääosin vettä läpäiseviä. Pihoilla ei sallita suuria päällystettyjä alueita. Asfaltti sallitaan vain auton säilytyspaikalla, kivituhka vain auton säilytyspaikalla ja kulkureiteillä.

Hakemuksen liitteenä olevassa pohjatutkimus ja perustamistapasuositus -asiakirjassa perustamistavoiksi on esitetty perustamista luonnontilaisen kuivakuorikerroksen varaan tai maanvaraisesti. Tontti sijaitsee lähellä paineellisen pohjaveden aluetta. Mikäli perustamistavassa päädytään paalutukseen, vaatii paaluttaminen perustusten paalutussuunnitelman sekä vaikutustenarvioinnin, jossa selvitetään, miten paalutus vaikuttaa mm. naapurikiinteistöihin. Selvityksestä ja vaikutustenarvioinnista tulee rakennuslupavaiheessa pyytää lausunto Pirkanmaan ELY-keskuksen vesilain valvonnalta. ELY-keskus arvioi, vaatiiko hanke vesilain mukaisen luvan vai ei.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen rakennuskiellosta ja rakennusalasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEIDEN KUVAUS:

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on asunto- ja liikerakennusten kortteli. Tonttitehokkuus on 0,50. Rakennusala sijoittuu Hirvikadun varteen, tontin etelärajalle ja sisäosaan siten, että tontin keskelle jää rakentamatonta aluetta samoin kuin tontin luoteisrajalle. Rakennuksissa käytettävä kerrosluku on kaksi, 25 % rakennuksen kerrosalasta ja talousrakennukset saa tehdä yksikerroksisiksi.

Asemapiirustus: Tontti sijaitsee Hirvikadun luoteispuolella ja tontilla on jo yksi asuinrakennus Hirvikadun varressa. Uudisrakennus sijoittuu tontin perälle. Molempia rakennuksia palveleva ajoyhteys on tontin eteläkulmassa. Uudisrakennuksen eteen tulee kaksi autopaikkaa, varastorakennus sekä tilaa istutuksille. Uusien asuntojen ulko-oleskelutilat tulevat takapihalle. Tontilla käytetty kerrosala on yhteensä 450 m2. Rakennusoikeutta jää jäljelle 55 k-m2.

Asiakooste: Liitteessä kerrotaan tontin ja rakennushankkeen perustiedot.

Havainnekuvat 1 ja 2: Kuvissa on esitetty uudisrakennus Hirvikadun suunnasta katsoen sekä uudisrakennuksen takapihalta katsoen.

Julkisivut: Uudisrakennus on kaksikerroksinen paritalo, jonka julkisivumateriaali on vaalea puupanelointi ja tehosteet ovat tummanharmaata puuta. Vesikattomateriaali on tummanharmaa peltikate. Sisäpihan puolella ovat asuntojen sisäänkäyntikuistit ja toisessa kerroksessa on ranskalainen parveke. Rakennuksen toisella, asuntopihojen puolella maantasossa sijaitsevat rakennuksessa kiinni olevat pihasaunat sekä niiden jatkeena olevat, noin kaksi metriä syvät katokset sekä niitä hieman laajemmat terassit.

Katujulkisivut: Kuvassa on esitetty näkymä Hirvikadulta siten, että siinä näkyvät osoitteiden Hirvikatu 14, 16 ja 18 kadun varressa sijaitsevat asuinrakennukset sekä suunniteltu uudisrakennus, joka näkyy Hirvikatu 16 vanhan asuinrakennuksen takana. Kadulta katsoen uudisrakennus jää puuston taakse sekä on harjakorkeudeltaan hieman matalampi kuin Hirvikatu 16 vanha asuinrakennus. 

Lausunto kaupunkikuva-arkkitehti nro 1: Kaupunkikuva-arkkitehdin lausunto vuodelta 2019.

Lausunto kaupunkikuva-arkkitehti nro 2: Kaupunkikuva-arkkitehdin lausunto vuodelta 2020.

