Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.9.2020

§ 223 Poikkeamishakemus tontille Pyynikintie 25, Pyynikki, autopaikkamääräyksestä poikkeaminen 

TRE:3757/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Pyynikin Trikoon teollisuusrakennusten muutokseen liittyy vireillä oleva asemakaavan muutos, jossa vanhojen teollisuusrakennusten käyttö muuttuu asumiseen ja siihen liittyviin liike- ja palvelutiloihin. Tekeillä olevassa kaavaratkaisussa pysäköinti sijoitetaan pysäköintipolitiikan mukaisesti kaupunkikuvallisista ja toiminnallisista syistä rakennusten kellareihin ja pihakannen alle. Voimassaolevan kaavan mukaisesti pihat ovat viime vuosina olleet pysäköintikäytössä. Kiinteistöä korjataan ja piharatkaisu halutaan tehdä vireillä olevan asemakaavan ja voimassaolevan pysäköintipolitiikan mukaiseksi. Tällöin piha-alueilta poistuu autopaikkoja ja suunnitelman mukaan tontille jätetään toteuttamatta yhteensä 79 autopaikkaa. Suunnitelman mukaiset paikat sijoittuvat kellareihin ja pihakannen alla olevaan pysäköintilaitokseen.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilta saatiin yhteensä neljä muistutusta. Henkilötietoja sisältävien muistutusten verkkojulkisuutta on rajattu. Muistutukset näkyvät yhdyskuntalautakunnan jäsenille.

Muistutuksissa todettiin, että autopaikkojen huomattavaa vähentämistä alkuperäisestä asemakaavan asettamasta vaatimuksesta ei puolleta siksi, että alueella on jo nyt kova pula autopaikoista. Lisäksi todettiin, että autopaikkamitoituksen tulee olla sellainen, että kiinteistön käyttäjät eivät pysäköi luvatta naapuritaloyhtiön pysäköintipaikalle kuten nykyisin. Pysäköintiongelma ei saa kasvaa naapurikiinteistön kehittämistoimien seurauksena.

Vastine:

Poikkeaminen voimassa olevasta asemakaavan autopaikkamääräyksestä noudattaa vireillä olevan asemakaavan tavoitteita sekä Tampereen kaupungin pysäköintinormia ja on siten puollettavissa. Kiinteistöön on tekeillä vuorottaispysäköintiä tarjoava pysäköintilaitos, joka osaltaan jatkossa helpottaa alueen pysäköintitilannetta. 

Hakijan mukaan Pyynikin Trikoon pysäköintihalli on ollut poikkeamisluvan hakijan koko nykyisen omistusajan, eli vuoden 2018 helmikuusta keväällä käynnistyneisiin korjauksiin asti, vajaakäytössä. Paikoista on ollut pulaa vasta tänä keväänä, kun osa hallista suljettiin pintakorjaustöiden takia.

Pyynikin Trikoon pysäköintihalli on ollut erittäin huonokuntoinen ja osa siitä on suljettu jo aiemmin käyttäjien turvallisuuden vuoksi. Korjaustöiden valmistuttua vuoden lopussa saadaan kaikki autopaikat käyttöön. Halliin asennetaan pysäköinninohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa myös alueella vierailevien lyhytaikaisen pysäköinnin. Tarvittaessa pihapysäköintimahdollisuuksia voidaan vielä tarkentaa kaavoituksen yhteydessä.

Pysäköinti Trikoon pysäköintihallissa on maksullista ja pihoilla aikarajoituksin säädeltyä. Alueella toimii ulkopuolinen pysäköinninvalvonta. Naapuritaloilta pysäköinninvalvonta puuttuu tai on heikompaa, mitä luvattomat pysäköijät hyödyntävät. Tilanteen parantamiseksi olisi hyvä järjestää yhteinen pysäköinninvalvonta koko alueelle.

POIKKEAMINEN: Voimassa olevan asemakaavan autopaikkavelvoitteesta jätetään toteuttamatta yhteensä 79 autopaikkaa.

Asemakaavoitus:

Tontti sijaitsee noin kahden kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Lähimmät joukkoliikenteen bussipysäkit sijaitsevat kiinteistön edessä Pyynikintiellä, jota pitkin tällä hetkellä kulkee yksi bussilinja 20 minuutin vuorovälein. Alueelta on hyvät kevyenliikenteen yhteydet keskustaan.

Tontilla voimassa oleva asemakaava on vuodelta 2006, jolloin autopaikkamääriä linjattiin toisin kuin nykypäivänä, jolloin pyritään lisäämään kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen käyttöä.