Lausunto maakuntamuseo: Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto

Lausunto pelastuslaitos: Pelastuslaitoksen lausunto

Lausunto Viheralueet ja hulevedet: Viheralueet- ja hulevedet-yksikön lausunto.

Leikkaus: Liitteessä on esitetty rakennuksen poikkileikkauskuva saunan pukuhuoneen ja eteisen kohdalta.  Maanpinnan korkeusasema on sisäänkäynnin kohdalla +89,300, vesikaton ja julkisivun leikkauskohdan korkeusasema on +96,020 sekä harjan korkeusasema on +98,700. Asuinrakennuksen kattokulma on 1:2. Pihavaraston vesikaton ylin korkeusasema on +92,420.

Maastokatselmuksen muistiinpanot: Muistiinpanoissa on esitetty ne asiat, jotka tulivat esiin 29.5.2020 järjestetyssä maastokatselmuksessa.

Muistutukset 1, 2 ja 3: Naapureilta saadut muistutukset.

Pohjapiirustus 1. kerros: Asuinrakennuksessa on kaksi samanlaista asuntoa, joissa on neljä asuinhuonetta, keittiö, sauna ja parvi. Huoneistoalaltaan asunnot ovat 119,5 m2 suuruisia. Ensimmäisessä kerroksessa on eteinen, yhdistetty keittiö ja olohuone sekä kodinhoitohuone ja wc. Lisäksi molempiin asuntoihin kuuluu asuinrakennuksessa kiinni oleva saunaosasto, johon kuljetaan ulkokautta. Olohuoneen ja saunaosaston edessä on takapihalle avautuva n. 17 m2 suuruinen terassi, joka on osittain katettu.

Pohjapiirustus 2. kerros: Toisessa kerroksessa on kolme makuuhuonetta, aula, kylpyhuone sekä iso vaatehuone. Aulassa on ranskalainen parveke.

Pohjapiirustus parvi: Parvikerros on matalaa tilaa huonekorkeuden ollessa korkeimmillaan 1,6 metriä. Kerros on avointa tilaa huoneistoihin kuuluvia porrasta, varastoa ja teknistä tilaa lukuun ottamatta.

Pohjatutkimus ja perustussuositus: Liitteessä kerrotaan tontin maaperäolosuhteista ja suositeltavista perustamistavoista. Selvityksen mukaan paritalo voidaan perustaa luonnontilaisen kuivakuorikerroksen varaan tai maanvaraisesti luonnontilaisen pohjamaan varaan.

Poikkeamishakemus: Hakemuksessa on esitetty mm. tontin perustiedot, rakennushankeen poikkeamiset ja perustelut ja hakijoiden tiedot.

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Kortteli 1055 rajautuu koillisessa Tahmelankatuun, kaakossa Hirvikatuun, lounaassa Raitakatuun ja luoteessa Jalajakatuun. Rakennuspaikka sijaitsee korttelin 1055 keskellä, rajautuen kaikilta reunoiltaan pientalo- tai rivitalotontteihin. Lähialueelle on myönnetty yhteensä neljä poikkeamislupaa, yksi vuonna 2010 ja 2015 sekä kaksi vuonna 2017.

Tonttileikkaus: Tonttileikkauksessa on esitetty uudisrakennuksen ja tontilla jo olevan asuinrakennuksen sijainti sekä se, kuinka maasto laskee loivasti Hirvikadulta luoteeseen, kohti tontin peräosaa. Korkeuseroa tontilla on kuvan mukaan n. 2,3 metriä.

Ulkovarasto: Varasto on ulkomitoiltaan 2,5 x 4 metriä. Varasto on jaettu kahteen osaan. Molemmissa varastoissa on käyntiovi sekä pieni ikkuna. Julkisivut ovat vaakasuuntaista puupanelointia ja vesikattomateriaali on peltikate. Kattomuoto on loiva lapekatto.

Viistokuvasovite 1 ja 2: Viistokuvasovitteissa uudisrakennuksen 3D-malli on istutettu oikealle paikalleen olemassa olevien rakennusten keskelle. Uudisrakennus sopeutuu hyvin naapurustossa olevien muiden kaksikerroksisten rakennusten joukkoon.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto kaupunkikuva-arkkitehdilta, viheralueet ja hulevedet-yksiköltä sekä Pirkanmaan maakuntamuseolta. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan hakemuksen liitteenä. Henkilötietoja sisältävien lausuntojen verkkojulkisuutta on rajattu. Lausunnot näkyvät yhdyskuntalautakunnan jäsenille.

Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnossa 26.9.2019 todetaan mm.:

”Esitetyt suunnitelmat osoittavat täydennysrakentamisen tuottavan pihan järjestelyjen osalta vaikeuksia toteuttaa alueelle tyypillistä vehreää ja väljää rakennustapaa, mutta lähtökohtaisesti rakennus on sovitettavissa ympäristöönsä. Maakuntamuseo kehoittaa kuitenkin kiinnittämään huomiota tontilla säilyvän vanhan rakennuksen ja uudisrakennuksen harjakorkeuteen ja kokoon suhteessa toisiinsa. Uudisrakentaminen ei saisi nousta tontilla ja sen lähiympäristössä hallitsevaksi, vaan asettua tasavertaiseksi, tai jopa alisteiseksi, olemassa olevaan rakennuskantaan nähden. Myös piha-alueiden osalta suunnitelmassa on vielä kehitettävää. Säilyvän rakennuksen ympärille tulisi jäädä suunnitelmassa esitettyä laajempi piha-alue. Alueen pihojen perinteiseen ilmeeseen eivät myöskään kuulu koneellisesti tasatut nurmet, kiveyksellä tai asfaltilla päällystetyt pihat ja ajotiet tai korkeilla muurimaisilla aidoilla rajatut tai jaetut pihat. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa.”

Asemakaavoitus:

Lausunto on annettu 26.9.2019, minkä jälkeen suunnitelmia on muokattu mm. rakennuksen korkeuden ja pihajärjestelyjen osalta.

Vt. Kaupunkikuva-arkkitehti 20.8.2019:

”Massan sijoittaminen tontille on voimassa olevan asemakaavan periaatteen mukainen. Rakennuksen julkisivujen sommitelmaa tulee kehittää rakennuslupavaiheessa.”

Kaupunkikuva-arkkitehti 4.5.2020:

”Rakennus istuu massaltaan ja muodoltaan puistomaisen korttelin keskelle.  Rakennuksen suhteet ovat hyvät. Julkisivuja pelkistämällä arkkitehtuurissa tulisivat esille tärkeimmät aiheet ja korostettavat detaljit.”

Asemakaavoitus: 

Rakennuslupavaiheessa julkisivujen suunnittelua voidaan ohjata lausunnon mukaiseen suuntaan.

Viheralueet ja hulevedet -yksikkö 18.2.2020:

Käytetään hulevesimääräystä: ”Kiinteistön vettä läpäisemättömillä pinnoilla syntyvät hulevedet on ensisijaisesti imeytettävä tontilla. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, on vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä viivytettävä tontilla siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on 1,5 kuutiometriä jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden on tyhjennyttävä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä on oltava suunniteltu ylivuoto. Pihojen päällysteiden on oltava pääosin vettä läpäiseviä. Pihoilla ei sallita suuria päällystettyjä alueita. Asfaltti sallitaan vain auton säilytyspaikalla, kivituhka vain auton säilytyspaikalla ja kulkureiteillä."