Pyynikin Trikoon kulttuurihistoriallisesti arvokasta teollisuuskiinteistöä kehitetään kaavamuutoksella. Alueelle on jo tullut ja tulee kaavamuutoksen myötä teollisuustilojen sijaan asuntoja ja hotelli sekä liike- ja palvelutiloja. Tämä edellyttää piha-alueiden viihtyvyyden lisäämistä ja niiden ottamista asukkaiden käyttöön. Tällä hetkellä pihat ovat täynnä autopaikkoja. Kaavamuutoksella kiinteistön pysäköinti ratkaistaan pysäköintilaitoksessa kiinteistön kellareissa ja pihakannen alla. Laitoksen käyttöä tehostetaan nimeämättömillä ja vuoroittaiskäytössä olevilla paikoilla. Kiinteistön aikaisempi käyttö keskittyi toimistoihin ja työtiloihin. Kun autopaikkojen tarve keskittyi aiemmin työaikoihin, hajaantuu autopaikkojen käyttö jatkossa ympäri vuorokauden.

Voimassa olevan asemakaavan autopaikkamääräys on 1 ap/100 m2 ja 1 ap/as 85 m2, mikä edellyttää yhteensä 394 autopaikan rakentamista.

Tontilla vireillä olevassa asemakaavassa noudatetaan yhdyskuntalautakunnan vuonna 2019 hyväksymää pysäköintinormia, jonka mukaan toteutettava autopaikkamäärä voi olla pysäköintinormia enintään 30 % alempi, mikäli hankkeessa pystytään osoittamaan pysäköintipaikan käytön tehostamiseen käytettyjä keinoja, kuten tässä tapauksessa autopaikkojen nimeämättömyys ja kaksi yhteiskäyttöautoa. Normin mukaisten vähennysten jälkeen kiinteistöllä tarvittava autopaikkamäärä on yhteensä 290 kpl ja suunnitelman mukaan kiinteistölle toteutetaan 315 autopaikkaa. Voimassa olevan asemakaavan autopaikkavaatimuksesta jätetään toteuttamatta 79 ap. 

Asemakaavayksikön mukaan poikkeaminen voimassa olevan asemakaavan autopaikkamääräyksestä noudattaa vireillä olevan asemakaavan periaatteita sekä Tampereen kaupungin pysäköintinormia ja on siten puollettavissa. Pysäköintipolitiikan mukaan on myös perusteltua soveltaa normia käyttötarkoituksen muuttuessa ja sallia tonteilla vähemmän autopaikkoja toiminnallisista tai kaupunkikuvallisista syistä.

Asemakaavoitus toteaa, että poikkeaminen asemakaavan autopaikkamääräyksestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu pohjoisessa Pyynikintiehen, idässä Trikookujaan, etelässä Atlaspuistoon, asuinkerrostalo- ja pysäköintitonttiin sekä lännessä Nahkakujaan.  Lähialueelle on aiemmin haettu neljä poikkeamislupaa, joista kartan tekohetkellä kaksi on hyväksytty, yksi on hylätty ja yksi on vielä vireillä.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saadaan rakentaa myös julkisten palvelujen tiloja, asuntoja sekä pysäköintilaitos. Ajoneuvoliikenne pysäköintilaitokseen ei saa katkaista pihalta yhteyttä virkistysalueelle. Autopaikkamääräys on 1 ap/100 m2 ja 1 ap/as 85 m2.

Asemapiirustus: Asemapiirustuksessa on esitetty rakennusten sijainti tontilla, asemakaavamääräykset sekä tontille toteutettava autopaikkamäärä.

Hakijan vastine: Vastineessa hakija kertoo tontin autopaikkatilanteen ja miten se tulee kehittymään, kun pysäköintitilat saadaan valmiiksi.

Lausunto ELY-keskus ja maakuntamuseo: Lausunnoissa todettiin, että ei ole huomautettavaa.

Muistutukset 1-4: Muistutuksissa otettiin kantaa autopaikojen vähentämiseen alueella.

Pihakuva: Suunnitelmassa on esitetty tontin pihajärjestelyt, mm. kulkuväylät, istutusalueet, ulko-oleskelualueet sekä pelastustiet.

Pohjapiirustus 1. krs parkkihalli: Suunnitelmassa on esitetty, miten autopaikat sijoittuvat usealle eri alueelle. Ajo parkkitiloihin tapahtuu länsiosassa olevan luiskan kautta.

Pohjapiirustus kellari: Kellarikerroksessa on yksi laaja halli pysäköintiä varten. Ajo pysäköintihalliin tapahtuu länsiosassa olevaa luiskaa pitkin.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana ovat tontin omistavat asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt.

Pysäköintilaskelma: Laskelmassa on esitetty kiinteistössä olevien eri toimintojen vaatimat autopaikkamäärät sekä lopullinen autopaikkatarve.

Toiminnallinen kaavio: Liitteessä on esitetty kerroksittain miten eri toiminnot sijoittuvat kiinteistön eri rakennusosiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään tontille 837-134-492-9 lupa saada poiketa asemakaavan autopaikkamääräyksestä hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Pyynikin kaupunginosassa, osoitteessa Pyynikintie 25 sillä ehdolla,

että rakennuslupavaiheessa osoitetaan yhteiskäyttöautojärjestelmään liittyvät vaatimukset voimassa olevan pysäköintipolitiikan linjauksen mukaisesti toteutetuiksi ja sovituiksi.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta, joilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Tiedoksi

Hakija, muistuttajat, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.