Pelastuslaitos 24.4.2020:

”Koska etäisyys tontille 11 mahdollisesti myöhemmin rakennettavaan rakennukseen ei ole tiedossa, ei voi ottaa kantaa suunnitelmaan merkityn palo-osastoinnin EI30 riittävyyteen. Jos tontille 11 mahdollisesti myöhemmin rakennetaan siten, että tonteilla 10 ja 11 olevien rakennusten keskinäiseksi etäisyydeksi jää alle 4 metriä, tulee toisen rakennuksen ulkoseinä olla palomuuri EI-M 60. Tämä palomuuri voidaan kuitenkin korvata osastoinnilla, jos rakennusten vastakkain olevat ulkoseinät täyttävät EI 60-luokan vaatimuksen sisäpuolista paloa vastaan. Jos on oletettavaa, että rakennusten keskinäiseksi etäisyydeksi jää alle 4 metriä, niin olisi suositeltavaa toteuttaa nyt suunnitellun rakennuksen päätyseinä osastoivana EI 60 sisäpuolista paloa vastaan. 

Pelastuslaitoksella ei ole tiedossa vastakkaisessa päädyssä jo olemassa olevan rakennuksen päätyseinän osastointiluokka. Jos seinä ei toteuta palo-osastointia, tulee nyt suunnitellun rakennuksen päätyseinä olla palomuuri EI- M 60. Suunnitelmassa ei ole esitetty nyt suunnitellun ja olemassa olevan rakennuksen välistä etäisyyttä, mutta asemapiirroksesta mitattuna se on alle 4 metriä.         

Tässä lausunnossa ei oteta kantaa muihin paloteknisiin ratkaisuihin.”

Asemakaavoitus: 

Uudisrakennuksen palo-osastoinnin määräystenmukaisuus varmistetaan aina rakennuslupavaiheessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Myönnetään tontille 837- 215-1055-10 lupa saada poiketa rakennuskiellosta ja rakennusalasta asuinrakennuksen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Tahmelan kaupunginosassa, osoitteessa Hirvikatu 16, sillä ehdolla

että kiinteistön vettä läpäisemättömillä pinnoilla syntyvät hulevedet ensisijaisesti imeytetään tontilla. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, on vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä viivytettävä tontilla siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on 1,5 kuutiometriä jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden on tyhjennyttävä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä on oltava suunniteltu ylivuoto. Pihojen päällysteiden on oltava pääosin vettä läpäiseviä. Pihoilla ei sallita suuria päällystettyjä alueita. Asfaltti sallitaan vain auton säilytyspaikalla, kivituhka vain auton säilytyspaikalla ja kulkureiteillä, ja

että mikäli perustamistavaksi valitaan paalutus, tulee rakennuslupavaiheessa perustamistavasta, perustusten paalutussuunnitelmasta sekä vaikutustenarvioinnista pyytää lausunto Pirkanmaan ELY-keskuksen vesilain valvonnalta. 

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ossi Aho kannatti Jäntin ehdotusta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti pöydällepanoehdotuksen.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jätettiin pöydälle 25.8.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Myönnetään tontille 837- 215-1055-10 lupa saada poiketa rakennuskiellosta ja rakennusalasta asuinrakennuksen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Tahmelan kaupunginosassa, osoitteessa Hirvikatu 16, sillä ehdolla

että kiinteistön vettä läpäisemättömillä pinnoilla syntyvät hulevedet ensisijaisesti imeytetään tontilla. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, on vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä viivytettävä tontilla siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on 1,5 kuutiometriä jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden on tyhjennyttävä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä on oltava suunniteltu ylivuoto. Pihojen päällysteiden on oltava pääosin vettä läpäiseviä. Pihoilla ei sallita suuria päällystettyjä alueita. Asfaltti sallitaan vain auton säilytyspaikalla, kivituhka vain auton säilytyspaikalla ja kulkureiteillä, ja

että mikäli perustamistavaksi valitaan paalutus, tulee rakennuslupavaiheessa perustamistavasta, perustusten paalutussuunnitelmasta sekä vaikutustenarvioinnista pyytää lausunto Pirkanmaan ELY-keskuksen vesilain valvonnalta. 

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merja Kinos oli paikalla asiantuntijana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Jouni Sirén ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, muistuttajat, Pirkanmaan maakuntamuseo

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.